Mångreligiöst Finland

Det blir allt synligare att Finland är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Övriga religioner och åskådningar är närvarande i såväl gatubild och offentligt liv som i massmedierna, i synnerhet i de större städerna.

Människor med olika religioner, religiösa traditioner och åskådningar möter varandra i vardagen till exempel i grannskapet, daghemmet, skolan och på arbetsplatserna. När det religiösa och åskådningsmässiga landskapet förändras blir det allt viktigare att förstå andra och lära sig att leva tillsammans och att bygga ett gemensamt land och en gemensam värld. Religiös läskunnighet är en medborgarfärdighet.

Religiös övertygelse skapar en gemensam grund

Utgångspunkten för växelverkan mellan religioner är religionsfrihet, som i Finland baserar sig på grundlagen och religionsfrihetslagen. Olika religioner kan arbeta tillsammans för mål som de tillsammans anser vara viktiga. Det är en form av religionsdialog. Ett viktigt mål som förenar olika religioner är att främja samhällsfreden.

Med religionsmöten avses växelverkan både i det dagliga livet och via medierna mellan samfund och framför allt enskilda människor som representerar olika religioner och åskådningar. Inom ramen för religionsmöten faller också möten där religionen och kulturella seder som förknippas med den spelar en roll.

Religionsdialog är en organiserad kontakt med andra religioner och personer som hör till dem. En religionsdialog har inte nödvändigtvis ett på förhand definierat syfte eller mål.  Ofta är syftet helt enkelt att bekanta sig med en annan religion och med dem som tror på ett annat sätt. Andra typiska mål för en religionsdialog är till exempel fredsbyggande och konfliktlösning.

Religionsdialogens uppgift är att berätta om den egna tron (eller religionen) och lyssna till vad den andra berättar om sin. Syftet med religionsdialog är inte att söka samförstånd om religionerna och deras lära.

Religionsdialogen kan delas in i till exempel livets, dvs. vardagens dialog, verksamhetens dialog, teologisk dialog och dialog som tar fasta på den religiösa upplevelsen.

Religionsdialog främjar det gemensamma goda

I en god dialog förbinder man sig till gemensamma principer för dialogen: öppenhet, ärlighet och respekt. Avsikten är att skapa ett umgänge där man kan

  • bejaka sin egen tradition
  • tala om sina egna erfarenheter
  • dryfta trosinnehåll
  • främja social växelverkan
  • skapa och stärka personliga relationer.
Tillbaka till toppen