Kirkko yhdenvertaisuuden edistäjänä

Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta on vuosisatojen saatossa muodostunut moniääninen, moniarvoinen ja monimuotoinen yhteisö, jonka piirissä on erilaisia käsityksiä yhdenvertaisuudesta ja sen merkityksestä. 

Ristiriitaiset viestit yhdenvertaisuudesta heikentävät kirkon mahdollisuuksia tuoda oma panoksensa käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun. Kirkon on kohdattava oman toimintansa epäkohdat, linjattava selkeästi kantansa ja sitouduttava toiminnassaan yhdenvertaisuusperiaatteisiin.

Historiansa, arvojensa ja asiantuntemuksensa perusteella kirkolla voi olla merkittävä tehtävä yhdenvertaisuutta koskevien yhteiskunnallisten haasteiden ja ongelmien käsittelemisessä.

Kirkko voi auttaa ratkaisemaan aikamme ihmisarvokysymyksiä esimerkiksi:

  • tarjoamalla työkaluja ihmisarvoa heikentävien ilmiöiden ja käytänteiden tunnistamiseen,
  • kannustamalla vuoropuheluun eri poliittisten ja uskonnollisten ryhmien välillä sekä
  • ehdottamalla toimintatapoja, joilla voidaan turvata kaikkien yhdenvertainen kohtelu ja kokemus omasta ihmisarvosta.

Käsillä oleva verkkojulkaisu, joka perustuu Ovet auki kaikille – Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kirkolle ja seurakunnille -työkirjaan, tarjoaa välineitä kirkolle aktiiviseen vaikuttamistyöhön ihmisarvon edistämiseksi. 

Seurakunnan perustehtävän näkökulmasta on pidettävä ovet auki ihmisen elämässä toteutuvalle luomisen moninaisuudelle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sitoutuu seuraaviin teologisiin, oikeudellisiin ja toiminnallisiin lähtökohtiin. 

Teologiset lähtökohdat

Kristillinen ihmiskäsitys vaatii sitoutumaan kaikille ihmisille kuuluvaan yhtäläiseen ja luovuttamattomaan arvoon. Jakamaton ihmisarvo on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvo.

Oikeudelliset velvoitteet

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka on noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja oikeusvaltioperiaatetta, EU:n oikeusjärjestelmää ja kansainvälisiä sopimuksia.

Toiminnalliset tavoitteet

Kirkon ihmisiä kohtaavan työn tavoite on lähimmäisen ihmisarvon tunnustaminen. Ihmisarvo ei toteudu julistuksin vaan käytännön toiminnassa. Toiminnallinen suunnitelma kutsuu periaatteista toimintaan ja jatkuvaan kilvoitteluun lähimmäisen rakastamiseksi.

Lue lisää 

Käsillä oleva toiminnallinen suunnitelma ei korvaa työnantajan lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työnantajilla eli seurakunnilla, seurakuntayhtymillä, tuomiokapituleilla ja kirkkohallituksella on henkilöstöään varten laadittu tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Velvoite laatia suunnitelmat perustuu lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Näiden lakien mukaan työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Lakisääteiset velvoitteet henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ovat toimintaa ohjaava minimi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon on julkisoikeudellisena yhteisönä noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ihmissopimuksia sekä muita velvoitteita. 

Hyödyllistä tietoa työantajaa velvoittavasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista on tarjolla yhdenvertaisuusvaltuutetun sivustolla sekä kirkon työnantajien yleiskirjeissä. 

Uskonnonharjoittamisesta on kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan mietinnössä (Yleisvaliokunnan mietintö 1/2022 edustaja-aloitteesta 6/2021 (DKIR/363/00.08.00/2021) todettu, että ”toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ei ole tarvetta sisällyttää selvitystä uskonnonharjoituksesta eikä yhdenvertaisuuslaissa mainittuun uskonnonharjoitukseen tule esittää poikkeamaa”. 

Palaa alueen etusivulle: Ovet auki kaikille

Takaisin sivun alkuun