Hyppää sisältöön

Flyktingar och asylsökande

Till Finland kommer kvotflyktingar som placeras direkt i olika kommuner. Dessutom kommer det asylsökande som söker internationellt skydd. De asylsökande placeras i ansökningsskedet antingen i förläggningar eller i privat logi. En människa blir papperslös när hens asylansökan får avslag även i den sista rättsinstansen eller när hens uppehållstillstånd går ut.

Vad betyder det?

En kvotflykting är en person som beviljats flyktingstatus av FN:s flyktingkommissariat UNHCR och som kommer till landet inom ramen för den flyktingkvot som staten bestämt. Riksdagen slår fast flyktingkvoten årligen. Kvotflyktingarna kommer ofta från flyktingläger. För närvarande uppgår antalet kvotflyktingar till 750 personer om året.

En flykting är en person som åtnjuter internationellt skydd utanför sitt eget hemland. Personen befinner sig med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp utanför sitt hemland och kan inte eller vill till följd av sin fruktan inte begagna sig av det landets skydd.

En asylsökande är en person som söker skydd i en främmande stat. En del asylsökande beviljas flyktingstatus i enlighet med FN:s flyktingkonvention. Andra beviljas i stället uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov (t.ex. för att de hotas av omänsklig behandling i hemlandet).

En papperslös är en person som vistas i Finland utan laglig uppehållsrätt. Vistelsen är då inte officiellt känd eller tillåten av myndigheterna. Att man saknar pass eller andra identitetshandlingar betyder inte att man är papperslös. I Finland finns också personer vilkas situation kan jämföras med de papperslösas. De har rätt att vistas i Finland men ingen rätt till social- och hälsotjänster. Asylsökandena är inte papperslösa eftersom de har tillstånd att vistas i Finland under den tid deras asylansökan behandlas.

Även församlingarna ska arbeta med flyktingar och asylsökande

Kyrkorna har gett sitt internationella stöd för kvotsystemet som en form av internationellt skydd. Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) har redan under flera års tid genomfört projekt för introduktion i kvotsystemet. Kvotflyktingprogrammets rapporter, rekommendationer och nyhetsbrev kan läsas på CCME:s webbplatsÖppna länk i ny flik.

De lokala församlingarna är en del av det mottagande lokalsamhället och kan erbjuda stöd och trygghet i det nya livets första skeden för kvotflyktingar och andra som fått uppehållstillstånd och för asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Församlingarna samarbetar med förläggningarna inom sina områden och i fråga om kvotflyktingar med de personer som ansvarar för kommunens flyktingarbete. De som väntar på beslut om asyl bor antingen i förläggningarnas inkvarteringslokaler eller i bostäder som tillhandahålls av kommunen. Under väntetiden kan församlingarna ordna rekreationsprogram för dem och bjuda in dem till evenemang som introducerar församlingens liv och verksamhet.

Barn och unga som kommit ensamma som minderåriga behöver särskild handledning och aktiviteter i sin sårbara livssituation.

Församlingarna har haft betydande samarbete med t.ex. sudanesiska och burmesiska samfund i Finland.

Kyrkoasyl

Kyrkan och de religiösa samfunden har genom tiderna erbjudit även fysisk och psykisk trygghet för människor som förföljts på olika sätt och lidit nöd. I dag avser förfarandet vid kyrkoasyl de situationer där en enskild person eller familj vänder sig till församlingen eller det kristna samfundet för att få skydd, råd och stöd efter avslag på ansökan om asyl eller uppehållstillstånd. Kyrkoasyl innebär att kyrkan tar en människas nöd på allvar och hjälper på de sätt som är möjliga. Förfarandet vid kyrkoasyl uppdateras som bäst. Under länken finns den nu gällande versionen (kommer snart, den nya versionen av ERF ska översättas snart).

Arbete bland papperslösa

De papperslösa har den svagaste ställningen i samhället eftersom de saknar många grundläggande rättigheter. Finlands Röda Kors har kallat in församlingarna till verksamheten för de papperslösa. Kallelsen (på finska) finns under länken nedan. Nätverkande med andra aktörer är viktigt i arbetet med papperslösa. Församlingarna kan delta i hjälpen till dem t.ex. genom att erbjuda nattlogi, mat och psykosocialt stöd.

Redigerad