Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kirkko edelläkävijänä

  • Yli neljä vuosikymmentä kirkko ja kunta ovat tehneet kansallista yhteistyötä laadukkaan aamu- ja iltapäivätoiminnan mahdollistamiseksi.
  • Seurakuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittyminen 1970-luvulta alkaen kertoo seurakuntien kyvystä vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja perheiden tarpeisiin.
  • Hyvä yhteistyö edistää oppilaiden kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta muodostavat osan alueen hyvinvointipalveluista, jotka turvaavat lapselle hyvän kasvuympäristön, vertaisryhmän sekä vähentävät lapsen yksin viettämää aikaa. Yhteistyö seurakuntien kanssa laajentaa oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

Koulutetut ohjaajat

Kirkon aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat Perusopetuslain {628/1998} 8a-luku sekä Opetushallituksen vahvistamat aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet {2011}. Säädösten mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat yksi kunnissa toimivista aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajista. Kirkossa toimintaa toteuttavat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneet lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat sekä nuorisotyönohjaajat. Ohjaajien erityisosaamista ovat lasta motivoivan ja mielekkään toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

Avointa kaikille

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöstä todetaan perusteissa: ”Sisältöön vaikuttavat myös paikalliset olosuhteet ja kulttuuritekijät, eri vuodenaikojen tarjoamat ja muut käytännön mahdollisuudet, yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa, ohjaajien omat vahvuudet sekä toteuttajien painotukset.”

Samalla kun toiminta perustuu Opetushallituksen laatimiin perusteisiin, se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Tämä otetaan huomioon kuntakohtaisessa toimintasuunnitelmassa. Seurakunnan tarjoama aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan. Se on avointa kaikille lapsille. Mikäli perhe ei halua, esimerkiksi vakaumuksellista  syistä, että lapsi osallistuu seurakunnan toimintaan, kunnan on huolehdittava siitä, että tarjolla on muitakin vaihtoehtoja. Kirkon jäsenyys ei ole toimintaan osallistumisen edellytys.

Painotukset

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle turvallisen ja kehittävän toimintaympäristön ennen ja jälkeen koulupäivän. Seurakunnan oma painotus, kristillinen kasvatus, toteutuu leikillisyyden, taidelähtöisyyden, liikkumisen, ulkona oppimisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Koululaiset voivat myös rentoutua ja levätä, heille luodaan tilaa ihmettelylle ja elämänkysymysten pohdinnalle. Ohjaajat edistävät koululaisten taitoa kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kykyä reflektoida omia arvoja ja asenteita. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta edistää lasten keskinäistä kunnioitusta sekä tukee kunkin lapsen kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Toiminta ennaltaehkäisee yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja kiusaamista. 

Liitteet

Päivitetty