Kontakt 19–21 år

Eget liv, egen tro, eget hem. Församlingen är med i det föränderliga livet.

Två barn med långt hår pekar på skyn där en pratbubbla och en gul och en blå fågel finns.

Unga i åldern 19–21 år har mycket varierande livssituationer. Någon arbetar regelbundet, en annan studerar, en tredje funderar över vad man ska ta sig till, en fjärde är i armén eller fullgör sin civiltjänst och en femte är föräldraledig. En del bor i sitt barndomshem, andra bor ensamma, i ett parförhållande eller har familj. Många flyttar och byter församling.

I fråga om unga på väg att bli vuxna söker vi som kyrka och församlingar nya tillvägagångssätt. Vi måste överlämna nycklarna i de ungas egna händer och låta dem skapa de nya verksamhetssätten. Man måste våga fråga och lyssna, ändra det som behöver ändras för att de unga ska uppleva församlingen som sin och leva som kristna på sätt som känns meningsfulla för dem.

Temat Kontakt

I den här åldern inträffar många förändringar och det självständiga livet stärks. Församlingen och tron på Gud är med i det föränderliga livet, även i de skeden när den unga på väg att bli vuxen tvivlar på sin tro, förhåller sig kritisk till kyrkan och söker sin egen väg. Dopet och nattvarden är viktiga som grund för den egna kristna livsstilen.

Mål att sträva efter

 • Den unga på väg att bli vuxen upplever tron och församlingen som sin egen. I församlingen får de unga möjlighet att uppleva det heliga, trivas och få stöd. De hittar naturliga sätt och ställen att vara närvarande, agera eller bära ansvar i församlingen. De är medvetna om att man kan bli döpt även som vuxen.
 • När en ung person på väg att bli vuxen flyttar till en ny församling erbjuder såväl den gamla som den nya församlingen stöd under processen att hitta en ny gemenskap och sin plats i den.
 • Den unga söker sitt kall och finner platser där man tillsammans kan fundera över frågor man bär på. Dialog med sådana som tänker annorlunda strukturerar ens egen tankegång och gör den klarare.

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar de unga på väg att bli vuxna med meddelanden som stöder dem i processen att bygga upp sina egna vanor och traditioner för ett liv som kristen till vardags och fest. Hemförsamlingen söker också efter sätt att stöda den unga genom livsförändringen och för att bygga upp ett eget ansvarsfullt liv, t.ex. en flytt till ett eget hem, kanske till en ny studieort. Församlingen följer och hjälper den som byter hemort att hitta en ny församling eller att bevara kontakten med sin gamla, t.ex. via gemenskaper i sociala medier. Nätet möjliggör även ekumeniska och internationella kontakter. Stöd för parförhållandet kan fås från riksomfattande nättjänster som exempelvis Relationsspegeln, eller på finska Rakkauden Roihu och Parisuhdeklinikka.

Den unga får om hen så önskar stöd i sitt fadderskap och kan i sin roll som fadder aktivt ta del av traditionerna i fadderbarnets hem.

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

En ung människa i kontaktåldern är en del av församlingsgemenskapen, påverkar den och hittar i församlingen en gemenskap och meningsfull verksamhet. Församlingens nycklar och lokaler upplåts för de ungas bruk och känslan av ägandeskap tilltar i och med att man är med och utvecklar verksamheten. De unga på väg att bli vuxna skapar själva sin verksamhet. I församlingen kan det innebära något i stil med följande: kvällar för unga vuxna, gruppverksamhet, grupper i sociala medier, scouting, läroanstaltsarbete, livshanteringskurser, mässor och gudstjänster, parrelationsevenemang, skriv- och kaffeträffar, sitser dvs. kvällsprogram, psalm- och vinkvällar.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Föräldrarna får stöd i det skede när de unga lämnar hemmet och i att skapa en ny slags relation med sitt nästintill vuxna barn. Den unga erbjuds det stöd som livssituationen förutsätter: för att bygga ett gott parförhållande, för fadderskap eller för ett eget föräldraskap.

Stigen följer kyrkoåret

En ung människa på väg att bli vuxen bor kanske redan i ett eget hem eller tillsammans med en partner eller vän. Traditionerna från den egna barndomen omformas. Högtiderna och fritiden delas mellan barndomsfamiljen och kompisgäng. Vännerna eller partnern kan höra till ett annat kyrkosamfund eller en annan religion eller åskådning. Kontakten med andra kristna stärker unga på tröskeln till vuxenvärlden i deras i övertygelse.

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Samarbetet med läroanstalterna fortsätter och utvidgas även till högskolorna samt till samarbetet med kristliga och andra organisationers studerandearbete. I samarbetet är de ungas eget agentskap centralt. De bygger broar exempelvis i grupper som Dialogpaus och konstruktiv debatt.
 

Kontakt och glasögon

Inspireras av olika glasögon

Byggstenar ur den kristna tron

I olika skeden av livet finner man sin plats i församlingen om och om igen. Tron, bönen, dopet, nattvarden och gudstjänsten utgör resurser i livet. Betydelsen av livet som kristen utformas utifrån den egna kallelsen.

Kuvassa kaksi ihmistä nauravat ja pitävät toisiaan kädestä kiinni.
“Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra” (Joh. 15:16–17)
 • Den unga på väg att bli vuxen söker efter och finner byggstenar och platser som stärker den egna tron, kallelsen och sättet att leva som döpt kristen.
 • Den unga håller på att frigöra sig från eller har redan lämnat barndomsförsamlingen och söker nya gemenskaper. En sådan kan hittas i en församling inriktad på studerande, den nya lokalförsamlingen eller i ett sätt att leva som kristen inom någon annan gemenskap eller vänkrets.
 • Mässan och gudstjänstlivet är viktiga och den unga kan ta ansvar för dem. Bönen och nattvarden stärker den egna tron.

Bibeln och trosbekännelsen

Den unga på väg att bli vuxen har Bibeln i sin bokhylla eller i sin mobil och kan vända sig till den för att få tröst, styrka och vishet i olika situationer i livet. Den unga ansluter sig med sin egen tro till kyrkans gemensamma tro och söker sin egen plats och uppgift i församlingen och världen.
En ung människa kan lita på att gemenskapens tro bär också när den egna tron inte är stark.

Bönen och musiken

Bönen skapar trygghet för den unga på väg ut i vuxenlivet och ger stöd när man grubblar över de stora livsfrågorna. Stillhet och bön stärker tron. Församlingens gemensamma böneliv bär en, också på avstånd och via sociala medier. Psalmer och andlig musik får en stark roll i den ungas värld och ger kraft i livet.

Vid källan: Nycklarna till församlingen

 • Vi stöder de unga att hitta ett meningsfullt sätt att vara kristen.
 • Samlingen vid källan består av verksamhet som åldersgruppen själva planerat (nycklar och tillgång till lokalerna, de anställda finns tillgängliga och ger t.ex. respons på planerna och annat stöd som behövs).
 • Ett förslag till inspirationstext för källan är 1 Kor. 12. Där behandlas de olika rollerna i församlingen och den heliga andens gåvor. Unga på väg att bli vuxna kan också själva välja vilka texter som ger dem kraft.
 • Inspirerade av texten eller något annat ämne som de själva valt ut förbereder de vad de vill göra utifrån detta tema. Det kan vara t.ex. ett veckolutsläger av service jam-stil, där frågan bearbetas och man i smågrupper utmanar varandra och tävlar om att komma upp med idéer. Till slut väljer man ut en verksamhet som man tillsammans jobbar vidare på och kommer överens om hur den genomförs.
 • Unga i denna ålder funderar själva på vilka av församlingens verksamheter de vill gå med i. Vem skulle man vilja arbeta för eller vad vill man vara med om att planera och genomföra? På vilket sätt vill de vara i kontakt med församlingen?
 • Man kommer också överens om kommunikationen: vad ska kommuniceras och via vilka kanaler?
Tillbaka till toppen