Kyrkans kommunikationsprogram 2023

Öppna dörrar!

Kommunikationsprogram för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2023

Bekanta dig med kommunikationsprogrammet (pdf)

Evangelisk-lutherska kyrkans kommunikationsprogram 2023 baserar sig på kyrkans strategi Öppna dörrar. Programmet är avsett att stödja och inspirera varje aktör inom kyrkan att kommunicera och interagera. Kommunikationsprogrammet visar den kommunikativa riktningen för att budskapet om Kristus ska finnas där människorna rör sig. Det hjälper oss att se kommunikationen som en möjlighet för kyrkan att vara närvarande i människornas liv. 

Kyrkan kallar människor till gemenskap med Gud och uppmuntrar till omsorg om medmänniskorna och skapelsen. Vi förverkligar uppgiften genom kommunikation och växelverkan, genom att lyssna och diskutera.  All kyrklig verksamhet – vad vi gör och hur vi agerar – förmedlar budskapet. Kommunikation och växelverkan är alltså  en del av kyrkans kärnverksamhet. Samtidigt ska kommunikationen stödja och synliggöra all verksamhet i kyrkan. 

Utnyttja detta program när ni planerar och drar upp riktlinjer för kommunikationen i er egen organisation. Välj och utveckla det delområde som är väsentligt med tanke på er organisations växelverkan. 

Vid beredningen av kommunikationsprogrammet har vi utnyttjat bl.a. enkäten Viestinnän ammattilaiset (ProCom 2019), kommunikationsenkäten till kyrkoherdarna (Riktning för Kyrkans kommunikation 2019), uppgifterna om kommunikationsprogrammet i de tre pastoralkurserna för kommunikation och växelverkan samt den workshop om servicedesign som genomfördes hösten 2020 med kyrkans kommunikatörer. Utkastet har dessutom varit på remiss hos flera olika instanser. Tack till alla! 

Kommunikationen lever dock i tiden, så vi bjuder in dig att vidareutveckla den gemensamma kommunikationen och dela med dig av bästa praxis för kommunikationen och interaktionen. Skicka exempel och länkar som kan sättas in i webbversionen av kommunikationsprogrammet. 

I den kommunikationsutredning som omfattar hela kyrkan lär vi oss som bäst genom försök hur olika aktörer inom kyrkan kan effektivisera den gemensamma kommunikationen, undvika överlappningar och få slagkraft i kommunikationen genom allt starkare samarbete och samordning. Kommunikationsprogrammet uppdateras när utredningen är klar.

Tillbaka till toppen