Kirkon viestintä pähkinänkuoressa

Viestinnän tehtävä kirkossa

Kirkon kaikki toiminta – se mitä ja miten toimimme – välittää viestiä. Viestintä monikanavaisena vuorovaikutuksena on siis kirkon toiminnan ytimessä, ei muusta toiminnasta erillinen toiminto. Viestintä on osa jokaisen kirkon toimijan tehtävää (ks. kohta Jokainen on myös viestijä).

Samaan aikaan viestintä on oma strateginen toimintonsa, joka

 • toteuttaa organisaation strategisia tavoitteita ja missiota ammattimaisen viestinnän keinoin
 • tekee näkyväksi kaikkea sitä, mitä kirkossa tehdään
 • tavoittaa myös ne, joille kirkon toiminta on vieraampaa
 • näyttää suuntaa organisaation viestinnälle ja tukee organisaation kehittymistä yhä dialogisemmaksi vuorovaikuttajaksi
 • tukee muita kirkon toimijoita viestinnässä ja vahvistaa viestinnällistä ajattelua omassa yhteisössään
 • vaatii suunnitelmallisuutta, resurssia sekä ajantasaisia työkaluja ja osaamista.

Kirkkolain mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (Kirkkolaki, 2 §). Kirkon Ovet auki -strategiassa ilmaistu perustehtävä eli missio, kirkon olemassaolon tarkoitus, on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.

Kirkollinen viestintä toteuttaa tätä tehtävää muuttuvassa yhteiskunnassa sellaisin viestein, teoin ja vuoropuheluin, jotka koskettavat niin kirkon jäseniä kuin muitakin. Kirkolla on myös tärkeä rooli yhteiskuntavastuun kantajana ja arvokeskustelijana, ja tämä rooli kannattaa tehdä vahvasti näkyväksi.

Kristuksen kirkon lähimmäisenrakkautta korostava tehtävä, arvot ja sanoma ovat kirkon vahvuus. Kirkollinen viestintä tulee lähelle ihmistä ja tuo uskoa, toivoa ja rakkautta hänen elämäänsä.

Kirkon toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta kertoo nelivuotiskertomus Uskonto arjessa ja juhlassa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019. Seuraava nellivuotiskertomus ilmestyy syksyllä 2024.

Kirkon tapa viestiä

Kirkollinen viestintä  

 • pohjautuu kirkon ydinsanomaan ja on rohkeasti kristillistä
 • on tunnistettavaa, selkeää ja saavutettavaa
 • on elämyksellistä ja oivaltavaa
 • on ajankohtaista ja avointa
 • on kunnioittavaa, vuoropuheluun kannustavaa ja vastavoima polarisaatiolle
 • tunnistaa erilaisten kohderyhmien tarpeet
 • uudistuu viestinnän kanavien ja teknologioiden kehittyessä.

Kirkon viestinnän arvot

Kirkon yhteisiksi arvoiksi, toimintaa ohjaaviksi perusperiaatteiksi, on kirkon strategiassa määritelty usko, toivo ja rakkaus (1 Kor. 13:13). Viestijöiden tehtävä on huolehtia, että arvot välittyvät kaikessa viestinnässämme ja tavassamme toimia. Kirkon on myös oltava keskustelemassa arvoistaan, erityisesti nuorten kanssa. Tehtävämme on myös tukea kirkon eri toimijoita nostamaan uskosta, toivosta ja rakkaudesta kertovat teot näkyviin ja saataville.

”Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.” (Ovet auki – Suomen ev.lut.kirkon strategia vuoteen 2026)

Miten USKO näkyy kirkon viestinnässä?

Esimerkiksi

 • Välitämme monimuotoisia Pyhän kokemuksen mahdollisuuksia ja Jumalan läsnäolon viestiä.
 • Kirkolliset juhlat, pyhäpäivät, hartaudet ja rukous ovat keskeisiä viestinnän sisältöjä ja kristilliset symbolit näkyvät visuaalisessa viestinnässämme.
 • Kuvaamme uskoa myös yhteisöä yhdistävänä voimana, joka rohkaisee ihmisiä toimimaan yhdessä hyvän puolesta.
 • Annamme tilaa uskon kysymyksille ja mahdollisuuden etsiä sitä, miten itse toteuttaa hengellisyyttään.

TARKISTUSLAUSEKE

Näkyykö viestinnässämme se, että olemme uskova ja uskoa etsivä yhteisö?

Miten TOIVO näkyy kirkon viestinnässä?

Esimerkiksi

 • Vahvistamme toivoa tässä ajassa ja toivoa ikuisesta elämästä.
 • Kerromme kasteen lahjasta ja siunauksen suojasta.
 • Nostamme esiin seurakuntien ja kirkon tarjoamaa monipuolista apua ja tukea ja seurakuntalaisten osuutta siinä.
 • Autamme palveluiden ja palveluprosessien selkeässä kuvaamisessa, jotta apu on helppo löytää.
 • Olemme yhdessä yhteisöinä vahvoja toimijoita ja tukijoita kriisitilanteissa ja tuemme kriisissä myös viestinnän keinoin.

TARKISTUSLAUSEKE

Lisääkö viestintämme ihmisen toivoa?

Miten RAKKAUS näkyy kirkon viestinnässä?

Esimerkiksi

 • Kerromme Kristuksen armosta ja Jumalan rakkaudesta kaikissa elämän vaiheissa.
 • Olemme viestinnässämme aina ihmisen puolella ja kerromme jokaiselle ihmiselle tasavertaisesti kuuluvasta ihmisarvosta.
 • Nostamme esiin heikommassa elämäntilanteessa olevien ääntä ja luomakunnan hädän ääntä.
 • Rakennamme, emme riko. Kanavissamme on nollatoleranssi vihapuheelle.

TARKISTUSLAUSEKE

Onko viestimme ihmisen puolella?

Kirkon viestinnän sävymääreet

Nämä adjektiivit ja verbit ohjaavat kirkon viestinnän äänensävyä, tilanne- ja kohderyhmäkohtaisesti.

Adjektiivit

Pyhä
– Jumalan todellisuuden kosketus, yhteydessä suurempaan.

Armollinen
– Rikkoo vaatimusten paineen.

Rohkea
– Kristinuskon asialla maailmassa, uskallusta toimia Jeesuksen mallia seuraten.

Merkityksellinen
– Tästä ajasta ja ikuisuudesta tämän päivän ihmiselle.

Verbit

Vahvistamme uskoa ja tuemme toivoa.

Kuljemme vierellä.

Rakennamme yhteyttä ja mahdollistamme keskustelun.

Takaisin sivun alkuun