Hyppää sisältöön

Tidbell för val av medlemmar till stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud

senast
30.9.2019
Domkapitlet tillsätter en valnämnd. VOK 70 § 1 mom.
senast
31.10.2019
Domkapitlet gör upp en förteckning över de röstberätti-gade prästerna till valnämnden.
Kyrkoherden sänder en förteckning över de röstberätti-gade förtroendevalda till valnämnden.
Domkapitlet meddelar Kyrkostyrelsen hur många röst-sedlar de behöver.
VOK 71 § 1 mom.
VOK 71 § 2 mom.
senast 15.11.2019
före kl.16
Valmansföreningens stiftelseurkund och kandidatlista ska lämnas in till domkapitlet. Kandidatuppställningen avslutas. VOK 71 § 1 mom.
VOK 71 § 2 mom.
senast
30.11.2019
Valnämnden granskar inledningsvis stiftelseurkunderna.
Valmansföreningen ges vid behov tillfälle att inom en tid som utsatts av valnämnden lämna utredning eller göra rättelse om upptäckta fel och brister i valmansför-eningens stiftelseurkund.
VOK 71 § 1 mom.
VOK 71 § 2 mom.
senast
15.12.2019
Valnämnden skickar ett utdrag ur förteckningen över röstberättigade präster till kontraktsprostarna. VOK 71 § 1 mom.
15.12.2019 Vid valnämndens sammanträde ska de rättelser som rättelseförfarandet ger upphov till göras, kandidatlis-torna och kandidaterna numreras samt sammanställ-ningarna av kandidatlistorna färdigställas. VOK 19 § 1 och 2 mom., 20 § 1 och 2 mom. samt 77 §
senast
25.1.2020
Kyrkoherden ska till valnämnden sända ett meddelande om folkmängden i församlingen 31.12.2019. VOK 72 § mom. 2 och 3.
senast
1.2.2020
Valnämnden räknar och fastställer separat för varje för-samling röstetalet för varje medlem av kyrkofullmäk-tige/ församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäk-tige. VOK 72 § 3 mom.
11.2.2020 Valmöten VOK 69 § 1 mom.
17.2.2020 Valnämnden fastställer valresultatet.
Besvärstiden – 30 dagar – inleds efter att beslutet delgi-vits. Delgivningen sker så att resultaten läggs fram för allmänheten.
VOK 84 § 2 mom.
24 kap. 4 § och 11 § 2 mom. i kyrko-lagen, VOK 85 §
1.5.2020 Mandatperioden för de valda medlemmarna och ombu-den börjar. KL 20 kap. 3 §
Redigerad