Hyppää sisältöön

Kollekter 

Ansökan om kollekt ska göras årligen senast 31 maj. 

De av Kyrkostyrelsen fastställda kollekterna utgör omkring hälften av alla kollektdagar. Kollektmålen bestäms varje år.
 

Gudstjänstströmning och kollekter

Kollekt kan samlas in endast av dem som deltar i gudstjänsten på plats. Lagen om penninginsamlingar möjliggör inte att samla in kollekt på distans.

Om kollektens mottagarorganisation har penninginsamlingstillstånd kan man i webbsändningen nämna möjligheten att ge en donation till organisationen inom ramen för tillståndet till penninginsamling. Om kollektmottagaren saknar penninginsamlingstillstånd kan man inte nämna donationsmöjligheten i webbsändningen. Församlingen ansvarar för granskningen av penninginsamlingstillståndet.

De som deltar i gudstjänsten på distans kan alltså ge en donation till organisationen inom ramen för penninginsamlingstillståndet, men det är inte möjligt att delta i kollekten. Det är viktigt att se till att den som deltar i gudstjänsten på distans inte uppmanas att delta i kollekten, eftersom detta inte är möjligt enligt lagen om penninginsamlingar. Närmare information om kollektmålen finns i bilagorna nedan.
 

Kollektmål

Kollekterna år 2023Öppna länk i ny flik
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 27/2022 (pdf)

Kollekterna år 2023, bilaga
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 27/2022, bilaga (docx)

Rekommendation om kollektinsamling för ukrainarnaÖppna länk i ny flik 
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 8/2022, 3.3.2022 (pdf)
 

Att flytta kollektdagar

Av grundad anledning kan församlingen flytta högst tre bestämda kollekter en annan söndag. Kyrkostyrelsen behöver inte särskilt underrättas om dessa ändringar.
 

Att ansöka om kollekt

Ansökan om kollekt ska göras årligen senast 31 maj. Ansökningarna skickas per e-post till adressen kyrkostyrelsen@evl.fi. Bilagor kan sändas till adressen Kyrkostyrelsen, PB 210, 00131 Helsingfors.

Endast ansökningar om kollekt som gjorts på blanketterna nedan beaktas.
 

Blankett

Ansökan om kollekt 2024Öppna länk i ny flik

Tag kontakt

chef för kanslitjänster
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Kansliapäällikön toimisto

Redigerad