Anställning i kyrkan

Till kyrkans befattningar anknyter krav på språkkunskaper och medlemskap i kyrkan som ofta blir aktuella när man vill rekrytera invandrare.

För att jobba i kyrkan

Krav på språkkunskaper

För kyrkliga tjänster ställs krav på kunskaper i finska och svenska som ska anges i annonsen för besättandet av tjänsten. Varje befattnings krav på språkkunskaper anges i tjänsteinstruktionen eller samfällighetens språkstadga. De ska fastställas utifrån de verkliga kraven i tjänsten.

En sökande kan ansöka om befrielse från kraven på språkkunskaper. Om en tjänst söks av en person som uppenbarligen inte uppfyller kraven på språkkunskaper hör det till god förvaltningssed att informera den personen om befrielseförfarandet. Ansökning om befrielse och grunderna för det ska nämnas i ansökan. Beslutet om befrielse fattas av den myndighet som tillsätter tjänsten.

Medlemskap i kyrkan

Enligt kyrkolagen ska den som blir vald till ett tjänsteförhållande i församlingen vara en konfirmerad medlem av kyrkan. Även de som anställs i arbetsavtalsförhållande förutsätts vara konfirmerade medlemmar av kyrkan när arbetet omfattar undervisning, fostran eller förkunnelse, eller när det på grund av arbetsuppgifternas art i övrigt är motiverat.

Till andra befattningar kan man också välja en person som inte hör till kyrkan. I fråga om anställningar som är kortare än två månader kan man avvika från kravet på medlemskap i kyrkan, förutom för präster och lektorer.

Naturligtvis bör varje medarbetare förstå arbetets andliga karaktär och oberoende av sin egen övertygelse vara lojal mot sin arbetsgivare.

Andra möjligheter

De arbetslösas väg till arbetsmarknaden stöds på många olika sätt. Syftet med de olika stödformerna är att sänka tröskeln för att anställa arbetslösa arbetssökande. De är inte särskilt avsedda för sysselsättning av invandrare men kan mycket väl användas för det syftet.

De arbetssökande har varierande möjligheter att utnyttja stödformerna beroende på hur länge de varit arbetslösa arbetssökande och hur svårt det uppskattas vara att sysselsätta dem på den öppna arbetsmarknaden. Den som överväger att använda stöd och göra arbetspraktik ska kontakta TE-byrån eller en läroavtalsbyrå på orten.

Lönestöd

Lönestödet ersätter en del av lönekostnaderna. Det kompenserar arbetsgivaren för de kostnader som uppkommer av handledningen och inskolningen av långtidsarbetslösa.

Arbetspraktik

Arbetspraktik, arbetslivsträning och kommunens rehabiliterande arbetsverksamhet är bra alternativ när man vill ordna arbetsmöjligheter för någon som inte kan få lönearbete. De är helt gratis för arbetsgivaren och ger möjlighet att erbjuda t.ex. invandrare erfarenhet av det finländska arbetslivet.

Läroavtal

Genom läroavtal kan man avlägga examen på andra stadiet, t.ex. kyrkvaktmästar- eller barnledarexamen. Inom ramen för avtalet ingås ett sedvanligt anställningsförhållande för vilket arbetsgivaren får lönestöd. Dessutom avlägger den studerande teoristudier vid läroanstalten. Läroavtal skräddarsys alltid individuellt i samarbete med ett läroavtalscenter.

Tillbaka till toppen