Skapelseverkets mångfald

Syftet med arbetet är att identifiera mångfalden i den omgivande världen och de saker som kan hindra oss från att respektera den.

Steg 1. Inledning

Tid ca 20 min.

Under orienteringsskedet funderar vi på vår egen världsbild. Vi delar tankar tillsammans och kan se hur mångfasetterad världen kan se ut ur olika synvinklar.

 • Var och en funderar en stund på hur man ser världen. Hur beskriver du världen? Man kan antingen fundera för sig själv eller skriva, rita, forma, söka bilder på nätet, välja bland kort osv.
 • Gå igenom allas tankar. När någon delar sina tankar kommenterar de andra inte utan lyssnar bara.

Var och en har en egen bild av och uppfattning om världen. När vi stannar upp och lyssnar på hur någon annan ser på världen kan vi se både likheter och skillnader jämfört med vår egen uppfattning. Vi kan också lära oss nya saker och omforma vår uppfattning – vi kan öppna våra ögon för något som vi aldrig har sett förut. Den värld Gud har skapat är så omfattande och mångfasetterad att vi som enskilda individer ofta inte ser allt den innehåller. Tillsammans ser vi mera.

 • Fundera i lugn och ro på om någon lyfte fram något som du inte själv har funderat på eller något som talade till dig på ett särskilt sätt idag? Tankarna behöver inte delas högt.

Steg 2. Diskussion

Tid ca 40 min.

Fundera utifrån gruppens situation på vilka punkter ni funderar över på egen hand, vad ni delar och vad ni diskuterar. Se till att diskussionen förblir trygg och respektfull även om det finns olika tankar om saker och ting.

Läs 1. Mos. 1:1–24.

Merism innebär att man genom två motsatser egentligen beskriver allt mellan dem. Exempel i Upp. 22:13 säger Gud att han är alfa och omega, början och slutet, det vill säga allt. Det här syns också i den första skapelseberättelsen där Gud bl.a. skiljer mellan ljus och mörker, hav och land osv.

 • Fundera tillsammans på allt ni ser i världen utanför dikotomierna, dvs. tudelningarna i skapelseberättelsen. Vad säger mångfalden i världen om Gud?

Skapelseberättelsen berättar också om hur vi som människor är skapade av Gud. Hur han tittade på allt han skapade och såg att det var bra.

 • Tänk på hur det känns att Gud har skapat dig och sagt att du är bra. Vad betyder det för dig att vi alla är skapade av Gud och goda i hans ögon?

Dikotomin som är bekant från annat skapande syns också i skapandet av människan. ”…till man och kvinna skapade han dem.” Samtidigt lever vi dock i en värld där till exempel cirka 1,7 procent av de könsbundna kroppsliga egenskaperna (såsom hormoner, kromosomer och/eller könsorgan) inte entydigt passar in i uppdelning mellan män och kvinnor. Likaså identifierar inte alla sig med det kön som fastställdes för dem när de föddes och största delen av oss passar inte in i alla de normer som vi ger könen. Dikotomin breddas alltså också här. För vissa är det viktigt hur människan i berättelsen skapas till just man OCH kvinna, inte man ELLER kvinna. Vi alla har femininitet och maskulinitet som tar sig uttryck på ett unikt sätt hos var och en.

 • Fundera på i vilka frågor mångfalden av människor är lätt att se och acceptera? I vilka frågor är det svårare, och vad tror du det beror på?
 • Tänk om världen och människorna är mer mångfasetterade än vi själva kan förstå? Tänk om Guds skapelseverk är större än en enskild människas erfarenhetsvärld och förståelse? Fundera på vilka tankar den här idén väcker och hur det känns. Varför?

Genom att sätta gränser för hur Guds mångfald kan ta sig uttryck i människor kan vi lämna något i skymundan i den värld som Gud skapat, både hos oss själva och hos andra. Strävar vi efter att definiera gränserna för Guds skapelseverk?

 • Diskutera på vilka grunder vi skapar gränser för mångfalden i Guds skapelseverk. Vem får definiera gränserna? Vem/vad tjänar vi med det och vad följer av det; för mig, för dem som det särskilt berör och för världen?
 • Fundera tillsammans på vad vi kan lära oss om vi tar emot den mångfald i världen som skapats av Gud med respektfull beundran, såväl hos oss själva som andra? Vad säger mänsklighetens mångfald om Gud?

Vi sätter inte gränser endast i våra tankar, utan också i våra handlingar. Vi skapar och stärker dem ibland också av misstag så att de till sist inte bara påverkar vårt eget liv, utan hela samhället. De uppgjorda gränserna får vissa människor eller egenskaper att falla utanför godkännandet.

 • Diskutera hur ni möter mångfald på annat håll i skapelsen, till exempel när ni ser solnedgången eller hur gränsen mellan hav och land flyter samman vid stranden i takt med vågorna. Vad skulle ändra i er verksamhet om ni beslöt att möta mångfalden hos människor på samma sätt?
 • Genom vilka konkreta gärningar kan ni respektera rikedomen i Guds skapelseverk och skönheten i naturen, i andra människor och i er själva allt bättre?

Steg 3. Till sist

Tid ca 30 min.

Reservera tillräckligt med tid för arbete som strävar efter att konkretisera den avslutande delen. I detta skede av arbetet riktas blicken från ord till handling.

 • Individuellt eller i par: Fundera tillsammans på vilka konkreta handlingar ni i egenskap av individer och grupp kan göra för att främja det unika i Guds skapelseverk, respekten för mångfald och välbefinnande.
 • Fundera på sådana handlingar och förändringar i den egna verksamheten som ni redan i dag kan genomföra, men också på de handlingar där ni kan sätta i gång större förändringar.
 • Skriv ner och dela era tankar och fundera på hur de här idéerna kan förverkligas i er egen verksamhet. Vad kunde vara till hjälp för att genomföra idéerna?

Stillhet

Den allmänna uppenbarelsen innebär att vi kan ana och lära något om Gud och Guds vilja genom naturen, historien och människoöden; genom Guds skapelseverk och verkan.

 • Har du hört, upplevt eller funderat på något nytt i dag som kan fördjupa din egen kunskap eller din relation till Gud?
 • Stanna upp och fundera en stund (med musik i bakgrunden eller i tystnad).

Om ni så önskar kan ni sjunga eller lyssna till exempelvis en psalm eller annan musik.

Avsluta med att be om Herrens välsignelse tillsammans.

Uppgiften har planerats av: Mio Kivelä, Juha Kilpi, Kasper Kivistö, Havu Härmä och Elias Pielikko

Tillbaka till toppen