Mångkultur

En mångkulturell kyrka och församling

Målet med det mångkulturella arbetet är att främja integreringen av människor med olika kulturella och språkliga bakgrunder i samhället och göra dem delaktiga i kyrkan.

Mångkulturalitet i en församling är möjlig då personer som flyttat till ett område från olika håll och tillhör olika nationella minoriteter kan bli delaktiga av församlingsgemenskap och olika verksamhetsformer i församlingen. En mångkulturell församling ger rum för oliktänkande och olika uttryck för den kristna tron.

Församlingens kulturella mångfald utvecklas när invandrare samt olika språkliga och kulturella minoriteter involveras i volontäruppgifter. Församlingen kan också underlätta invandrares och andra minoriteters inträde i arbetslivet genom arbetspraktik och stödsysselsättning. Dessa ger en fin möjlighet att bekanta sig med livet och verksamheten i en kristen församling.

Mångkulturen och mångfalden utmanar oss att lära oss leva tillsammans, respektera varandra, visa ömsesidighet och dela med oss av det vi har.

Mångkultur som resurs

  • Ju brokigare en församlings medlemsskara är, desto mer påminner den om Kristi kyrka i världen.
  • Ju mera mångkulturell en församling är, desto mera resurser har den att tillgå.
  • Ju öppnare en församling är, desto lättare kan den vara en gemenskap för delaktighet.

Särdragen i mångkulturellt arbete

  • verksamhetssätt som främjar delaktighet
  • att lära sig leva tillsammans och dela med sig
  • arbetsgrepp som stärker egenmakten
  • mångprofessionellt samarbete
  • lokalt nätverkssamarbete
  • familjecentrerat arbetsgrepp
  • ekumenik
Tillbaka till toppen