Åskådningspedagogens roller

I småbarnspedagogiken möter man en mångfald av barn med olika bakgrund och värderingar. Då behöver pedagogen förhålla sig till barnens varierande bakgrund på ett positivt och uppmuntrande sätt så att den berikar varje barn.

Barn skapar sin förståelse för sin värld och universum genom samspel. Personalen inom småbarnspedagogiken och enhetens kultur har en central roll när det gäller att stöda barns sociala och emotionella utveckling, även i åskådningsmässiga situationer. Pedagogens attityd avspeglas i hur hen handlar som åskådningsfostrare och som modell. Pedagogernas inställning återspeglas i deras roll i åskådningsfostran. Om den vuxnes roll är positiv till åskådningsfostran och det finns en tydlig uppskattning av åskådningsfostran, är det mer sannolikt att pedagogerna engagerar sig i åskådningsfostran och relaterat samarbete på ett bredare och mer varierat sätt.

En språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik innebär att olika språk, kulturer och åskådningar knyts samman till en del av den småbarnspedagogiska helheten. Småbarnspedagogikens uppdrag är att utveckla barnens förmåga att förstå mångfalden i närmiljön och öva sig att fungera i den. Utöver barnens egna traditioner, vanor, värderingar och åskådningar möter barn också andra sätt att tänka och handla.

Vilka roller har jag som åskådningspedagog? Hur påverkar olika roller åskådningsrelaterade situationer i vardagen och hur påverkar min roll samarbetet med andra aktörer? Bygg ett föremåls- och värdecollage på en vägg. Fundera med barnen på tänk om– frågor. Placera en ikon, buddha och sjalar i lekhörnan. Gå med barnen och se var en präst eller imam jobbar.

Vilka roller har jag?

Ett material har utarbetats för att stöda pedagoger i det här uppdraget. Materialet är skriven ur barnens perspektiv. Definieringar av den vuxnas roll i Grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan har omformulerats till barnens värld.

Materialet består av en kortserie med 11 roller: Värnaren, Lyssnaren, Den lekfulla, Stimuleraren, Sänker ribban-rollen, Förundraren, Fredsfostraren, Arkitekten, Balanseraren, Gemenskapsbyggaren och Främjar välmående-rollen.

Åskådningspedagogens roller

Ladda ner materialet

De roller som tas i åskådningsfostran situationer varierar och förändras beroende på, till exempel, varaktighet och aktiviteter. När personalen reflekterar över sina egna och andras roller och relaterade samarbetsaktiviteter öppnas nya pedagogiska möjligheter för att bygga en kultur med högre kvalitet och större mångfald.

Så här använder du korten

 1. Placera korten på ett bord och läs texten till rollerna. Gå under tystnad runt bordet.
 2. Vilken typ är jag? Vilken roll är jag idag mest bekväm, mest naturlig med? Välj den roll som du känner dig mest bekväm med för tillfället. Om det är många deltagare kan ni printa ut flera rollkort.
 3. Vad betyder din valda roll för dig just nu? Välj ett par och berätta för hen vad din valda roll betyder för dig just nu.
 4. Ta sedan en stund för att fundera över vad din roll innebär ur barnets synvinkel: vilken typ av aktiviteter äger rum, vilken typ av upplevelser barnen får osv. Diskutera tillsammans eller i smågrupper vad era roller innebär. Vad innebär det ur ett barns, barngruppens eller enhetens synvinkel.
 5. Granska rollerna på nytt och välj den som känns mest främmande för dig. Reflektera, antingen ensam eller tillsammans med en kollega, vad som är utmanande med rollen.
 6. Vad händer om pedagoger i ett team eller på en enhet medvetet byter roll? Diskutera:
  • Vad är involverat i enhetens eller teamets övergripande vision? Vad förändras om rollerna ändras?
  • Vad förändras ur barnets perspektiv när de vuxna i gruppen byter roller?
  • Vad kan roller och rollförändringar innebära i samarbetet med åskådningssamfund?
 7. Tänk till sist på en tanke eller idé du tar med dig från den här stunden.

Vi önskar er roliga diskussioner och stunder av igenkänning i arbetsgemenskapens vardag.

Medlemmar i arbetsgruppen:

Minna Hietala, daghemsföreståndare, Tammerfors
Kia Olkkola, lärare i småbarnspedagogik, Esbo
Satu Reinikainen, utbildare, Step-utbildning
Päivi Aumala, utbildare, Step-utbildning
Tiina Haapsalo, utbildare, dramapedagog och arbetshandledare
Ilkka Tahvanainen, sakkunnig i småbarnspedagogik, Kyrkostyrelsen
Mirva Sandén, sakkunnig i småbarnspedagogik, Kyrkostyrelsen

Tillbaka till toppen