Stöd för integration

Församlingarna kan stöda invandrarnas integration genom att ta med dem i sin verksamhet och ge dem möjligheter till aktiv medverkan.

Bäst stöder församlingarna integrationen av invandrarna genom att inkludera dem i verksamheten som aktiva aktörer. Integrationen stöds genom olika grupper där de kan lära sig språket och bekanta sig med finländare. Det räcker inte att erbjuda invandrarna integrationstjänster utan de behöver också tas med i gemenskapens vardag.

Publikationen Yhdessä elämisen taito – Aineksia hyvien väestösuhteiden rakentamiseen kirkossa ger konkreta verktyg för ett gott liv tillsammans och erbjuder även material för andakter och samtal. The publication is available in English The art of living together – ingredients for building good relations between different population groups in the church

Integration av invandrarfamiljer

Invandrarnas familjesituationer kan vara invecklade och utmanande. På det här inverkar de olika skedena i invandringen, tidigare livserfarenheter och familjemedlemmarnas individuella anpassningsprocesser i det nya hemlandet. Ofta är familjens medlemmar spridda över hela världen och de transnationella relationerna är viktiga. Många bär på en stor oro över närstående som är ensamma och utan omsorg.

Hemmamammor blir lätt ensamma om de inte kommit med i integrationsutbildningen. Församlingarnas grupper för mammor och barn och internationella kvinnogrupper kan vara viktiga sociala nätverk och förebygger marginalisering. Växelverkan underlättas om man tar hjälp av en tolk.

  • Erbjuda varierande former av stöd för att stärka parförhållandet och föräldraskapet, så som kamratstöd för kvinnor eller män, familjeläger och parläger.
  • Ha ett familjecentrerat arbetsgrepp. Utnyttja kompetensen hos församlingens barnledare, ungdomsarbetare och andra yrkespersoner.
  • Bygg tillit. För att få med barn och unga i verksamheten krävs ofta att familjen har förtroende för församlingens verksamhet. Diskutera med föräldrarna om säkerheten på läger och i klubbar samt deras verksamhetsmodeller.
  • Ge handledning och råd som hjälper familjerna klara av vardagen och anlita olika samhällstjänster, men sköt inte uppgifterna för deras räkning utan stöd var och en att klara sig själv.
  • Erbjud alla som flyttar till området delaktighet i det kristna samfundet och församlingsgemenskapen.

Utbildning och arbete stöder integrationen

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden är svagare än majoritetsbefolkningens. Arbetslösheten bland utlänningar är ungefär tredubbel i jämförelse med finländska medborgare. Under en ekonomisk nedgång ökar arbetslösheten bland invandrarna först.

  • Anställ invandrare eller erbjuda dem stödsysselsättning i församlingen.
  • En medarbetare med invandrarbakgrund sänder en positiv signal till församlingens medlemmar, arbetsgemenskapen och invandrarbefolkningen.
  • Invandrarnas språk- och kulturkunskaper hjälper församlingen i dess uppdrag. Mångkulturella kunskaper och färdigheter behövs inom alla sektorer.
  • Förutom genom direkt anställning kan församlingen på många olika sätt stödja invandrarna på deras väg mot arbetslivet och på så sätt främja likabehandlingen i samhället.

Av invandrarna är över hälften kristna. De flesta kommer från kyrkor där verksamheten bygger på församlingsmedlemmarnas aktivitet och ansvar. Arbete eller praktik är för många en möjlighet att fullgöra sitt kall till förmån för församlingen.

Behovet av arbetskraftsinvandring kommer också att öka, eftersom det beräknas att Finlands befolkning kommer att börja minska redan 2034 med nuvarande invandringsnivåer.

Språkkurser och samtalsgrupper

En viktig nyckel till anpassning till det finländska arbetslivet är kunskaper i finska och/eller svenska. Det finns behov av kurser för uppdatering av språkkunskaperna och samtalsgrupper på finska eller svenska överallt. Man kan studera språk t.ex. i studiecirklar.

När man söker arbete är kraven på språkkunskap som störst. Ofta kräver arbetssökningen bättre språkkunskaper än själva arbetsuppgiften. I arbetssökningen kan en finsk- eller svenskspråkig vän eller rådgivare vara till stor hjälp för invandrarna. En del av församlingens invandrararbete kan behandla frågor som gäller arbetssökning och yrkesval.

Verkstäder och frivilligarbete

Verkstads- och klubbverksamhet, olika former av arbetspraktik och församlingens frivilligverksamhet ger invandrarna möjlighet att utveckla sina färdigheter, ta del av gemenskapen och knyta kontakter. Man kan jobba tillsammans med sina händer även när man inte har ett gemensamt språk.

Påverkansarbete

Det blir lättare för invandrare att hitta arbete när de olika samhällsaktörernas attityder förändras. Verksamhet mot rasism, samarbete med mångkulturella aktörer i området och arbete som stärker invandrarnas självkänsla är viktiga även med tanke på sysselsättningen.

Tillbaka till toppen