Välsignelsens signaler – Kyrkans framtidsredogörelse 2022

Kyrkostyrelsen publicerar vart fjärde år en framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den är kopplad till Kyrkans fyraårsberättelse och kyrkans strategi som en del av kyrkans sätt att prognostisera framtiden. Välsignelsens signaler är tecken i tiden. Genom att lyssna in, fundera över och dela med oss av dem kan vi bygga en bättre framtid för kyrkan.

Lyssna, möt människor, fundera på framtiden

Kyrkans framtidsredogörelse 2022 för oss ut till församlingarna och stiften för att samla in framtidssignaler. Avsikten är att signalinsamlingen och reflektionerna över framtiden ska fortsätta. På den här sidan hittar du anvisningar och verktyg för insamlingen av signaler. Bekanta dig med materialet och använd det!

När du läser redogörelsen kan du fundera på om en sådan här människonära framtidsdiskussion kan vara en integrerad del av församlingsarbetet i framtiden. Skulle det göra vår kyrka till ett tidens tecken, ett budskap om intresset i våra samhällen för livets små och stora eviga frågor?    

“Det viktigaste med denna redogörelse är inte att ge en uttömmande beskrivning av tidens tecken. Den presenterar snarare verktyg som vem som helst kan använda för att identifiera, samla in och bedöma framtidssignaler i sin närhet. Med hjälp av verktyg som utvecklats för att gestalta framtidsbilder kan människor berätta om sitt liv och sina tankar och diskutera dem tillsammans. I bästa fall är det inte bara enkelt utan också roligt att samla in information. I grund och botten handlar det om kyrkans genuina intresse för människor. Det är också en signal – ett tecken på en lyssnande kyrka.”
— Ärkebiskop Tapio Luoma 

Välsignelsens signaler lyfter fram teman som vardagskristendom, experimenterande andlighet och hållbar livsstil

I det material som vi samlade in under 2022 lyfts sex teman fram som sammanfattar respondenternas tankar, oro och rädsla, önskemål och drömmar.

1) Vardagskristendom betonas

Kyrkan önskas vara en motkraft till den materialism och prestationsinriktning som råder i samhället. Kyrkan upplevs representera stabilitet och något bestående bland många osäkerhetsfaktorer.

2) Naturen som en allt starkare källa till andlighet

Man tänker sig att människans och naturens välbefinnande sammanflätas med varandra. Människan har inte längre rätt att utnyttja naturen och allt annat levande på ett girigt sätt.

3) Den experimentella andligheten utmanar våra traditioner

Det syns också i andligheten att enhetskulturen försvinner. Man hoppas att kyrkan ska ha förmåga att reagera på denna mångfald och vilja ge människor möjlighet att förverkliga sin andlighet på ett mångsidigt sätt.

4) Vår nuvarande livsstil är ohållbar

Kyrkan ska skapa hopp i en värld där framtiden är starkt förknippad med osäkerhet och hot. Kyrkan bör vara en förebild och vägvisare för en hållbar livsstil som bygger på försoning och som även beaktar den omgivande naturens bärkraft.

5) Familjernas mångfald kan inte förbigås

Ingen ska känna ångest, depression eller skam över sig själv, utan var och en ska duga som hen är och känna sig älskad i sin familj, i sin gemenskap och i samhället.

6) En lyssnande och mötande kyrka ger glädje

Kan en kultur där man diskuterar och lyssnar bli utgångspunkten för kyrkans arbete? Den främsta frågan är ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”.

Välsignelsens signaler

Läs eller ladda ner framtidsredogörelsen som pdf.

Läs framtidsredogörelsen

“Jag önskar att det fanns fler sådana här diskussionsstunder också i framtiden. Det var en mycket trygg atmosfär och jag önskar att det fanns fler sådana här diskussionsmöten. Jag önskar att kyrkans anställda skulle bjuda in människor till diskussion.”

Så här ordnar du ett signalrum

Kyrkans olika enheter eller enskilda anställda kan ordna ett signalrum med hjälp av anvisningarna här på webbplatsen. Signalrummens verksamhetsmodell kan utnyttjas på alla organisationsnivåer och i olika grupper – med församlingsmedlemmar, förtroendevalda, ledningen för ett verksamhetsområde, delegationer eller samarbetsnätverk.

På den här webbsidan hittar du anvisningar för hur man ordnar signalrum samt en handledning för signalrummets diskussionsledare.

Materialet beskriver hur man bjuder in människor till en förtroendefull dialog samt hur man formulerar direkta och stora frågor samtidigt som man deltar och lyssnar.

Som utrymmen för signalrum rekommenderas kyrkornas unika, vackra utrymmen. Detta ger deltagarna ett viktigt budskap om att kyrkorna finns till för människorna. 

Till signalrummen bjuder man in olika slags människor för att diskutera vad som är betydelsefullt för dem i deras vardag och liv och vad de behöver för att uppleva ett meningsfullt liv. Vi bjuder på detta sätt in dem att berätta om en annan slags framtid för kyrkan och församlingen.

Materialet:

Tillbaka till toppen