Samarbete i åskådningsfostran

Med samarbetsparter är det viktigt att diskutera hur det gemensamma bästa för alla barn och familjer förstås enligt målen i läroplanen. Diskussioner är viktiga för att få en gemensam förståelse vad samarbete innebär för alla parter. De aktörer som samarbetar med daghem och förskolor behöver lyssna in och beakta daghemmens önskemål. Då kan samarbetat bli mångsidigt och tryggt för alla parter.

Överenskommelser i småbarnspedagogiken

Gemensamt arbete och i synnerhet samarbete innebär interaktion, gemensam planering och överenskommelser.

Det gemensamma arbetet förbereds fenomenbaserat i lokala nätverk. Då möts behoven och resurserna och det gemensamma arbetet är målinriktad.

Gemensamt arbete sker på alla nivåer, fysiskt, mentalt, socialt och virtuellt.

För att säkerställa kontinuitet och etablera ett gott samarbete är det bra att upprätta ett samarbetsavtal. Alla kommuner och församlingar, oavsett storlek, har nytta av att ingå ett avtal.

 

Broschyr

Ett avtal gör samarbetet tydligare

Ett skriftligt avtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen.

Ett avtal gör samarbetet mera synligt och förutsägbart, den är förbindande och främjar det ömsesidiga förtroendet. Ikraftvarande anvisningar och bestämmelser beaktas då man ingår avtal.

Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.

Ladda ner broschyren Fyra steg till ett samarbetsavtal

Modell för samarbetsavtal mellan kommun och församling

Rapport om undersökning av samarbetet mellan kommunen och församlingen 2020

Utbildningsstyrelsens anvisningar för samarbete

Samarbetet och det gemensamma arbetet behöver dokumenteras och utvärderas med jämna mellanrum. Det kan göras utgående från olika synvinklar. En synvinkel kan vara att utvärdera arbetet utifrån en hållbar verksamhetskultur, till exempel genom följande kriterier:

 • Vi handleder barn att lugna ner sig, njuta och återhämta sig i naturen
 • Vi handleder barn till måttfullhet och beaktar miljökonsekvenserna i vår verksamhet
 • Tillsammans med barnen uppmärksammar vi mångfalden av olika familjer- och relationer på ett respektfullt sätt
 • Vi planerar aktiviteter som främjar respektfulla attityder till olika kulturer och åskådningar

Utvärdering och gemensam diskussion kan också fokusera på förverkligandet av inkludering och delaktighet ur barns, vårdnadshavares eller lärares perspektiv.

"Samarbetsavtalet har gett arbetsro. Den tydliggör för alla parter vad kyrkan gör i småbarnspedagogiken. Kontakten fortsätter fastän personerna byter."

Utredning om samarbete inom åskådningsfostran, 2020

Församlingen som samarbetspartner.

Samarbetskorgarna

Samarbetskorgarna illustrerar ett mångsidigt samarbete med fyra korgar. Med hjälp av korgarna blir samarbetets målsättning och spelregler klarare och tydligare.

De principer som korgarnas innehåll utgår från har sin grund i Utbildningsstyrelsens reviderade anvisningar. Målet med anvisningarna är att garantera att religionsfriheten förverkligas inom småbarnspedagogiken, i skolan och läroinrättningarna. Därför är det viktigt att inte blanda korgarnas innehåll med varandra. Varje korg erbjuder många möjligheter som kan förverkligas på olika sätt beroende på det lokala sammanhanget.

Varje korg erbjuder många möjligheter som kan förverkligas på olika sätt beroende på det lokala sammanhanget. I en föränderlig mångkulturell verksamhetsmiljö kan modellen med fyra korgar skapa klarhet och inspirera till ett mångsidigt samarbete.

Samarbetskorgarna tillsammans med Grunderna för planen för småbarnspedagogik möjliggör mångsidiga arbetssätt. Med gemensamma verksamhetsformer respekteras allas åsikter och samarbetet utvecklas alltmer.

De centrala korgarna ur småbarnspedagogikens perspektiv är

korg 1: Allmänbildande undervisning
korg 4: Fostran och välmående

Hej från kyrkan!

Titta på en video om samarbetet mellan församling och daghem/förskola.

Exempel på åskådningsfostran

Pedagoger och samarbetsparter planerar, utvecklar och utvärderar arbetet tillsammans några gånger per år.  Under träffarna tar man upp frågor kring åskådningsfostran, får kamratstöd av varandra och kan dela erfarenheter med varandra. Då kommer man överens om olika slag av samarbete, gemensamma tema, temadagar och aktuella saker. Åskådningscaféerna kan ordnas i daghemmens/förskolans utrymmen, kommunens utrymmen eller i församlingen på olika sätt beroende på vad som är lämpligt för pedagogerna. Caféerna kan också ordnas online.

I Esbo har man på finska ordnat åskådningscaféer i några år. Det har varit daghemsföreståndare, en sakkunnig i småbarnspedagogik från staden och en sakkunnig från församlingens samfällighet som varit med på träffarna,  här ett material som utarbetas där. 

Kyrka som inlärningsmiljö

 • Orgelberättelser, arkitekturverkstäder, konstverkstad, utomhusaktiviteter
 • Pilgrimsvandring och tipsvandring i en kyrkpark, gravgård eller närliggande skog
 • Ljudlandskap, symboler och golvbildspedagogik
 • Kyrkans konstskatter: aktiviteter framför konstverk, möjligheter till samarbete med museer, grundläggande konstutbildning och kulturcentrum.
 • Festkarusell: Dialogikasvatus.fi
 • Utforska rummet
 • Kyrkopedagogik med alla sinnen 

 

 • Mötesplatser för  föräldrar, samtal om  åskådningars visdomar, traditioner och värderingar.  Man kan också använda Dialogpaus,  Bra sagt
 • Öppna dörrar rundtur, då näromgivningens olika aktörer bjuder in för att bli bekant med kulturen och åskådningen.
 • Samarbete – dialog mellan representanter för olika religioner och åskådningar, levande böcker- metoden,  ekumeniska nätverk, Finska missionssällskapet, internationella nätverk
 • Material från Framåt med åskådningsfostran: Visdomsord, Fem världsreligionerfestkarusell och heliga rum

 • Utställning då man förevisar åskådningar och kulturer. Reseminnes utställning – ordna en utställning med minnen från familjens resor.
 • Sångstund på olika språk, uppträda med folkinstrument, läsa berättelser på sitt eget modersmål.
 • Dans uppvisning och gemensam dans med familjer och deras favoritmusik.
 • Föreläsning av olika slag kring olika teman som berör föräldraskap.
 • Konsert på vändagen.
 • Evenemang under veckan för barnets rättigheter.

 • Retreater, pilgrimsvandringar, välbefinnandedagar för pedagoger
  • Nästa retreat ordnas 14-16.11. 2025 för pedagoger på Retreatgården Snoan. Mera information senare på Snoan.fi
 • Rörelse och utomhusverksamhet
 • Delande av kunnande, gemensamma utvecklingsdagar, besök
 • Gemensamma utbildningar och evenemang
 • Evenemang för alla familjer på morgon-, eftermiddag- eller kvällstid
 • En del av tiden enskilt  för vuxna och barn
 • Frivilliga, olika samarbetsparter och nätverk inbjuds

Gemensam planering med småbarnspedagogikens- och förskolans personal

Religiösa evenemang

 • Julkyrka, påskkyrka eller jul- och påskandakt är konfessionella.  Det är viktigt att informationen från församlingarna kommer i god tid till daghem och förskolor så att de i sin tur kan informera vårdnadshavare.  Planera gärna  programmet tillsammans. Barnen kan delta med att tända ljus, sjunga en sång eller framföra ett drama. Kom också ihåg att om tillfället görs ekumeniskt kan flera barn delta. Det går också bara att ordna tillfället utomhus.  För de barn som inte får delta ordnar daghemmet/förskolan ett alternativt program.
 • Julstig, påskvandring. Observera att de antingen kan vara konfessionella eller obundna.

Obundna evenemang

 • Julkrubbsvandring (julkrubbor utställda i fönster).
 • Utställningar och utomhusstigar.
 • Gemensamma jul-och påsk temadagar, hållbarhet och kulturarv beaktas.
 • Tillsammans med en samarbetspart ordnar man en festtradition kring kinesiska nyåret, påsken eller Ramadan.

Då en kris eller ett dödsfall sker har församlingen mycket kunskap som de kan  dela. I daghem finns det kanske redan en sorgelåda med ett ljus, en duk, en nalle, en bok för barn och en bok för vuxna. Men ifall det inte finns kan man kontakta församlingen och fråga om de har. Församlingens anställda kommer med son stöd för vuxna och barn då en kris uppstår. Med dem kan man diskutera om det som hänt och tillsammans fundera vad man vill göra för barn, personal och vårdnadshavare.

Läs mer om barn och sorg

Tala om döden med barn

Barns sätt att bearbeta sorgen  

Boktips

Exempel på sorgelåda och sorgeväska

Nalle, kors, ljusstake och text i en sorgelåda.
Sorgelåda (foto Monika Lindvik)
Väska, nalle och hjärta.
Sorgeväska (foto Monika Lindvik)

 

Tillbaka till toppen