Kollekter

De av Kyrkostyrelsen fastställda kollekterna utgör omkring hälften av alla kollektdagar. Kollektmålen bestäms varje år.

Ansökan om kollekt för år 2025 ska göras 15.4.-31.5.2024.

Att ansöka om kollekt

Ansökan om kollekt 2025 görs 15.4–31.5.2024.

Kollekterna för 2025 söks i första hand med en elektronisk blankett https://link.webropol.com/s/kollektansokan2025.

I andra hand kan man ansöka om kollekt genom att skicka den ifyllda ansökningsblanketten per e-post till adressen kyrkostyrelsen@evl.fi. Bilagor kan sändas antingen per e-post eller till adressen Kyrkostyrelsen, PB 210, 00131 Helsingfors.

Gudstjänstströmning och kollekter

Kollekt kan samlas in endast av dem som deltar i gudstjänsten på plats. Lagen om penninginsamlingar möjliggör inte att samla in kollekt på distans.

Om kollektens mottagarorganisation har penninginsamlingstillstånd kan man i webbsändningen nämna möjligheten att ge en donation till organisationen inom ramen för tillståndet till penninginsamling. Om kollektmottagaren saknar penninginsamlingstillstånd kan man inte nämna donationsmöjligheten i webbsändningen. Församlingen ansvarar för granskningen av penninginsamlingstillståndet.

De som deltar i gudstjänsten på distans kan alltså ge en donation till organisationen inom ramen för penninginsamlingstillståndet, men det är inte möjligt att delta i kollekten. Det är viktigt att se till att den som deltar i gudstjänsten på distans inte uppmanas att delta i kollekten, eftersom detta inte är möjligt enligt lagen om penninginsamlingar. Närmare information om kollektmålen finns i bilagorna nedan.

Kollektmål

Kollekterna år 2024 (korrigerat cirkulär)
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 35/2023 (pdf)
Kollekterna år 2024 (korrigerat cirkulär)
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 35/2023 (docx)

Att flytta kollektdagar

Av grundad anledning kan församlingen flytta högst tre bestämda kollekter en annan söndag. Kyrkostyrelsen behöver inte särskilt underrättas om dessa ändringar.

Blankett

Ansökan om kollekt 2025

Tillbaka till toppen