Hyppää sisältöön

Församlingens uppgifter

Samarbetet mellan församlingarna och utbildningsinrättningarna

För att praktiken eller lärandet i arbetslivet ska vara framgångsrikt måste utbildningsinrättningarna och församlingarna förbinda sig till samarbete och se till att informationsgången är smidig. Utbildningsinrättningarna har olika praxis när det gäller praktik eller lärande i arbetslivet.

 • Oftast kontaktar den studerande själv församlingen och frågar om en praktikplats eller en plats för lärande i arbetslivet. Därefter godkänner utbildningsinrättningen platsen. I vissa situationer kan också utbildningsinrättningen fråga om en praktikplats eller plats för lärande i arbetslivet till en studerande. Ett undantag från detta är praktik för teologie magisterexamen vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet, som samordnas av universitetet.
 • Utbildningsinrättningen ingår avtal om praktik eller lärande i arbetslivet med både församlingen och den studerande. 
 • Antalet perioder som genomförs i församlingarna och periodernas omfattning varierar beroende på examen.  
 • Den studerandes tidigare kunnande kan påverka periodens längd.  
 • Perioderna kan genomföras när som helst under året. 
 • Studerandena kan avlägga sin första examen, komplettera en tidigare examen eller vara vuxenstuderande som byter bransch.  

Församlingens ansvar under praktikperioden eller lärandet i arbetslivet

Församlingen ska säkerställa att den studerande har en trygg och högklassig lärmiljö. Det här förutsätter att

 • församlingen har en handledare 
  • som har tillräckligt med tid för att handleda
  • som sätter sig in i den studerandes mål och 
  • som är intresserad av att handleda. 
 • I regel ska handledaren ha en examen som ger behörighet för den tjänst eller befattning som den studerandes praktik eller lärande i arbetslivet hänför sig till. Om handledaren har en annan utbildningsbakgrund än den studerande ska församlingen se till att den studerande under perioden har möjlighet att också diskutera eller arbeta tillsammans med en anställd som har utbildning inom området i fråga. 
 • Hela arbetsgemenskapen deltar i handledningen av den studerande.
 • Församlingen ska erbjuda den studerande sådana lärandesituationer i arbetslivet som motsvarar både målen i examen och studerandens individuella mål.
 • Arbetarskyddet (se nedan) och introduktionen ska tillgodoses.
 • Introduktionen omfattar bland annat kännedom om församlingens jämställdhets- och likabehandlingsplan eller de verksamhetsprinciper som hänför sig till dem samt verksamhetsprinciperna för främjande av gott uppförande och förebyggande av osakligt bemötande.
 • Församlingens förvaltning och ledning stöder skapandet av god praxis för praktik och lärande i arbetslivet.
 • Församlingen förbinder sig att samarbeta med utbildningsinrättningen.

Med tanke på karaktären hos praktiken och lärandet i arbetslivet ersätter en studerande som avlägger en period i församlingen inte församlingens ordinarie personal. Efter praktiken eller lärandet i arbetslivet kan församlingarna dock anställa studerandena till exempel som sommararbetare och vikarier.

Skedena i praktiken eller lärandet i arbetslivet ur församlingens perspektiv

Redigerad