Hyppää sisältöön

Kotoutumisen tuki

Seurakunnat voivat tukea maahanmuuttajien kotoutumista ottamalla heitä mukaan toimintaan ja antamalla heille mahdollisuuksia toimia.

Seurakunnat tukevat maahanmuuttajien kotoutumista parhaiten ottamalla maahanmuuttajat mukaan aktiivisiksi toimijoiksi. Kotoutumista tukevat erilaiset ryhmät, joissa voi oppia kieltä ja tutustua suomalaisiin. Ei riitä, että kunta tuottaa maahanmuuttajille kotouttavia palveluita, tarvitaan myös mukaan ottamista yhteisön arkeen.

Yhdessä elämisen taito - Aineksia hyvien väestösuhteiden rakentamiseen kirkossa antaa konreettisia välineitä hyvään yhdessä elämiseen sekä tarjoaa myös materiaalia hartauksiin ja puheisiin. The publication is available in English The art of living together - ingredients for building good relations between different population groups in the church

Maahanmuuttajaperheitten kotoutuminen

Maahanmuuttajien perhetilanteet saattavat olla monisyisiä ja haastavia. Tähän vaikuttavat maahanmuuton erilaiset vaiheet, entiset elämänkokemukset ja perheenjäsenten yksilölliset sopeutumisprosessit uudessa kotimaassa. Usein perheenjäseniä on eri puolilla maailmaa ja transnationaaliset suhteet ovat tärkeitä. Suurta huolta kannetaan yksin, vaille huolenpitoa jääneistä lähiomaisista.

Kotona olevat äidit jäävät helposti yksin, jos he eivät ole päässeet kotoutumiskoulutukseen. Seurakuntien äiti-lapsi piirit ja kansainväliset naistenkerhot tarjoavat tarpeellista sosiaalista verkostoa ja ennaltaehkäisevät syrjäytymiseltä. Keskinäinen vuorovaikutus helpottuu tulkkauksen avulla.

Seurakunnat voivat tarjota monenlaista tukea parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamiseksi. Tuki voi olla naisten tai miesten vertaistoimintaa, perhe- ja parisuhdeleirejä. Monikulttuurisessa työssä keskeistä on perhekeskeinen työote. Esimerkiksi perheleirien organisoinnissa on tärkeää hyödyntää lastenohjaajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden seurakunnan ammattilaisten osaamista.

Lasten ja nuorten toimintaan pääsy edellyttää monessa perheessä luottamusta seurakunnan toimintaan. Leirien ja kerhojen turvallisuudesta ja toimintamalleista tulee keskustella vanhempien kanssa. Poika- ja tyttötyö sopivat hyvin maahanmuuttajaperheiden lapsille.

Diakoniatyöntekijät voivat antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa yhteiskunnan palveluihin ja arjessa selviämisen kysymyksissä. Seurakunnan keskeinen tehtävä on tarjota kristillisen seurakunnan osallisuutta ja seurakuntayhteyttä kaikille alueelleen muuttaville.

Koulutus ja työ kotouttavat

Maahanmuuttajien tilanne työmarkkinoilla on vaikeampi kuin kantasuomalaisten. Ulkomaalaisten työttömyysprosentti on noin kolminkertainen verrattuna Suomen kansalaisiin. Taloudellisen taantuman aikana juuri maahanmuuttajien työttömyys kasvaa ensimmäiseksi.

Seurakunnat voivat työllistää maahanmuuttajia tai tarjota heille tukityöllistymispaikkoja. Maahanmuuttajataustainen työntekijä on positiivinen viesti seurakunnan jäsenille, työyhteisölle sekä maahanmuuttajaväestölle. Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuriosaaminen auttaa seurakuntaa sen tehtävässä. Kaikilla työaloilla tarvitaan monikulttuurista tietotaitoa.

Paitsi suoraan työllistämällä, seurakunnalla on paljon keinoja tukea maahanmuuttajia kohti työelämää ja näin edistää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta.

Maahanmuuttajista yli puolet on kristittyjä. Useimmat tulevat kirkoista, joiden toiminta perustuu seurakuntalaisten aktiivisuuteen ja vastuuseen. Työ tai harjoittelu on monelle mahdollisuus toteuttaa kutsumustaan seurakunnan hyväksi.

Työllistämistä tukeva maahanmuuttajatyö

Seurakunnan maahanmuuttajatyössä tulee huomioida myös tukeminen kohti työelämää. Maahanmuuttajat ovat usein työnhakijoina erityisen heikossa asemassa. Heiltä kenties puuttuvat työnhaussa tarvittavat sosiaaliset verkostot, muodollinen pätevyys tai suomalaiseen työelämään liittyvä hiljainen tieto. Ennakkoluulot ja rasistiset asenteet sulkevat monia ovia.

Kielikurssit ja keskusteluryhmät

Tärkeä avain suomalaiseen työelämään sopeutumisessa on suomen kielen taito. Kielitaidon päivityskursseille ja suomen kielen keskusteluryhmille on tarvetta kaikkialla. Kieltä voi opiskella esimerkiksi opintokerhossa.

Apu työnhaussa

Työnhaku on yksi vaativimmista kielenkäyttötilanteista. Usein työnhaku vaatii parempaa suomen kielen taitoa kuin itse työtehtävä. Työnhaussa suomenkielisestä ystävästä tai neuvojasta voi olla suuri apu maahanmuuttajalle. Osana seurakunnan maahanmuuttajatyötä voidaan käsitellä myös työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyviä asioita.

Työpajat ja vapaaehtoistoiminta

Työpaja- ja kerhotoiminta, erilaiset työharjoittelut ja seurakunnan tarjoama vapaaehtoistoiminta antavat mahdollisuuden taitojen kehittämiseen, yhteisöllisyyden ja kontaktien syntyyn. Käsillä tekemällä voi osallistua silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Vaikuttamistoiminta

Maahanmuuttajien työnsaanti helpottuu, kun yhteiskunnan eri toimijoiden asenteet muuttuvat. Rasisminvastainen toiminta, yhteistyö alueen monikulttuurisuustoimijoiden kanssa sekä maahanmuuttajien voimaantumista vahvistava työ ovat tärkeitä myös työllistymisen kannalta.

Päivitetty