Säkerheten vid offentliga evenemang i församlingarna

Utöver religiösa och andliga tillställningar ordnas i församlingarna också andra offentliga tillställningar och evenemang som är öppna för alla. På dessa tillämpas lagstiftningen om sammankomster och de säkerhetskrav som Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) fastställt för konsumenttjänster.

Lagen om sammankomster

Med offentliga sammankomster avses enligt 2 § i lagen om sammankomster nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte skall anses vara allmänna sammankomster, officiella tillställningar som ordnas av offentliga samfund eller religiösa tillställningar.

Med religiösa sammankomster avses tillställningar som är typiska för religionssamfundens verksamhet, såsom gudstjänster, mässor, vesper, processioner och andra därmed jämförbara tillställningar, som i allmänhet regleras i samfundets interna normer. Om en sådan tillställning ordnas i samfundets egna lokaler som reserverats för religionsutövning, faller tillställningen utanför tillämpningsområdet för lagen om sammankomster.

Enligt 3 kap. 12 § i lagen om sammankomster får offentliga tillställningar ordnas av myndiga personer, sammanslutningar och stiftelser. En omyndig person får ordna en offentlig tillställning tillsammans med en myndig person.

Enligt 3 kap. 14 § i lagen om sammankomster ska arrangören minst fem dygn innan tillställningen inleds lämna en skriftlig anmälan om ordnandet av en offentlig tillställning till polisen på den ort där tillställningen ordnas.  Polisen kan godkänna även en anmälan som lämnas senare, om inte ordnandet av tillställningen medför olägenhet för allmän ordning och om försummelsen att iaktta tidsfristen inte oskäligt försvårar fullgörandet av polisens uppgifter enligt lag.

Anmälan behöver dock inte lämnas om sådana offentliga tillställningar som på grund av det låga antalet deltagare, tillställningens natur eller platsen där tillställningen ordnas inte kräver åtgärder för att ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas eller för att olägenhet för utomstående och miljön skall kunna förhindras och inte heller kräver särskilda trafikarrangemang. Polisen kan vid behov kräva utredningar även om andra omständigheter som hänför sig till anordnandet av offentliga tillställningar.

Vid offentliga tillställningar och evenemang som är öppna för alla finns det alltid säkerhetsrisker som ska beaktas på förhand och som man ska förbereda sig på för att undvika olyckor. Offentliga tillställningar och publika evenemang är sådana konsumenttjänster som avses i konsumentsäkerhetslagen, och därför ska arrangören iaktta de allmänna kraven i konsumentsäkerhetslagen. Evenemanget får inte medföra fara för allmänheten, egendom eller miljön. Kraven i konsumentsäkerhetslagen gäller alla tillställningar som är öppna för allmänheten, oberoende av om de är avgiftsbelagda eller avgiftsfria. Evenemangets arrangör ansvarar för evenemangets säkerhet i sin helhet, och även för att säkerheten hos alla tjänsteleverantörer som deltar i evenemanget är i skick.

Säkerheten för allmänna tillställningar består av bland annat publiksäkerhet, brandsäkerhet, första hjälpen, hantering av ordning, brottssäkerhet och livsmedelssäkerhet. Utöver Tukes övervakas säkerheten vid tillställningar av flera andra myndigheter, bland annat polisen, räddningsverket, det kommunala miljö- och hälsoskyddet och miljövårdsmyndigheterna samt välfärdsområdet.

Evenemangets karaktär och omfattning

Evenemangets karaktär och omfattning fastställer säkerhetskraven. I alla skeden av planeringen av evenemanget ska åtgärder som stärker evenemangets säkerhet och på motsvarande sätt faktorer som äventyrar säkerheten definieras.

Evenemangets omfattning kan uppskattas enligt det förväntade publikantalet, tillställningens längd, evenemangsområdets storlek och de lokaler som används.  Ju mer omfattande evenemanget är, desto fler risker förknippade med evenemanget.

Tillställningens karaktär påverkas av vilka aktiviteter och funktioner evenemanget består av samt deltagarnas åldersfördelning, särdrag och möjligheter att delta i aktiviteterna. Riskerna för publiken vid en fotbollsmatch är av en annan karaktär än riskerna vid en vetenskaplig konferens eller en evenemangsdag för barn.

Tillställningens risknivå ökar när publiken har möjlighet att delta i aktiviteter självständigt eller när evenemanget inbegriper t.ex. motorfordon, pyroteknik, aktiviteter på vatten, klättring eller andra faktorer som äventyrar säkerheten. Evenemangets karaktär påverkas också av evenemangsplatsens miljö, klimatförhållanden och publikens uppförande. Även publikens egenskaper och uppförande påverkar tillställningens karaktär, och exempelvis användning av berusningsmedel, olika subkulturer eller barnpublik kan öka risknivån för tillställningen. Ju större tillställning det handlar om och ju fler risker som är förknippade med evenemanget, desto mer krävande är arrangemanget av tillställningen och desto noggrannare måste det planeras.  Tillställningar kan baserat på omfattning och karaktär klassificeras i fem olika klasser, vilka beskriver vilka slags kompetenskrav som behövs för att arrangera tillställningen.  Vid ett evenemang kan det finnas aktiviteter som hör till flera olika kompetensnivåer.

Tillställningens arrangör definierar kunskaps- och kompetenskrav för aktörer inom olika aktiviteter.  Evenemangets karaktär och omfattning inverkar också på om ett säkerhetsdokument ska upprättas över evenemanget.

Vid planeringen av evenemang lönar det sig att dra nytta av de anvisningar som finns på Tukes webbplats. På nätet finns också säkerhetsanvisningar för evenemangsarrangörer på andra myndigheters sidor.

Det schema och de anvisningar som finns på Tukes webbplats stöder fastställandet av kravnivån för säkerheten vid tillställningar.

Exempel på evenemang på olika kravnivåer:

  • Hobbynivå (trianglarnas summa är 2–3): Små tillställningar där det enbart finns ett fåtal specialaktiviteter eller genomförandeplatser. För tillställningen kan ett säkerhetsdokument upprättas. Exempelvis en liten hundutställning med ponnyridning som sidoprogram
  • Frivillignivå (trianglarnas summa är 4–5): Små eller mellanstora tillställningar där det enbart finns några specialaktiviteter eller genomförandeplatser. Ifall tillställningens storlek eller karaktär är på nivån 3–5, ska ett säkerhetsdokument utarbetas för tillställningen. Exempelvis ett familjeevenemang som arrangeras på en badstrand där det även finns hoppborgar.
  • Kombinationsnivå (trianglarnas summa är 6):  Tillställningar av olika storlek där det finns olika aktiviteter. En del av aktiviteterna kan vara av sådan karaktär att det krävs kunnande på expert- eller yrkesnivå av aktivitetsarrangören.  Ett säkerhetsdokument ska upprättas för tillställningen. Exempelvis ett motorsportevenemang eller ett företags marknadsföringsevenemang där fyrverkerier ingår
  • Expertnivå (trianglarnas summa är 7–8): Tillställningar där flera av aktiviteterna förutsätter expertkunskaper och praktisk erfarenhet av arrangören, publiken kan bestå av olika subkulturer eller hanteringen av publiksäkerheten framhävs. Ett säkerhetsdokument ska upprättas för tillställningen. Exempelvis ett musikevenemang under två dagar eller en stor travtillställning där det finns många sidoprogram.
  • Yrkesnivå (trianglarnas summa är 9–10): Tillställningar med många aktiviteter som förutsätter yrkeskunskap, specialkunskap, särskilda behörighetskrav eller tillstånd av arrangören. Vägledning och förflyttningar av publiken samt publiktätheten måste hanteras särskilt noggrant. Ett säkerhetsdokument ska upprättas för tillställningen. En rockfestival som ordnas på ett stort område där det finns flera olika aktivitetspunkter och där publiken rör på sig och byts ut i stor utsträckning under evenemanget.
Tillbaka till toppen