Kyrkans program för kommunikation och växelverkan 2026

Öppna dörrar!

Kyrkans program för kommunikation och växelverkan 2026

Bekanta dig med kommunikationsprogrammet (pdf)

Evangelisk-lutherska kyrkans program för kommunikation och växelverkan är avsett att stödja och inspirera varje aktör inom kyrkan att kommunicera och interagera. Kommunikationsprogrammet visar den kommunikativa riktningen. Det hjälper oss att se kommunikationen som en möjlighet för kyrkan att vara närvarande i människornas liv och förmedla evangeliet om en kärleksfull Gud.

Utnyttja kommunikationsprogrammet när ni planerar och drar upp riktlinjer för kommunikationen i er organisation. Välj och utveckla det delområde som är väsentligt med tanke på er organisations växelverkan.

Det här kommunikationsprogrammet baserar sig på det som gjordes 2023 och därför också fortfarande helt och hållet på kyrkans strategi Öppna dörrar. I början av strategiperioden beslöt man att kommunikationsprogrammet uppdateras i slutet av 2023 då kyrkans kommunikationsutredning är klar. Vid uppdateringen har man dragit nytta av kyrkans kommunikationsutredning och Mot ett gemensamt visuellt uttryck -projektets arbete och material. Tack till alla som medverkat i arbetet! Till innehållet har fogats aktuella kommentarer om bland annat att använda ett gemensamt visuellt uttryck, artificiell intelligens, kommunikationens mätbarhet, målgruppsanpassning samt ekumenik och religionsdialog.

Eftersom kommunikationen lever i tiden inbjuder vi dig att vidareutveckla den gemensamma kommunikationen och dela med dig av bästa praxis för kommunikation och växelverkan. Skicka exempel och länkar som kan sättas in i webbversionen av kommunikationsprogrammet till kirkonviestinta@evl.fi.

Eeva-Kaisa Heikura
Kommunikationsdirektör
Kyrkans kommunikation, Kyrkostyrelsen

Tillbaka till toppen