Barn- och familjevänlig kyrka

I en barn- och familjevänlig kyrka får barn och unga själva vara aktörer, samtidigt som de får den stöd och trygghet de behöver. Det centrala är interaktionen, delaktighet och påverkansmöjligheter för alla generationer.

Kännetecken för en barn- och familjevänlig kyrka

Det finns en affisch och enskilda bilder av varje kännetecken att printa ut på Kyrkans bildbank

14 bilder med påståenden barn- och familjevänlig församling

Barnens, de ungas och familjers delaktighet är målsättningen i många av kyrkans strategier och riktlinjer. Bakgrunden till principerna är de grundläggande och mänskliga rättigheter som strategin bygger på samt kyrkans egna strategier och centrala dokument. Det gäller alla barn upp till 18 år. Jesu satte barnet i centrum. I en kyrka där barnet är i centrum beaktar barnets bästa och möjliggör att barnet växer i en trygg miljö.

Fastän barn och ungas delaktighet förverkligas redan på många håll bra finns det alltid skäl att utveckla verksamheten. I församlingen beaktar man barns och ungas perspektiv i all verksamhet och förvaltning inte bara de fostranansvariga. Därför är det bra att vi har verktyg både för att utveckla den egna verksamheten och utvärderingen. Ett verktyg är handlingsplanen för kyrkans barnstrategi. I den finns beskrivet kännetecken för en barn- och familjevänlig församling.

I kännetecknen har man utgått från barnets rättigheter och perspektiv på barns och ungas delaktighet. Med hjälp av dem kan församlingen utvärdera sin verksamhet. Vad är vi redan bra på och vad kan vi förbättra.

I en barn- och familjevänlig kyrka får barn, unga och familjer reflektera över frågor om tro och liv och deras sätt att uttrycka sin tro respekteras. Familjernas mångfald respekteras och församlingen följer riktlinjerna för en familjecentrerad församling. Delaktighet innebär att man hör till något och känner att man är inkluderad. Det innebär också att barn och unga får hjälp och stöd av vuxna när det behövs för att uttrycka sina egna tankar. Barn och unga ombeds regelbundet om respons och ges möjlighet att vara med och skapa nya idéer, genomföra och utvärdera verksamheten enligt sin ålder. De erbjuds också ha möjlighet att fatta självständiga beslut i frågor som är viktiga för dem. Barn och unga är aktiva aktörer.

Förverkligandet av barn- och familjevänlighet kräver en förändring av både sätt att tänka och agera och arbetsstrukturerna i kyrkan. Detta sker inte över en natt, men tar tid. Det finns ett behov av information om konsekvensanalys av barn, barns utveckling och välbefinnande, barns rättigheter och metoder för deltagande. Genom utbildning och erfarenhet får församlingsbor och förtroendevalda verktyg för att ta hänsyn till barns och ungas perspektiv och för att möjliggöra bättre inkludering. Alla familjer är välkomna.

I en barn- och familjevänlig kyrka

 • känner vi till barnets rättigheter
 • värdesätter vi barn och barndom/unga och ungdom.
 • har barn och unga möjlighet att reflektera över frågor om tro och liv (t.ex. miljö, fred, rättvisa och andra globala frågor)
 • stöder vi barns och ungas andliga tillväxt
 • ser vi till att barn och unga har tillräckligt många trygga vuxna omkring sig
 • ser vi till att verksamheten för barn och unga är trygg, även i andlig bemärkelse
 • tar vi med barnen och de unga i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av verksamhet som riktar sig till dem
 • tar vi med barnen och de unga i planeringen och utvecklingen av lokaler
 • deltar barn och unga i beslutsfattandet och verksamheten
 • prioriterar vi barnens och de ungas bästa i beslutsfattande och funktioner som gäller dem
 • utnyttjar vi mångsidigt information om barn och unga i beslutsfattandet
 • verkar vi enligt riktlinjerna för en familjecentrerad församling
 • respekterar vi mångfalden bland familjerna
 • stöder vi parrelationen och föräldraskapet

Familjecentrerad församling

Tillbaka till toppen