Redogörelse för bindningar

Till kykomötet anmälda bindningar (uppdateras senare)

Ordförandekonferensen har beslutat att vidta åtgärder för redogörelse för bindningar i kyrkomötet. Syftet med förfarandet är inte att försvåra skötseln av ombudsuppdraget, utan målet med redogörelsen är att göra det möjligt att bedöma objektiviteten i beredningen och beslutsfattandet. Genom redogörelse för bindningar kan man öka öppenheten och transparensen i förvaltningen och skapa förtroende för kyrkomötets verksamhet.

Även om redogörelsen för bindningar är nära förknippad med bestämmelserna om jäv för förtroendevalda eller tjänsteinnehavare, är det fråga om en annan sak. Jäv handlar om ett konstaterande av jäv hos en förtroendevald eller tjänsteinnehavare i samband med behandlingen av ett enskilt ärende, om jäv föreligger. Jäv hos kyrkomötesombud är synnerligen begränsade i förhållande till omfattningen av de bindningar som ska redogöras enligt anvisningen nedan.

Redogörelsen för bindningar är frivillig. Ordförandekonferensen har rekommenderat följande personer att redovisa bindningar:

 • kyrkomötesombud
 • personer med närvaro- och yttranderätt i plenum, dvs. den ledande tjänsteinnehavaren och avdelningscheferna vid kyrkostyrelsens kansli, de lagfarna sakkunniga samt medlemmarna i kyrkostyrelsen
 • kyrkomötets generalsekreterare, utskottssekreterarna och elektorernas sekreterare

Vilka bindningar ska redogöras?

Redogörelse ska göras för bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av handlandet hos förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller personer i uppdragsförhållande i ärenden som kyrkomötet beslutar om. De som lämnar redogörelse för bindningar lämnar endast redogörelse för sina egna bindningar. Redogörelse för makes och andra närståendes bindningar lämnas inte.

Ordförandekonferensen anser det ändamålsenligt att redovisa bindningar av följande slag:

1. Förtroendeuppdrag i kyrkan och andra offentliga samfund

Redogörelse för bindningar görs i fråga om kyrkliga förtroendeuppdrag i en församling, en kyrklig samfällighet, ett stift och kyrkans centralförvaltning. Redogörelse görs också för andra förtroendeuppdrag i offentliga samfund, såsom förtroendeuppdrag i en kommun, ett landskap eller ett välfärdsområde.

2. Ledande eller annars betydande tjänster inom kyrkans förvaltning, staten, kommunen eller något annat offentligt samfund

Redogörelse för bindningar görs till exempel i fråga om tjänster som chef för ett ämbetsverk, avdelningschef, byråchef eller något annat ansvarsområde som helhet och i fråga om tjänster som kan jämställas med ovan nämnda tjänster. Med betydande tjänst avses en tjänst som är förenad med betydande offentlig makt.

3. Ansvarsuppgifter i föreningar och stiftelser

Redogörelse för bindningar görs om personen är

 • en förenings eller en internationell organisations
  • verksamhetsledare
  • styrelseordförande eller styrelsemedlem eller innehar motsvarande uppgift i annat organ
  • ombud.
 • En stiftelses
  • verksamhetsledare eller i motsvarande ställning
  • styrelseordförande eller styrelsemedlem eller innehar motsvarande uppgift i annat organ
  • förvaltningsrådets ordförande eller innehar motsvarande uppgift i annat organ

Redogörelse för bindningar görs endast om kyrkomötets beslutsfattande inverkar på föreningens, den internationella organisationens eller stiftelsens verksamhet eller syftet med föreningens, organisationens eller stiftelsens verksamhet är att påverka kyrkans verksamhet eller beslutsfattande. Kyrkomötets beslutsfattande kan anses inverka på verksamheten t.ex. i det fall att föreningens, organisationens eller stiftelsens verksamhet finansieras med understöd ur centralfonden eller att de beslut som fattas vid kyrkomötet har andra konsekvenser för dess verksamhetsmöjligheter. Enbart medlemskap i en förening eller organisation redogörs inte.

4. Ledningsuppgifter och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

Med näringsverksamhet avses affärs- eller yrkesverksamhet. Skyldigheten att redogöra för ledningsuppgifter i företag och andra sammanslutningar med yrkes- och affärsverksamhet omfattar åtminstone uppdraget som verkställande direktör och vice verkställande direktör. Förtroendeuppdrag som ska redogöras omfattar medlemskap i ett företags eller en annan sammanslutnings organ, främst i företagets styrelse, förvaltningsråd, direktion eller liknande organ. Grunden för redogörelsen är sammanslutningens näringsverksamhet. Följaktligen behöver till exempel uppgifter om att en person är styrelsemedlem i ett bostadsaktiebolag inte anmälas.

5. Idkande av egen närings- eller yrkesverksamhet

En redogörelse för bindningar också lämnas för idkande av egen närings- eller yrkesverksamhet.

6. Betydande tillgångar som förvärvats för affärs- och placeringsverksamhet

Redogörelse lämnas för sådana betydande innehav och ägarandelar som förvärvats för affärs- eller placeringsverksamhet. Tillgångar och ägarandelar som inte förvärvats för affärs- och placeringsverksamhet redogörs inte. Redogörelse görs således inte för en sedvanlig bostad, fritidsfastighet, fastighet eller investeringstillgångar för privat bruk som anmälaren eller dennes familj disponerar (t.ex. bil, segelbåt, konst- eller samlarobjekt som skaffats i detta syfte). Depositioner och fondandelar redogörs inte heller.

För tillgångar som ägs gemensamt beaktas och uppges endast den egna ägarandelen. Redogörelse ska lämnas för sådana aktieinnehav eller andra innehav som ger en rösträtt på över 20 procent och där det verkliga värdet för ett objekt överstiger 50 000 euro. En redogörelse lämnas både för direkta och för indirekta innehav (t.ex. via en sammanslutning eller ett dödsbo). Redogörelsen ska innehålla innehavets art, var innehavet finns samt ägarandelen.

Redogörelse ska också göras för en skuld som har tagits för affärs- och placeringsverk-samhet och som överstiger 100 000 euro samt för borgen eller annat ansvar som har getts i samma syfte och som överstiger 200 000 euro. Storleksklassen och grunden för skulden eller ansvaret ska redogöras. En skuld, garantiförbindelse eller annan förbindelse som inte gäller sådan verksamhet behöver inte redogöras. Därmed gäller redogörelse-plikten inte till exempel bostads-, bil- eller något annat lån, om inte lånet gäller affärs- eller placeringsverksamhet. För en skuld, borgen eller annat ansvar som har tagits gemensamt ska endast den egna andelen redogöras.

Tillbaka till toppen