Äventyr 6–8 år

Trygg i Guds famn mot äventyr och nya upptäckter. Välsignad skolväg.

En pojke står på ett suppbräde med en åra på en sjö. I högra hörnet en pratbubbla och en gran.

I åldern 6–8 år börjar barnet skolan och livsmiljön utvidgas. Morgnarna och eftermiddagstimmarna efter skolan tillbringas ofta inom morgon- och eftermiddagsverksamheten eller självständigt hemma och tillsammans med kompisar. Församlingen kan ha en viktig roll i en liten skolelevs liv.

Temat Äventyr

Barnets livsmiljö breddas och det nya kan vara spännande för hela familjen. Dopet bär såväl det lilla kristna barnet som föräldrarna, och tron på Gud ger frimodighet. Barnet får lita på att hen kan saker och är älskad. Förankrad i en trygg famn kan barnet ta sikte på livets utmaningar och äventyr. Tilliten till Gud, sig själv och andra är viktiga resurser.

Mål att sträva efter

 • Församlingen lyfter fram dopets betydelse och möjligheten att bli döpt. Församlingen erbjuder evenemang med låg tröskel, till exempel en dopdag, då barn i skolåldern kan bli döpta.
 • Församlingen stärker barnets upplevelse av att kunna saker och vara älskad av sina närmaste och av Gud. Barnet och familjen har utrymme att skapa aktiviteter som de upplever som meningsfulla.
 • Barnet och föräldrarna stärks i sin tro på att Gud välsignar och bevarar dem och att de kan be om Guds välsignelse.

Trygg i din famn-på skolvägen

Det finns ett materialförslag med tips och idéer inför för välsignelse inför skolstart.

Öppna tipsmaterialet

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar barnen och deras familjer med post eller meddelanden som stöder barnets övergång till skolåldern. Barnen bjuds tillsammans med sina familjer in att förbereda, vara aktiva och delta i olika evenemang, klubbar och utfärder. Familjen får stöd för gemensamma aktiviteter och stilla stunder hemma. I 6–8 års ålder använder barnen redan delvis på egen hand sin hemförsamlings eller annat medieutbud (t.ex. på finska finns Lastenkirkko.fi).

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

I äventyrsåldern övergår barnet från den småbarnspedagogiska verksamheten till verksamheten för barn i skolåldern. Den samlande verksamheten består av olika slags klubbar, scouter, musikgrupper, läger, utfärder och evenemang plus program som ordnas i samarbete med skolan. Familjeverksamheten fortsätter till exempel i föräldra-barngrupper, läger, utfärder, evenemang och församlingens gemensamma gudstjänster.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Församlingen stärker föräldrarnas tillit till Guds beskydd när barnets livsmiljö utvidgas och föräldrarollen delvis förändras. Församlingen erbjuder stöd för den kristna fostran och möjligheter till gemensamma aktiviteter bland annat i form av familjegrupper kvällstid, utfärdsdagar eller evenemang. För att stödja föräldrarna ordnar församlingen till exempel träffar inför skolstarten, parrelationskvällar och i mån av möjlighet också hjälp i vardagen för den som behöver det. 

Stigen följer kyrkoårets rytm

Barnet känner till de viktigaste kristna högtiderna med tillhörande seder och traditioner. Bland annat pyssel, teckning och lek är naturliga vägar för barn att vara delaktiga i hemmets traditioner tillsammans med föräldrarna.

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Samarbetet med småbarnspedagogiken byts ut mot skolsamverkan. Gemensamma evenemang och aktivitetsgrupper tillsammans med andra kristna och religiösa samfund och med samarbetspartner i de lokala nätverken skapar fler verksamhetsmöjligheter. Fadderdagen, Barnkonventionens dag och Lekdagen är riksomfattande exempel på naturliga samarbetsmöjligheter.
 

Äventyr och glasögon

Inspireras av olika glasögon

Byggstenar ur den kristna tron

Livet är ett äventyr där dopet bär även större barn. I den högstes famn är det tryggt att växa och bli äldre och att lära sig goda sätt att leva tillsammans. Tillsammans utforskar vi tron och Bibeln i äventyrsform.

Kuvassa lapsi lukee kirjaa.
“Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.” Psalm 91:11
 • Det är viktigt för ett barn att vara älskat av Gud, och dopet är ett tecken på det. Barnet firar sin dopdag tillsammans med faddrarna och andra som står dem nära.
 • Barnet deltar i verksamheten på familjens initiativ, med eller utan de andra familjemedlemmarna.  
 • Barnet deltar i gudstjänsten och nattvarden tillsammans med familjen och faddrarna. Barnet får vara med om att förbereda och genomföra gudstjänster tillsammans med sin familj.

Bibeln och trosbekännelsen

Vi stärker barnets upplevelse av sina egna gåvor och Guds beskydd mitt i allt det nya som ibland också är skrämmande. Ur Bibeln lyfter vi bland annat fram trons hjältar, som har klarat av skrämmande situationer. Barnen får lära sig om Jesus liv och undervisning, till exempel bönen Vår Fader. De får erfarenhet av att liksom Jesus ha en himmelsk Far, som välsignar och beskyddar.

Bönen och musiken

Barnen njuter av att stilla sig en stund. De kan be färdiga böner och sjunga sånger och psalmer för barn. Barnen kan också i bönen lyfta fram personer och frågor som är viktiga för dem. Bönen ger trygghet.

Vid källan: Äventyrsvägen till skolåldern 

 • Post som skickas hem, till exempel innehållande ett spel eller tips om aktiviteter för barn på nätet (på finska finns lastenkirkko.fi)
 • På våren då barnet går i förskolan ordnas samtidigt men på olika platser föräldracafé parallellt med äventyrsklubb för barnen.
 • Barnen välsignas i en gudstjänst eller vid ett evenemang för hela familjen. 
 • Inbjudan till klubbar och sommarverksamhet för barn i skolåldern.  
 • På hösten en gemensam utfärdsdag efter att skolan har startat.
Tillbaka till toppen