Åskådningsfostran och ledarskap

Utgångspunkten för att leda småbarnspedagogiken är att varje barns välbefinnande och lärande främjas.

I Grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas att det pedagogiska ledarskapet innehar alla de åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för goda arbetsförhållanden för personalen, användning och utveckling av yrkeskompetens och utbildning samt pedagogiskt arbete (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022).

Två kvinnor ser framåt och har varsin kopp i handen.

Åskådningsfostran är en del av den övergripande ledarskapet i småbarnspedagogiken. En helhet där språk, kulturer och åskådningar är sammanflätade, och där kulturell kompetens, interaktion och olika uttrycksformer samt tänkande och lärande knyts till en mångsidig kompetens. Det är därför inte en separat enhet, utan en del av den vardagliga verksamheten. Det är erfarenheter, upplevelser, reflektion, utforskande, fester och besök, olika perspektiv, avvikande åsikter och respekt för varandra.

Det professionella samtalet innebär att bygga samsyn genom växelverkan mellan individ och miljö och genom tolkningar och öppenhet.

Åskådningspedagogens roller

Vi har olika roller i teamet. Hurudan roll har du som åskådningspedagog? Bekanta dig med Åskådningspedagogens olika roller. Känner du igen någon roll?

Åskådningspedagogens roller

Pedagogiskt ledarskap sker på många plan

Daghemsföreståndaren är den som leder mångfaldsarbetet i sin enhet. Bland dem som föreståndaren leder finns olikheter när det gäller yrken och utbildningar, kompetenser, synpunkter, övertygelser och resurser. Styrdokument anger grunden och principerna men att genomföra innehållet förutsätter att reflektera över egna attityder och värderingar, sin kompetens och hur verksamheten fungerar i nuläget. Därtill krävs att med öppenhet granska utvärdering och utveckling av verksamheten.

I ett pluralistiskt samhälle krävs att vi kan bygga en gemensam verksamhetskultur. Av en ledare förutsätts förmåga till förändring, redskap att hålla dialogiska ledarskapssamtal. Om vi inte genomför åskådningsfostran tar vi inte barnets rättigheter i beaktande.

Pedagogiskt ledarskap sker på många plan. Varje pedagog leder sig själv och sin egen yrkesverksamhet, teamets pedagogiska ledare leder gruppens pedagogik, och enhetens chef ansvarar för den pedagogiska verksamheten vid den egna enheten och utvecklingen av verksamhetskulturen. Det innebär att både enhetschefen och den enskilde pedagogen behöver fundera över hur man ska agera pedagogiskt i en mångfacetterad vardag.

På vilket sätt tar man professionellt i beaktande åskådningsfostran samt barnets livsfrågor och intressen och ser till barnets välbefinnande och lärande också från detta perspektiv?

Åskådningsfostran kräver mod

Åskådningsfostran utmanar oss professionellt, trots vägledning från dokument, är vi osäkra på när vi gör rätt. Om rädslan för att göra det rätta dominerar arbetet, då kommer genomförandet oundvikligen att vara ytlig och vårt perspektiv för åskådningsfostran utgår från en negativ syn på allt det man inte får göra. Det krävs mod att genomföra åskådningsfostran.

Nya pedagogiska möjligheter öppnas, när vi börjar utforska åskådningar och ser det som vår uppgift att förundra, reflektera, tänka och känna och uppleva att de här frågorna är allas grundläggande rättighet. Vi får insikter om nya perspektiv när vi utför åskådningsfostran. Har vi en annan uppfattning om vad som är normalt och vad som är konstigt? Säkert. Vad som är säkert är att vi kommer att lära av varandra och uppleva nya saker om och i livet. Samtidigt kan vi lära oss ett nytt språk.

Vi lär oss att tala om åskådningar, vi lär oss ord och begrepp som gör att vi kan prata om mångkulturalitet och mångfald om åskådningsmässiga saker i vardagen, på ett helt vanligt och naturligt sätt!

Text: Daghemsföreståndare

Representanter från olika organisationer diskuterar ledarskap (på finska).

Medverkande:

  • Verksamhetsledare för Reunamo Education Research, Leena Lahtinen
  • Sakkunnig i småbarnspedagogik, Esbo, Jaana Särmälä
  • Utbildare, Päivi Aumala, Seurakuntaopisto
  • Daghemsföreståndare: Petteri Mikkola, Tusby; Anita Järvisalo, Esbo

Utvärdera åskådningsfostran

Utbildningsstyrelsen har ett verktyg med vars hjälp man kan utvärdera åskådningsfostran i småbarnspedagogiken.

Planerad åskådningsfostran
Tillbaka till toppen