Familjecentrerat arbetssätt och samarbete

Med kyrkans familjecentrerade arbetssätt avses all den verksamhet som bedrivs av församlingsanställda och frivilliga i syfte att stärka familjernas

  • andliga liv
  • personliga mognad
  • inbördes omsorg och respekt
  • förmåga att hantera svåra livssituationer
  • kontakter med församlingen.


Kyrkan förlitar sig på etablerad praxis enligt vilken begreppet familjearbete, som används inom social- och hälsovården samt pedagogiken, omfattar både en förebyggande, en korrigerande och rehabiliterande dimension.

En kvinna  kramar ett barn i bakgrunden sitter en kvinna

Familjers mångfald

Varje familj är olika och mångsidigheten är en rikedom. I församlingen får hela familjen känna samhörighet, delaktighet och respekt oavsett hur familjen ser ut. Familjeverksamheten i församlingarna är en form av förebyggande verksamhet och genomförs i samarbete med familjer och vårdnadshavare.

En gul lapp med siffran 13 och texten; respekterar vi mångfalden bland familjer.

Den nya lagen om småbarnspedagogik, Grunderna för planen för småbarnspedagogik och det småbarnspedagogiska tänkandet utgår från att förebyggande familjeverksamhet och samarbete med vårdnadshavarna är en del av småbarnspedagogiken, inte separata verksamheter. Principerna i Grunderna för planen för småbarnspedagogik realiseras i församlingarnas familjecentrerade arbete.

Det är inte ändamålsenligt att inrätta en särskild tjänst i församlingen för uppgifterna inom det övergripande familjearbetet, utan familjeverksamhet kan ingå i många medarbetares befattningsbeskrivning – till exempel för prästerna, barnledarna, de diakonianställda och ledarna för barnverksamheten. På så sätt garanteras att dessa tjänsteinnehavare har rätt och skyldighet att använda arbetstid till arbete med familjer.

Kyrkans och församlingens övergripande familjearbete är alltid en del av församlingens övriga verksamhet och inte en separat arbetsform eller ett separat arbetsområde som kräver en separat tjänste- eller befattningsstruktur. Varje anställd i församlingen möter familjer i sitt arbete, och arbetssättet gäller även andra än de som utför andligt arbete och även kyrkvaktmästare och byråsekreterare.

Familjecentrerat arbetssätt

Kyrkans familjecentrerade arbetssätt är framför allt en synvinkel på och ett grepp om arbetet. Det familjecentrerade arbetssättet innebär att familjen och familjebakgrunden ses som viktiga. När vi möter en individ kommer vi ihåg att varje församlingsmedlem kommer från en familj och bär med sig både sin egen barndoms familj och den familj som hen levt eller lever i som vuxen.

Det familjecentrerade arbetsperspektivet innebär att församlingarna möter och värdesätter familjer av många olika slag. Det finns ingen idealisk familjeform. Olika slag av familjer accepteras och värdesätts i församlingen. Om församlingen samlar endast en viss typ av familjer eller familjeformer är det skäl att bli medveten om detta och fundera över hur man i stället kan nå alla slags familjer. Är församlingens inbyggda norm eller atmosfär sådan att vissa familjer inte känner sig välkomna? Genomförs familjeverksamheten vid sådana tidpunkter och på sådana platser att endast en del av församlingsmedlemmarna har möjlighet att delta?

Till det familjecentrerade arbetssättet hör att möta familjerna där de finns (hemma, i naturen, i hobbyer och i köpcentra). Då blir församlingen som en naturlig del av livet bekant för alla familjer i församlingens område, inte bara för dem som hör till kyrkan.

Pärmbild av familjecentrerad församling
ett kronblad med fyra fyrklövrar med text.

Familjerna är inte föremål för arbetet utan det familjecentrerade arbetet utförs bokstavligen tillsammans med familjerna så att de involveras med hänsyn till deras livssituation. Det finns familjer som har intresse och resurser för att producera innehåll för sammankomster, men ibland är det lika viktigt att bara kunna vara eller att kunna be om och ta emot hjälp. Detta är möjligt i församlingens familjegemenskap där vi inte betraktar människor genom till exempel diagnoser utan respekterar människovärdet och varje människa som skapad av Gud. Varje människa och familj är lika värdefull inför Gud.

Andligheten finns inskriven i arbetssättet och är en stark resurs och en stadig grund i alla möten med människor. Andligheten och Bibelns berättelser lyfts frimodigt fram. Vi möter det heliga och Guds närvaro överallt där två eller tre är samlade i Jesu namn. En församlingsmedlems eller församlingsanställds varma blick kan berätta mer om Gud än tusen ord.

Det familjecentrerade arbetssättet utkristalliseras i Barnens evangelium och Jesu ord: Låt barnen komma!

Tillbaka till toppen