Vaaliohje

Vaaleissa valittavat edustajat ja jäsenet

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan tiistaina 13.2.2024. Pappis- ja maallikkojäsenet sekä pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä.

Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat on jaettu hiippa-kuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa (KL 5:1, KJ 4:9 ja 5:1).

Edustajapaikkojen jako 13.2.2024 pidettävissä vaaleissa on seuraava:

Hiippakunta Yhteensä edustajia Maallikkoedustajia

Turku 12: Pappisedustajia 4, Maallikkoedustajia 8

Tampere 12: Pappisedustajia 4, Maallikkoedustajia 8

Oulu 13: Pappisedustajia 4, Maallikkoedustajia 9

Mikkeli 11: Pappisedustajia 4, Maallikkoedustajia 7

Porvoo 5: Pappisedustajia 2, Maallikkoedustajia 3

Ahvenanmaa 1: Maallikkoedustaja 1

Kuopio 9: Pappisedustajia 3, Maallikkoedustajia 6

Lapua 11: Pappisedustajia 4, Maallikkoedustajia 7

Helsinki 12: Pappisedustajia 4, Maallikkoedustajia 8

Espoo 10: Pappisedustajia 3, Maallikkoedustajia 7

Yhteensä 96: Pappisedustajia 32, Maallikkoedustajia 64

Äänioikeutetut

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa ääni-oikeutta. (KL 9:13,1 ja 9:15)

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä. (KL 9:13,2)

Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkko-valtuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee maallikkovarajäsen. (KJ 9:70,2)

Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston pappisjäseneksi ja kirkolliskokouksen pappisedustajaksi voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kolme äänioikeutettua pappia. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan. Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa valitsijayhdistyksellä voi olla enintään 21 ehdokasta.

Vaalikelpoinen pappisjäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluva pappi. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei ole vaalikelpoinen (KL 9:2 ja 3).

Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston maallikkojäseneksi ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa voi valitsijayhdistyksellä olla enintään 42 ehdokasta.

Vaalikelpoinen maallikkojäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen (KL 9:2). Myös seurakunnan palveluksessa olevat − pappeja lukuun ottamatta − voivat olla ehdokkaina maallikoiden vaalissa.

Maallikkojäsen tarkoittaa sellaista seurakuntalaista, josta kirkkolain 9 luvun 2 § säätää. Eli vaalikelpoinen maallikkojäsen on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.

Sitä vastoin tuomiokapitulin palveluksessa oleva henkilö tai virkansa perusteella tuomiokapitulin jäsenenä oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen hiippakuntavaltuustoon. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö ja kirkkohallituksen osastonjohtajina toimivat kirkkoneuvokset eivät ole kelpoisia kirkolliskokousedustajiksi. (KL 9:3)

Ehdokkaan tulee antaa tehtävään suostumuksensa. Valitsijayhdistyksen perustamis-asiakirjaan, ehdokaslistaan ja sen julkaisemiseen, asiamiehen vakuutukseen, ehdokkaiden kirjalliseen suostumukseen ja vaaliin ilman äänestystä sovelletaan kirkkojärjestyksen 9 luvun 11 §:n 2 momentin sekä 12, 18 ja 48 §:n seurakuntavaaleja koskevia säännöksiä. Vaaliasiakirjat löytyvät sähköisinä lomakkeina kirkkohallituksen verkkosivuilta.

Niitä voi myös tilata tuomiokapitulista. Perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 15.11.2023 ennen klo 16.

Vaalikokoukset 13.2.2024

Pappien ja maallikoiden erillisissä vaalikokouksissa äänestetään molemmissa vaaleissa erivärisin äänestyslipuin. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa äänestyslippu on maallikkovaalissa vihreä ja pappisvaalissa keltainen. Kirkolliskokousedustajien vaalissa äänestyslippu on pappisvaalissa sininen ja maallikkovaalissa valkoinen. (KJ 9:77)

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa. Kokouskutsu vaalikokoukseen lähetetään normaalin tavan mukaisesti. Seurakuntayhtymässä äänestetään seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen maallikkojäsenten yhteisessä kokouksessa. Yhteisen kokouksen kutsuu koolle kirkkoherra ja puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen.

Sekä pappisjäsenten ja -edustajien että maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, joka on varustettu hänen nimellään ja ´äänestyslippu´-merkinnällä. Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. (KJ 9:79) Tuomiokapitulit toimittavat äänestysliput ja ehdokaslistojen yhdistelmät seurakunnille. Ehdokaslistojen yhdistelmä painetaan saman väriselle paperille, kuin äänestyslippu. Ehdokaslistojen yhdistelmän laatimiseen sovelletaan seurakunta-vaaleja koskevia kirkkojärjestyksen 9 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin ja 17 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

Äänestämiseen ja äänestyslipun leimaamiseen sovelletaan kirkkojärjestyksen 9 luvun 39 §:n seurakuntavaaleja koskevia säännöksiä. Siten äänestäjän on merkittävä vaali-salaisuuden säilyttävässä äänestyssuojassa äänestyslippuun ehdokkaan numero niin selvästi, ettei voi syntyä epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Tämän jälkeen äänestäjän on annettava äänestyslippu taitettuna leimattavaksi ja leima on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun kääntöpuolta. Vaalileimasimena käytetään seurakunnan leimasinta. Ennakkoääninä annettujen äänestyslippujen vaalikuoret avataan äänestyksen alkaessa vaalisalaisuus säilyttäen. Äänestyslippuja ei lueta, vaan ne leimataan ja laitetaan samaan uurnaan kuin muut äänestysliput. Jos ennakkoon äänestäneellä ei ole äänioikeutta, ennakkoäänenä annetun äänestyslipun vaalikuori jätetään avaamatta. Samoin jos vaalitoimituksessa äänestäneellä ei ole äänioikeutta, puheenjohtajan on pantava annettu äänestyslippu avaamattomana äänestäneen nimellä varustettuun erilliseen suljettuun kuoreen. Edellä mainituissa tilanteissa kuoret lähetetään vaalilautakunnalle. (KJ 9:81)

Äänestyksen päätyttyä annettujen äänestyslippujen lukumäärä on laskettava. Äänestyslippuja ei saa avata eikä niihin saa tehdä mitään merkintöjä. Laskennan jälkeen äänestysliput suljetaan sinetöityyn päällykseen. Vaalipöytäkirjaan merkitään äänioikeutta käyttäneiden nimet, äänestyslippujen lukumäärä ja vaalitoimituksen kulku. Vaalipöytäkirja tarkastetaan heti ja se toimitetaan välittömästi yhdessä sinetöityjen äänestyslippujen kanssa tuomiokapitulin asettamalle vaalilautakunnalle tuomiokapituliin. Vaalin tuloksen laskemiseen sovelletaan seurakuntavaaleja koskevia säännöksiä. Vaalilautakunta suorittaa äänten laskennan, vahvistaa vaalien tulokset ja antaa valituille valtakirjat (KJ 9:83 ja 84).

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2024.

juristi

Suvi-Maria Wilska

+358401627145

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun