En fysiskt trygg församling

Fysisk trygghet och rätt till fysisk okränkbarhet är en självklar säkerhetsprincip i all verksamhet inom församlingen. Allt slags fysiskt tvång, hot om eller bestraffning med makt är förbjudet i lag. Både de anställda och deltagarna har rätt till fysisk trygghet. Detta omfattar många olika aspekter allt från säkra lokaler, gårdsområden, funktioner och redskap till fysisk integritet.

För att garantera tryggheten krävs

  • proaktivt handlande
  • förmåga att reagera eller agera när det uppstår störningar och problem.

Riskbedömning är proaktivt handlande. Med hjälp av riskbedömning kan man systematiskt förebygga olyckor och ta fram information om hur verksamheten kan ordnas på ett säkert sätt. Med riskbedömning avses omfattande och systematisk identifiering av faror och hälsoolägenheter och bedömning av deras betydelse för säkerhet, hälsa och egendom. Målet är att förbättra säkerheten.

Riskbedömningen består i att:

  1. identifiera farorna i verksamheten, hurdana olycksfall som kan inträffa (t.ex. att någon ramlar eller halkar)
  2. bedöma farans omfattning och sannolikhet:
    – är faran osannolik, tänkbar eller sannolik
    – är följderna lindriga, orsakar de skada eller är de allvarliga (t.ex. blåmärke, benbrott, bestående men, dödsfall)
  3. genomföra åtgärder för att avvärja farorna, minska riskerna och förebygga olyckor. När man funderar över vilka åtgärder som ska vidtas bör störst uppmärksamhet fästas vid faror som har de allvarligaste följderna (t.ex. dödsfall eller bestående invaliditet) eller som är mycket sannolika, även om följderna av en enskild händelse kanske är obetydliga (t.ex. skador på grund av upprepade halkningar på gården).

Först efter riskbedömningen fattar församlingen beslut om att genomföra en aktivitet och fastställer specialvillkoren för aktiviteterna: det maximala antalet deltagare och antalet anställda. Samtidigt utses en säkerhetsansvarig.

Församlingen ska bedöma riskerna som är förknippade med aktiviteten ända från evenemangets början till dess slut: vilka risker utsätts deltagarna för när de kommer till platsen? Hurdana faror omfattar olika programnummer och eventuella förflyttningar från en plats till en annan? Hur tillkallar man hjälp? Riskbedömningen ska utarbetas skriftligt och bifogas säkerhetsdokumentet som gäller verksamheten eller skrivas som en del av detta dokument.

Riskbedömningen underlättar församlingens bokföring av olyckor som alltid omfattar även tillbud. Vid riskbedömningen är det bra att utnyttja all den kunskap som församlingen fått fram i arbetet med olika planer för att förbättra säkerheten. Ett exempel på detta är en bedömning av riskerna på arbetsplatsen som krävs enligt arbetarskyddslagen. Vid bedömningen har Arbetarskyddscentralens material för riskbedömning varit tillgängligt. Om aktiviteten omfattar avsnitt som är mer krävande i fråga om säkerheten kan man vid riskbedömningen till exempel använda grenförbundens rekommendationer.

Bestämmelsen om egen beredskap i räddningslagen förpliktar församlingen att sörja för byggnadernas brand- och utrymningssäkerhet samt för säkerheten i den egna verksamheten. Skyldigheten som gäller byggnader omfattar en skyldighet att hålla byggnaden i ett sådant skick att risken för att en brand uppstår och sprids är liten och att det går att avlägsna sig ur byggnaden vid en eventuell brand. För att främja säkerheten i den egna verksamheten ska församlingen sörja för förebyggande av eldsvåda och andra farliga situationer, beredskap för att skydda personer och egendom i farliga situationer samt förbereda sig på att släcka eldsvådor och göra andra räddningsinsatser som de på egen hand kan göra. Samtidigt upprättas en räddningsplan som omfattar instruktioner för olika hotfulla situationer. Det är särskilt församlingens fastighetsväsen som ska sköta denna uppgift.

Tukes.fi

Tillbaka till toppen