Anvisningar för gruppledare

Målet med materialet Osynliga gränser är att ge inspiration att fundera över Bibelns och bibeltolkningens kontextuella karaktär.

Gruppledaren kan vara en teolog, en präst eller en annan anställd i församlingen, lika väl som vilken församlingsmedlem som helst. Det viktigaste är att ledaren kan skapa trygga strukturer för arbetet och interaktionen. Här är det möjligt att tillämpa alla metoder för dialog och samskapande.

Jämlik växelverkan gör det lättare att bli delaktig i gruppen. Det handlar inte om föreläsningar eller predikningar, där bara en talar och andra lyssnar!

Gruppträffarna är olika till sin struktur. En del innehåller förberedelse på förhand, en s.k. hemuppgift, en del praktiska övningar, medan andra mer fokuserar på den gemensamma diskussionen. Texterna och uppgifterna fungerar som en verktygslåda där gruppledarna plockar delar som passar situationen och gruppen i fråga. Frågorna kan utvecklas och omformuleras enligt behov.

Arbetet har styrts av följande mål:

 • Hjälpa läsarna att förstå att utformningen, översättningen och tolkningen av bibeltexterna alltid har skett i växelverkan med den samhälleliga och kulturella verkligheten – såväl i historien som i dag.
 • Öppna upp Bibelns interna spänningar, men också inspirera till att fundera över hur olika texter eventuellt kompletterar och korrigerar varandra.
 • Utmana till att fundera över den kulturella och tidsmässiga klyfta som skiljer oss och texterna från varandra.
 • Synliggör de ställen i Bibeln som bejakar livet och lyfter fram kroppsligheten, äktenskapet och sexualiteten på ett positivt sätt.

Förberedelser

I en del grupparbeten ingår en förberedande uppgift som görs på förhand. Till uppgiften hör en bibeltext med frågor. På så sätt får varje medlem i gruppen öva sig att läsa bibeltexten och i lugn och ro begrunda de tankar som texten väcker, utan att andras åsikter och reaktioner styr och eventuellt korrigerar tolkningen.

Uppmana gruppens medlemmar att skriva ner åtminstone en del av de tankar, känslor och frågor som texten väcker. Skrivandet skapar långsiktighet och kontinuitet i reflexionerna, och reflexionen kan beröra personen på ett djupare plan och bidra till nya synvinklar. Annars kan tankarna alltför lätt gå i samma hjulspår som tidigare, vilket kan leda till att alla bara upprepar sina tidigare ståndpunkter i gruppdiskussionerna.

När gruppen är samlad lönar det sig att inleda diskussionen med en runda där var och en i tur och ordning kan dela med sig av en tanke som texten väckte. Under denna runda talar var och en endast om sina egna erfarenheter av läsningen, och deltagarna ska inte börja erbjuda svar på andras frågor. På det här sättet hjälper man deltagarna att undvika en alltför snabb tolkning som de anser vara riktig. Frågor som delats tillsammans och tolkningssvårigheter kan förena gruppen.

Den gemensamma diskussionen

Det lönar sig att ställa en samtalsfråga i materialet åt gången. Det är viktigt att ge utrymme för spontana frågor, och ibland kan det vara mycket klokt att avvika från den givna ordningen.

I diskussionen ska man se till att lyfta fram olika aspekter av den fråga som behandlas. Det är viktigt ledaren ger varje deltagare möjlighet att komma till tals.  Förbered dig också på att föra diskussionen vidare om någon i gruppen tar en för stor roll i diskussionen. Det här kan annars leda till att de övriga medlemmarna får för lite uppmärksamhet eller att de som är av annan åsikt inte vågar uttrycka sin åsikt.

Påminn alltid vid behov deltagarna om att syftet med diskussionen inte är att klargöra vilken tolkning som är rätt och vilken fel. En diskussion där man lyssnar på andra och respekterar andra är ett mål i sig. Därför ska man fokusera på allt som väcker tankar och frågor samt ger inspiration, hopp och tröst.

Arbetet kan också utgå från annat än diskussion. Teologisk reflektion kan också skapas med hjälp av konst, musik och dans, genom tystnad eller till exempel vandring i skogen.

Beakta principerna för trygga rum och respektfull diskussion

Det är viktigt alla som deltar får känna sig trygga och bli hörda i gruppen. Se till att varje deltagare känner till principerna för en respektfull diskussion. Det är också viktigt att notera att när vi talar om att beakta någon grupp av människor som upplever diskriminering betyder det inte att vi förringar eller glömmer bort andra former av diskriminering.

Principerna för trygga rum

Rummet görs tryggt för alla deltagare både genom gemensamma överenskommelser och allmänna principer för trygga rum. Kyrkans sidor Trygg församling omfattar både fysisk, andlig, andlig, social, emotionell och sexuell trygghet. Trygga rum skapas också av följande utgångspunkter för verksamheten:

 • öppenhet och fördomsfrihet gentemot människor och frågor
 • respektfullt sätt att tala och vara
 • värna om att alla har ett eget psykiskt och fysiskt utrymme
 • fråga – anta inget baserat på egna förhandsantaganden
 • ingripande – ingrip omedelbart i osakligt beteende, var och en är ansvarig
 • sporrande och uppmuntrande växelverkan

Gå inledningsvis igenom spelreglerna för en respektfull diskussion med deltagarna. Påminn om att var och en kan bidra till att diskussionen är respektfull. Se till att alla kan förbinda sig till följande principer i gruppen:

 • Ge öppet och ärligt uttryck för dina åsikter
 • Uppskatta din samtalspartner
 • Lyssna och försök förstå
 • Ta inte diskussionen till personliga frågor
 • Respektera yttrandefriheten
 • Revidera vid behov dina egna synpunkter

Mer information om en respektfull diskussion.

Tillbaka till toppen