Stigen i praktiken

Stigen är ett verktyg och en verksamhetsmodell. Tanken är att den kan växa till ett handlingsprogram som utformas och genomförs tillsammans i församlingen. På den här webbplatsen finns samlat olika slag av arbetsmodeller. Materialet kan används som inspiration för att komma i gång med Stigen i församlingen.

Stigen utvecklas genom gemensamt arbete, både i församlingen och nationellt. Nya arbetsmodeller läggs till på den här webbplatsen när de utvecklats och testats. Du kan dela med dig av det som fungerat bra i din församling. Berätta gärna hur dessa arbetsmetoder fungerat eller ge idéer hur de kunde förbättras.

Verktyg och modeller för att samla, gestalta och se helheten

Målet är att granska församlingens vilja och mål. Arbetet genomförs tillsammans med församlingsmedlemmarna, medarbetarna och eventuella andra grupper med fokus på positivt tänkande.

Arbetsgången:  Samla tankar och idéer ur fyra olika synvinklar enligt följande:

S = Strengths dvs. styrkor. Vad gör oss unika?

O = Opportunities dvs. möjligheter. Vad är möjligt i vår verksamhetsmiljö?

A = Aspirations, dvs. ambitioner. Vad vill vi vara?

R = Results dvs. resultat. Vilka resultat eftersträvar vi och hur når vi dem?

Efter detta bekantar man sig med Stigen-modellen till exempelmed hjälp av Stigen – presentationen. Vi diskuterar hur Stigen kan föra oss mot det vi vill vara och det vi eftersträvar.

Lägg på ett synligt sätt fram de teman som anknyter till Stigens olika ålderskategorier som enskilda ord – alltså utan att koppla dem till Stigens illustrationer, åldrar eller innehåll. Orden är: UNDER, GLÄDJE, GÅVA, TILLIT, BETYDELSE, MOD, ÄVENTYR, FRIHET OCH KONTAKT

Be deltagarna att granska och fundera på varje ord i lugn och ro och ta sedan upp följande frågor:

 • Gör något ord dig särskilt glad? Varför?
 • Är något ord utmanande eller känns något ord onödigt eller svårt? Varför?
 • Vilket av orden tilltalar dig särskilt mycket? Varför?
 • Vilket ord är ditt eget nyckelord till Stigen?
 • Vilket tema som detta ord lyfter fram vill du gärna undersöka och pröva med hjälp av Stigen?
 • Vem vill du bjuda in, vem eller vilka behöver du för dina drömmar och för att utveckla de olika stegen längs Stigen?

Syftet med intervjuerna är att höra församlingsmedlemmarnas åsikter och erfarenheter om sin egen församlings verksamhet och synlighet samt att få respons på verksamhetsmodellen Stigen. Intervjuerna kan göras av både anställda och församlingens olika ansvarspersoner, till exempel förtroendevalda och medlemmar i påverkansgrupper.

Avsikten är att genom intervjuer möta människor i olika åldrar eller olika åldersgrupper. Det är viktigt att intervjua både personer som deltar i församlingens verksamhet och personer som inte har en nära koppling till församlingen. För en intervju ska man reservera 1–1,5 timmar.

Du behöver

 • Bilder som presenterar Stigen, antingen i en PowerPoint eller som bilder på papper.
 • Eget anteckningsmaterial eller dator för att göra anteckningar.
 • En liten tackgåva.

Klicka här för instruktioner för hur du kan genomföra intervjuerna.

Målet är att tillsammans gestalta nuläget. Vi skapar en bild av helheten i församlingens verksamhet och skissar upp verksamhetsmodellen Stigen. Genom arbetet förbinder vi oss också att gemensamt tillämpa verksamhetsmodellen i församlingen.

Det är bra att reservera en hel dag för detta arbete om man vill jobba med alla steg. Arbetet kan också delas in i flera kortare tillfällen enligt stegen nedan. Om man arbetar på elektroniska plattformar är det möjligt att komplettera det gemensamma arbetet individuellt eller i mindre grupper mellan mötena.

Klicka här för instuktioner.

Målet är att fördjupa sig i en ålderskategori. Vi funderar på ålderskategorins livsskede och temat som stärker det. Vi söker sätt på vilka församlingen kan stärka den erfarenhet som temat ger i barnens eller de ungas liv.

Klicka här för en beskrivning av arbetsgången.

Mål: Bilden av Stigens ålderskategorier med tomma pratbubblor gör det möjligt att på olika sätt strukturera, utveckla och ställa upp mål för arbetet. Här har vi samlat olika exempel på hur man kan dra nytta av bilden.

 • Vad händer i församlingen från olika perspektiv i de olika ålderskategorierna? På vilka sätt synliggörs det som görs i olika åldrar?
  • De fem dimensionerna: hemma och på nätet, samlande verksamhet, kyrkoåret, stöd till föräldrarna, samarbete med andra organisationer.
  • Källan: dopet, nattvarden, Bibeln; bönen, musiken, trosbekännelsen, gudstjänsten.
 • Vilka höjdpunkter har respektive ålderskategori? Skriv in dem i bubblorna för varje ålderskategori?
 • Vad är viktigt och betydelsefullt i ålderskategorin:
  • verksamhetens perspektiv?
  • vårdnadshavarna perspektiv?
  • faddrarnas perspektiv?
  • barns och ungas perpektiv?
  • annat, vad?
 • Vad anser de som är i respektive ålderskategori själva, att är betydelsefullt? Be församlingsmedlemmar i olika åldrar skriva sina egna tankar i bubblorna.
 • Hurdana resurser (t.ex. operativa, ekonomiska och personella) finns det för varje ålderskategori?
 • Hur många personer finns det i varje ålderskategori i församlingen? Hur många av dem når vi regelbundet, årligen eller sporadiskt? Hur många av dem möter vi?  Hur många av församlingsmedlemmarna i varje ålderskategori är med och planerar, genomför verksamheten i ålderskategorin i fråga?

Målet är att i de olika ålderskategorierna välja ut och bearbeta saker som lyfts fram som en resurs i livet.

Arbetsgången: Församlingen har en oändlig och evig resurs, trons källa. Ur den källan kan man ösa innehåll och kraft för allt liv och all verksamhet. Stanna upp vid bilden och fundera på detta t.ex. i smågrupper. 

I den för varje ålderskategori specifika bild av källan antecknas svar på följande frågor: 

 • Vad i källan skulle vara bra att lyfta fram i de olika ålderskategorierna? Vad lyfter vi fram om t.ex. dopet, nattvarden, Bibeln och trosbekännelsen?
 • På vilka sätt/med vilka funktioner och med hurdana uttryck (vilket språk) skulle de frågor som rör tron bli en livets källa i de olika ålderskategorierna? Hurdana böner och sånger och hurdant gudstjänstliv stöder utvecklingen i enlighet med temat för ålderskategorin?

Som fördjupat arbete kan stänket från källan också bearbetas separat, t.ex. i smågrupper, för att sedan sammanställas.

Bilaga: Källan och innehållet i den kristna tron i olika ålderskategorier Länken öppnas i en ny flik.Öppna länk i ny flik

Vi utvärderar det som sammanställts i bilderna

 • Hur syns dessa saker eller på vilket sätt lyfts de fram i varje ålderskategori just nu?
 • Vad bör ändras, utvecklas eller stärkas i fråga om de enskilda ålderskategorierna?
 • Fundera över förslagen i Stigendokumentet om de saker som hämtas från den kristna tron: vilka lyfter ni fram utöver era egna tankar?
 • Hur stöder församlingen nu den kristna tillväxten med beaktande av ålderskategorierna? Till exempel om samma innehåll upprepas i olika ålderskategorier, hurdant fördjupande perspektiv erbjuder man äldre barn och ungdomar?

Målet är att gestalta och granska var tyngdpunkterna just nu ligger församlingens liv och verksamhet för 0-21 -åringar, samt synliggöra styrkor och utvecklingsområden.

Nuläget i de olika ålderskategorierna sammanställs utifrån fem strukturerande element. Om ni använder till exempel Post it-lappar eller den elektroniska plattformen Flinga.fi, välj en egen färgsymbol för varje element.

Alternativt kan man använda de bifogade tomma powerpoint-mallarna för planering av ålderskategorier,  där man kan fylla i text.

Se över helheten:

 • Vilken färg/funktion finns det mest av? Vilken finns det minst av?
 • Hurdan är balansen mellan de strukturerande elementen för närvarande?
 • Vad tänker ni om det?
 • I vilken riktning finns det skäl att utveckla helheten? Om det finns flera alternativ röstar man och väljer det som får flest röster.
 • Gör upp en treårig plan för hur ni når dit.

Målet med uppgiften är att hjälpa deltagarna att se möjligheterna och styrkorna i sitt eget arbete, drömma om stigen i framtiden och undanröja hinder för den.

Arbetet sker parvis eller i små grupper. Skriv ner tankar på ljusfärgade post it-lappar på tre stora pappersark på väggen, eller digitalt om ni arbetar via Jamboard.

1. Vilka är våra styrkor?
2. Vilka är våra möjligheter?
3. Vad vill vi se/uppnå i framtiden?

Efter dessa frågor och arbetspasset. Gå igenom helheten (post-it lapparna) och placera om Post it-lapparna så att de bildar temahelheter.

Bilderna på alla ålderskategorier eller Stigens helhet ska vara synlig under hela övningen och övningen speglas alltid mot det.
Se över sammanställningen: Vilken framtid vill vi ha? Jämför med de två andra delarna. Kan detta förverkligas med de nuvarande styrkorna och möjligheterna?

Post-it-lapparna flyttas så att det som är möjligt att genomföra flyttas till drömmen (Stigen i framtiden).

Steg 2 Undanröja hinder

Anteckna vilka hinder som finns för genomförandet. Hindren kan antecknas t.ex. på mörkare post-it-lappar.

Välj ut de hinder som ni vill ta tag i först. Fundera så konkret som möjligt på följande:

 • Vad borde ändras?
 • Hur kunde hindret undanröjas?

Klicka här för tips på fortsatt arbete.

Mål: Att se stigens nuläge ur olika människors perspektiv och att spegla nuläget mot den framtid som önskades i föregående uppgift. 

Välj teman som passar er församling och bearbeta dem tillsammans eller i små grupper. Sammanställ till sist de nya tankar eller perspektiv som temana öppnar i förhållande till den gemensamma drömmen.

Exempel på teman:

Tema 1. Församlingsmedlemmar som aktörer

Fundera på vad som i varje ålderskategori är eller kunde vara sådant där församlingsmedlemmarna själva får vara aktiva – hur bjuder man in till och möjliggör aktivitet?

Tema 2. Faddrar

Fundera på vad som i varje ålderskategori är och kan vara sådant som möjliggör fadderskapet och stöder fadderrelationen – eller kan man hitta nya sätt att stöda fadderrelationen?

Tema 3. De som inte deltar i verksamheten

Fundera på vad, varje ålderskategori är, och kan vara sådant som visar att församlingen inte glömmer dem som inte deltar i verksamheten. Hur är församlingen i varje ålderskategori i kontakt med barnen, de unga, familjerna, paren osv.

“Stigen inbjuder medarbetare och församlingsmedlemmar att tillsammans utforska redan existerande verksamhet och sätt att mötas. Det är ett sätt att bedöma det som är viktigt nu och i framtiden, men också det som inte längre är aktuellt.”

Innehållet har sammanställts av Tiina HänninenSirpa KarjalainenMirca Mäensivu-PuukkoSatu ReinikainenTimo Tulisalo, Katri Vappula och Mirva Sandén.

Ta kontakt

Tillbaka till toppen