Romerna i kyrkan

Religionen är viktig för de flesta romer. Många romer hör till frikyrkorna, men många är också medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Kyrkostyrelsen har en delegation vid namnet Romerna och kyrkan. Dessutom produceras varierande material för de församlingsanställdas arbete bland romerna. Delar ur Bibeln och katekesen har översatts till romani.

Delegationen 2020-2023:

Ordförande Petri Määttä, ecklestiastikråd, Kyrkostyrelsen; Satu Blomerus, Romanomissio, Helsingfors; Anca Enache, Diakonissalaitos, Helsingfors; Henry Hedman, undervisningsråd, Hausjärvi; Jouni Lehikoinen, kyrkoherde, Åbo; Henry Lindgren, planerare Pohjois-Suomen AVI, Uleåborg; Jani Lindroos, Romanomissio, Nokia; Katriina Tenhonen, diakoniarbetare, Kitee; Anette Åkerlund, universitetslärare, Helsingfors samt sekreterare sakkunnig Ulla Siirto.

Kyrkostyrelsen har en delegation vid namnet Romerna och kyrkan (Romaseele ta khangari -rakkiboskothaan) med uppdraget att sköta kontakterna mellan romerna och kyrkan. Delegationen är ett expertorgan som driver och utvecklar evangelisk-lutherska kyrkans och romernas gemensamma frågor och deltar i diskussionen kring romska frågor i den internationella kontakten mellan kyrkorna. Hälften av delegationens medlemmar är romer.

Delegationen stöder församlingarna i arbetet bland romerna, Kyrkostyrelsen i det sociala påverkansarbetet samt romerna och alla som arbetar bland dem i deras samarbete. Delegationen kan också understöda projekt och materialproduktion. Den har dessutom i uppgift att följa den internationella och ekumeniska debatten om romernas ställning och att lämna initiativ och framställningar till Kyrkostyrelsen.

Delegationen fortsätter det arbete som utfördes av den 1994 grundade arbetsgruppen för romska ärenden, senare arbetsgruppen Romerna och kyrkan. Initiativet till samarbetet togs ursprungligen av romerna själva. Arbetsgruppen grundades utifrån tanken att romerna behöver en närmare kontakt med kyrkan för att förebygga den ökande rasismen. Även dåvarande ärkebiskop John Vikström hade fäst uppmärksamhet vid den ökande rasismen och framförde en offentlig vädjan i frågan. Arbetsgruppen var enligt uppgift den första i sitt slag inom de protestantiska kyrkorna i Europa.

De tidigare arbetsgrupperna och den nuvarande delegationen har ordnat gudstjänster på romani samt understött översättningar av psalmer, bibeltexter och katekesen till romani. Kyrkans arbete bland romerna har varit ett tema på kyrkodagarna. Delegationen har också hållit riksomfattande rådplägningsdagar på temat Romerna och kyrkan.

Delegationen samarbetar även med den nationella delegationen för romska ärenden (RONK), Regionförvaltningsverkens sakkunniga i romska ärenden samt med Utbildningsstyrelsen team.

Internationellt samarbete bedrivs i synnerhet med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Eurodiaconia.

Kyrkan har utarbetat två finskspråkiga guider för arbetet bland romer, Romanit kirkossa och Romanit leirillä. Dessutom har kyrkan gett församlingarna anvisningar om hur de ska bemöta tiggande EU-medborgare. Det finns också en del publikationer på romani.

Guiden Romanit kirkossa till stöd för utveckling av kyrkans arbete bland romer har getts ut i två upplagor 1999, 2005 och 2019. Syftet är att sporra församlingarna till att utveckla kontakten och samarbetet med romerna. Målet är att i större skala än för närvarande få med romerna i församlingarnas verksamhet, i både planeringen och genomförandet. Guiden behandlar också den romska befolkningens historia, romernas utbildningssituation, lagstiftningen och livet i dagens romska samfund.

Diskrimineringslagen ger tyngd åt utvecklingen av kyrkans arbete bland romer, eftersom den ålägger myndigheterna att främja likabehandling i all sin verksamhet. I enlighet med diskrimineringslagen ska även den evangelisk-lutherska kyrkan främja likabehandling på ett målinriktat och planmässigt sätt. Lagens anda är att myndigheterna ålagts att på eget initiativ vidta åtgärder för att stärka minoriteternas jämlika delaktighet.

Se också: Katekesen på romani (tillgänglig pdf)

Tillbaka till toppen