Församling och familjecenterverksamhet

Familjecentret skapar ett nätverk av olika tjänster så att varje barn och familj får det stöd och den hjälp de behöver. Syftet är att samordna kommunernas och samkommunernas samt organisationernas och församlingarnas tjänster och verksamhet. Tjänsterna finns nära barnens och familjernas vardagsmiljöer och är lättillgängliga. Familjecentret erbjuder också tjänster på webben. I familjecentret ordnas sedan en mångfald av mötesplatser. Det är där församlingar, föreningar och organisationer kan samarbeta.

Församling och familjecenter

Det finns ett nätverk för familjecenterverksamheten på finska som leds av Liisa Välilä och Sari-Annika Pettinen (sakkunniga, par- och familj). Till e-postlistan för Kyrkostyrelsens nätverk kan man anmäla sig via ett formulär.

Vuxna pratar  sinsemellan

Församlingarna med i familjecenter verksamheten

Finland genomgår ett omfattande utvecklingsarbete i välfärdsområdena och familjecentren finns i kommunerna. Familjecentren är till för alla familjer och församlingar är aktivt med i nätverket. Familjecenterverksamheten handlar inte bara om småbarnsfamiljer utan också om äldre barn och ungdomar och deras familjer. Det handlar alltså inte bara om småbarnspedagogik eller fostran, utan är hela kyrkans uppgift.

Det finns mycket material som utarbetats tillsammans av Kyrkostyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd samt andra samarbetsparter. En samarbetsmodell blev klar 2022.

Mera information om familjecenter: Läs mera om familjecenter

Enligt riktlinjer för familjecentrerad församling och Stigen blir det allt viktigare för församlingar att samarbeta multiprofessionellt med olika aktörer genom att bygga upp och stärka nätverk mellan församlingar, kommuner och organisationer. När det är fråga om barn- och familjetjänster, uppnås detta bäst genom att delta i nätverk inom familjecenterverksamheten i kommunerna.  

Det är önskvärt att kyrkan deltar i planering och verksamhet i familjecenter lokalt. Gemensamt arbete kommer att minska överlappningarna och ge familjer närliggande tjänster. Församlingarna är med och samarbetar på samma villkor som alla andra samarbetsparter. Vi uppmuntrar församlingar att göra avtal med familjecenter.

Tillbaka till toppen