Arbetstagarens säkerhet och säkerheten i arbetslokalerna

Du hittar information om säkerheten för arbetstagare och säkerhet i arbetslokalerna speciellt för följande områden:

Säkerheten i arbetslokalerna i normala situationer

Arbetsgivaren är skyldig att se till att personalens hälsorisker kan undvikas genom att ordna med lokaler som lämpar sig för arbetet. Arbetsgivaren ska sörja för belysningen i lokalerna, för en sund andningsluft och för tillräckligt utrymme och fred att utföra arbetet. Det är särskilt viktigt att säkerställa ett tillräckligt integritetsskydd för att behandla känsliga uppgifter och till exempel samtal. Datorskärmen ska kunna svängas så att andra inte kan se den.

På så sätt respekterar arbetsgivaren både arbetstagaren och innehållet i arbetet samt skapar förutsättningar för att arbetskvaliteten hålls på hög nivå.

Säkerheten i arbetslokalerna vid störningar

Vissa arbetsuppgifter i församlingen omfattar ett hot om våld. Med våld avses i detta sammanhang att en person utsätts för fysiskt våld eller hot om våld när han eller hon utför sina arbetsuppgifter. Våld och hotfulla situationer har stor inverkan på arbetstagarens välbefinnande, ork och arbetsförmåga, även om endast en liten del av situationerna leder till fysiska skador. Att vara förberedd på våld ökar säkerheten, vilket i sin tur ökar välbefinnandet i arbetet och samtidigt arbetets resultat. Ett hot om våld kan kontrolleras när man blir medveten om hotet och förutser det genom att vidta nödvändiga åtgärder.  Arbetarskyddslagen kräver att arbetsgivaren planerar, väljer, dimensionerar och genomför de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsförhållandena på så sätt att uppkomsten av farliga situationer i arbetet förhindras och de befintliga riskerna undanröjs. Lagen förutsätter att arbetstagaren för sin egen del bidrar till att arbetarskyddet förverkligas, till exempel genom att följa de anvisningar som arbetsgivaren har gett samt anmäla fel och brister som rör ett hot om våld till arbetsgivaren.

Hotet om våld varierar beroende på arbetsenhet och våldsriskerna måste alltid identifieras och bedömas på den enskilda arbetsplatsen för att rätt riktade och effektiva åtgärder ska kunna planeras och genomföras.

Riskerna som gäller våld i arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och arbetsarrangemangen måste identifieras och redas ut särskilt i de verksamhetsfält där hotet om våld är uppenbart. Situationer där det har konstaterats råda ett hot om våld undanröjs på förhand i den mån det är möjligt. De återstående farornas betydelse bedöms. Utredningen och bedömningen görs av arbetsgivaren och personalen tillsammans eller som en del av företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Vid bedömningen av riskerna för våld kan även sakkunniga i säkerhetsbranschen och inom arbetarskyddet anlitas. Identifieringen av risker för våld börjar med en kartläggning och en bedömning.

Planeringen, inredningen och utrustningen i arbetsmiljön har stor betydelse när det gäller att skapa en trygg arbetsmiljö och förebygga hotfulla situationer eller våldssituationer. I planeringsskedet bör lokalens användningssyfte samt klienternas särskilda behov beaktas. Förutom övervakningen av lokalerna och larmanordningarna inverkar också rummens placering och inredning på säkerheten. Inredningen ska vara planerad så att arbetstagaren i hotfulla situationer kan avlägsna sig ur rummet. Belysningen ska planeras så att det inte finns mörka områden i lokalerna. Välplanerade lokaler och aktivt iakttagande av omgivningen utgör grunden för säkerhet i arbetet. Utrymmesbrist, opraktiska lokaler och bristen på en privat sfär kan öka de aggressiva känslorna.

Det är bra att ha säkra och tydliga passager både för anställda och deltagare. In- och utfarterna ska vara i skick, fria från snö och upplysta. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att inga obehöriga har tillträde till lokalerna särskilt kvälls- och nattetid. Detta kan säkerställas till exempel genom att avgränsa lokaler där man fritt kan röra sig och genom att ordna övervakning. På arbetsplatserna borde det finnas tydliga anvisningar om nyckelsäkerhet, upprätthållande av ordningen, larm, användning av apparater, hantering av pengar, förfaringssätt i krävande klientsituationer, rån- och stöldsituationer och anvisningar vid bombhot och exponering för blod samt rapportering om hot- och våldsfall och eftervård.

Händer som möts

Säkerhet beträffande lokalen i arbete som utförs någon annanstans än i församlingens lokaler

Församlingsarbete utförs i betydande grad även på andra ställen än i församlingens egna lokaler. Det är viktigt att säkerställa arbetstagarnas och deltagarnas säkerhet i den mån det är möjligt. Vid hembesök är det viktigt att komma ihåg att besöket ska grunda sig på en muntlig eller skriftlig överenskommelse med bostadsinnehavaren. De eventuella riskerna med ett hembesök ska alltid bedömas på förhand.

Församlingarna deltar även ofta i olika evenemang till exempel på torg, i köpcentrum och på mässor. I ungdomsverksamheten Saapas, där man arbetar kvälls- och nattetid under utmanande förhållanden på gator, i skogar, på stränder och festivaler även med personer som har druckit alkohol eller använt narkotika.

En säkerhetsplan ska utarbetas för varje sådan verksamhet. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid tillräcklig resursfördelning och arbetstagarnas säkerhet särskilt i dessa situationer. När församlingen är huvudarrangör sköter den ändamålsenliga tillstånd och anmälningar om tillställningar med myndigheterna, övervakningen av ordningen, regleringen av trafik osv.

Före evenemanget gör arbetstagarna sig förtrogna med säkerhetsföreskrifterna för allmänna lokaler och säkerhetsföreskrifterna för den specifika lokalen. Arbetstagarna ska sörja för att de ansvariga volontärerna som deltar också gör sig förtrogna med lokalernas säkerhetsföreskrifter.

Tillbaka till toppen