Kirkollinen esineistö ja taide

Kirkolliset esineet ja kirkkotaide ovat merkittävä osa maamme kulttuuriperintöä. Ne liittävät meidät sukupolvien jatkumoon, kantavat seurakuntien henkistä ja hengellistä perintöä ja ovat olennainen osa kunkin paikkakunnan historiaa ja kulttuuriperintöä. Kirkollinen esineistö ja taide lisäävät tietoamme ja ymmärrystämme seurakunnan ja paikkakunnan historiasta ja kirkollisesta identiteetistämme.

Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto neuvoo ja auttaa seurakuntia esinekulttuuriperintöön ja sen hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Seurakunnat voivat kysyä neuvoja myös oman alueensa maakuntamuseosta tai Museovirastosta.

Kirkolliskokous on edellyttänyt, että seurakunnissa suoritetaan kattava kirkollisen esineistön inventointi.  Inventointi tulisi antaa ammattilaisen tehtäväksi. Seurakunta voi kysyä lisätietoa inventoinnista sekä tietoa museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisista kirkon kulttuuriperintöasiantuntijalta tai oman alueensa maakuntamuseosta.

Vain tuntemalla seurakunnan esineistö, sitä voidaan hoitaa vastuullisesti ja kokonaistaloudellisesti. Inventoimalla seurakunnan esineistö saadaan arvokasta tietoa itse esineistä, esineistön karttumisesta, seurakunnan vaiheista, lahjoittajista jne. Samalla saadaan käsitys esineistön kunnosta ja mahdollisesta konservointitarpeesta. Esineinventoinnista saatavia tietoa on mahdollista hyödyntää seurakunnan kaikissa työmuodoissa. 

Erityisesti seurakuntien yhdistyessä on tärkeää huolehtia että jokainen kirkko ja kirkollinen rakennus esineistöineen ja sisustuksineen on luetteloitu ja valokuvattu. Näin tiedot ja esineet säilyvät edelleen oikeissa ympäristöissään, vaikka hallinto muuttuu.

Inventointiin käytetty vanha Access-sovellus on korvattu vuonna 2018 Basis-kohderekisteriin kuuluvalla arvoesinerekisterillä. Basis sisältää tietokenttäkohtaiset ohjeet inventointitietojen täyttöä varten. Arvoesinerekisterin käyttöönotto edellyttää, että seurakunta on ottanut käyttöön Basiksen rakennus- ja kiinteistörekisterin. Lisätietoja käyttöönotosta saa kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammistolta. Esineistön valokuvausohje on julkaistu kirkkohallituksen yleiskirjeessä numero 24/2008. Nämä ohjeet tullaan päivittämään vuoden 2019 kuluessa.

 

 

Päivitetty