Kirkon viestintäohjelma

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelmassa vuoteen 2020 on tiivistetysti koottu viestinnän keskeisiä periaatteita ja toimintaohjeita. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kaikille niille, jotka vastaavat päätoimisesti tai sivutoimisesti kapitulien ja seurakuntien viestinnästä sekä kirkon viestinnälle.

Viestintäohjelma perustuu päivitettyyn kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. Siinä todetaan yksiselitteisesti, että olemme kaikki osaltamme viestijöitä. Viestintäohjelmasta saavat tukea yhtä lailla kaikki kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt.

Viestinnän kivijalka on kirkon perussanomassa

 • Viestintä on totuudellista.
 • Puhumme rohkeasti Jumalasta.
 • Uskomme ja elämme niin kuin opetamme.
 • Pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä.
 • Olemme kaikki viestijöitä, valmiita vuorovaikutukseen. Vastaamme kun meitä puhutellaan ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun.
 • Viestintä muuttuu jatkuvasti, otamme muutoksen aloitteellisesti huomioon.

Viestintämme on vuorovaikutteista

 • Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäseniämme.
 • Toimimme yhdessä verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa.
 • Muistamme kansankielisyyden - käytämme viestinnässämme ymmärrettävää ja tilanteeseen sopivaa kieltä.
 • Rohkaisemme kirkon jäseniä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen sekä toinen toistemme kunnioittamiseen erilaisista näkemyksistämme huolimatta.
 • Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja hallintorajojen. Jaamme osaamistamme ja työmme tuloksia.
 • Osallistamme seurakunnan jäsenet ja työntekijät verkon avulla toiminnan ideointiin, toteutukseen ja vuorovaikutukseen.

Tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä

 • Tarjoamme median välityksellä hyvin toteutettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia.
 • Pidämme mediassa esillä kirkollisia toimituksia ja monenlaisia tapoja toteuttaa niitä.
 • Tarjoamme myös verkossa mahdollisuuksia kokemukselliseen uskon harjoittamiseen.

Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun

 • Olemme läsnä sosiaalisessa mediassa, rohkeasti kristittyinä niin kirkon edustajina kuin yksityishenkilöinäkin.
 • Pidämme yhteyttä tiedotusvälineisiin, esittelemme kirkon toimintaa ja työntekijöitä, sekä tuomme julkiseen keskusteluun tärkeitä aiheita.
 • Kerromme kirkosta ja sen työstä ajankohtaisesti, monipuolisesti sekä mielenkiintoisesti.
 • Tiedotamme myös valmisteilla olevista asioista.
 • Tuomme esiin kirkon kulttuurisen merkityksen ja sen vuosisataisen hengellisen perinnön.
 • Puhumme rohkeasti Jumalasta ja kirkon sanomasta tässä ajassa.

Toimimme sosiaalisessa mediassa

 • Seurakuntamme, työntekijämme ja työmuotomme ovat siellä missä ihmisetkin - sosiaalisessa mediassa. Olemme esimerkillisiä viestijöitä, kunnioitamme keskustelukumppaneitamme kaikissa keskusteluissa, joihin sosiaalisessa mediassa osallistumme. Pidättäydymme pahansuopuudesta, ilkeydestä ja huhujen edistämisestä.
 • Olemme lojaaleja työnantajaamme kohtaan.
 • Osallistumme verkkoyhteisöjen toimintaan ja niiden luomiseen. Olemme uteliaita ja kokeilunhaluisia ja otamme käyttöön aktiivisesti myös uusia viestinnän välineitä.
 • Tarjoamme verkossa palvelujamme. Välitämme kirkon sanomaa elämän ongelmissa kamppaileville.
 • Tarjoamme työntekijöillemme sosiaalisen median käyttöön tarvittavat välineet, työajan, koulutuksen ja valtuutuksen.
 • Rohkaisemme kirkon jäseniä toimimaan myös verkossa kristittyinä.
 • Verkkotyö on arkista kohtaamista ja tavallinen osa seurakunnan työtä. Työntekijöiden monipuolista osaamista tarvitaan kohtaamisissa myös verkossa.

Kehitämme sisäistä viestintäämme

 • Perehdytämme työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset kirkon tavoitteisiin.
 • Kerromme kirkon työpaikoilla työhön liittyvistä asioista nopeasti ja tasapuolisesti.
 • Rakennamme välineitä, joiden avulla kirkon työntekijät voivat pitää yhteyttä ja jakaa tietoa.
 • Kehitämme työyhteisöjen toiminta-ajatusta, pelisääntöjä ja toimintakulttuuria järjestelmällisesti.

Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa

 • Pidämme huolen siitä, että kaikilla kirkon työntekijöillä on ymmärrys jokaiseen tehtävään liittyvästä viestinnällisestä roolista ja siihen tarvittava riittävä osaaminen, rohkeus ja valtuutus.
 • Liitämme viestinnän osaksi kirkon henkilöstökoulutusta – erityisesti johtotehtävissä toimivien koulutusta.
 • Tarjoamme luottamushenkilöille viestintäkoulutusta kerran valtuustokaudessa.
 • Huolehdimme kriisiviestintävalmiudesta jatkuvalla koulutuksella.
 • Koulutamme työntekijöitämme tehtävien edellyttämissä vuorovaikutustaidoissa.
 • Koulutamme mediaan jumalanpalveluksia ja hartauksia toimittavia ymmärtämään viestintävälineen vaatimukset.
 • Kartoitamme kirkon ja median työntekijöiden koulutustarpeita viestinnästä ja kirkosta ja vastaamme näihin tarpeisiin.
 • Hyödynnämme rohkeasti seurakuntalaisten vahvuuksia ja halukkuutta viestiä seurakunnan tai kirkon toiminnasta.
Päivitetty