Hyppää sisältöön

Material

Kyrkan har utarbetat två finskspråkiga guider för arbetet bland romer, Romanit ja kirkko och Romanit leirillä. Dessutom har kyrkan gett församlingarna anvisningar om hur de ska bemöta tiggande EU-medborgare. Det finns också en del publikationer på romani.

Guiden Romanit ja kirkko till stöd för utveckling av kyrkans arbete bland romer har getts ut i två upplagor 1999, 2005 och 2019. Syftet med den senare är att sporra församlingarna till att utveckla kontakten och samarbetet med romerna. Målet är att i större skala än för närvarande få med romerna i församlingarnas verksamhet, i både planeringen och genomförandet. Guiden behandlar också den romska befolkningens historia, romernas utbildningssituation, lagstiftningen och livet i dagens romska samfund.

Diskrimineringslagen ger tyngd åt utvecklingen av kyrkans arbete bland romer, eftersom den ålägger myndigheterna att främja likabehandling i all sin verksamhet. I enlighet med diskrimineringslagen ska även den evangelisk-lutherska kyrkan främja likabehandling på ett målinriktat och planmässigt sätt. Lagens anda är att myndigheterna ålagts att på eget initiativ vidta åtgärder för att stärka minoriteternas jämlika delaktighet.

Redigerad