Fastigheter

Församlingarna äger över 8000 fastigheter, av vilka den största arealen, cirka 160 000 hektar, är skog. På församlingarnas fastigheter finns över 7 000 byggnader. Cirka en fjärdedel av församlingarnas driftsekonomiutgifter används för underhåll och skötsel av byggnaderna.

Läs mera om det kyrkliga kulturarvet här.

Fastighetsförvaltningssystemet Basis

Alla församlingar använder objektsregistret Basis. I det upprätthåller församlingarna basinformation i realtid om sina fastigheter, byggnader och värdeföremål. Inloggningen i systemet sker med en webbläsare och församlingsanställda som ansvarar för församlingarnas fastigheter kan få användarkoder till systemet. Kyrkans centralfond svarar för kostnaderna för Basis. De statistiska uppgifterna om byggnader i Basis finns på Kyrkans statistiks webbplats. Utöver Basis kan församlingarna också använda andra program för fastighetsledning. Allt arbete inom fastighetsväsendet styrs av den fastighetsstrategi som församlingarna har utarbetat.

Fastighetsstrategi

Församlingarna behöver utarbeta en fastighetsstrategi till grund för sitt fastighetsväsende. I strategin dras riktlinjerna upp för användningen av fastigheterna på lång eller medellång sikt. Strategins omfattning och innehåll beror på församlingens fastighets- och byggnadsbestånd. Av strategin ska framgå vilket behov av åtgärder det finns med tanke byggnadernas kondition och användningen av byggnaderna. I strategin kan man dra upp riktlinjer exempelvis för behovet av reparationer och tidpunkten för reparationerna eller för försäljningen av en byggnad. Mer information om överlåtelse av fast egendom finns i cirkulär 24/2023. Församlingarna bör fästa uppmärksamhet vid bland annat byggnadernas användningsgrad och uppvärmning. När det gäller äldre kyrkor ska man alltid också utreda hur reparationer eller ändringar inverkar på byggnadens kulturarv och på förhållandena för att bevara konstverken. De bakgrundsuppgifter som behövs i strategin registreras och uppdateras i Basissystemet.

Kyrkostyrelsen godkände vid sitt plenum 23.2.2021 en fastighetsstrategimodell för församlingarna. Modellen finns på de församlingsanställdas intranät Sacrista.

Tillbaka till toppen