Hyppää sisältöön

Rippikoulun organisaatio

Rippikoulun organisaatio antaa tukea ja ohjausta rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokouksen hyväksymä Katekismus (eli Kristinoppi) on rippikoulun opetusta ohjaava opillinen perusta. Myös rippikoulun oppikirjojen on oltava sisällöltään virallisen kristinopin mukaisia. Katekismus on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Piispainkokous

Piispainkokous hyväksyy rippikoulusuunnitelmat ja rippikouluissa käytettävät viralliset oppikirjat, joita ovat oppilaan kirja ja opettajan opas.

Kirkkohallitus

Kirkkohallitus voi antaa tarvittaessa rippikoulutyötä koskevia ohjeita ja toimenpidesuosituksia.

Kirkon toimintayksiköt

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston yksiköt, erityisesti Kasvatuksen ja nuorisotyön yksikkö, KKP, tukevat hiippakuntia, seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja kirkollisia järjestöjä rippikoulutyössä. Keinoja ovat puhelinohjaus ja sähköpostin kautta tapahtuva tuki, kiertokirjeet, asiakirjojen valmistelu, kirjallisten oppaiden ja aineistojen laatiminen sekä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksien järjestäminen. Eri yksiköt tukevat toisiaan ja yhteistyökumppaneitaan omalla asiantuntijuusalueellaan.

Materiaalia tuottavat tahot

Kirkon toiminnallisen osaston ohella rippikoulun tuki- ja koulutusmateriaalia työstävät hiippakunnat, seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkolliset järjestöt, yhteisöt ja kustantajat.

Hiippakunnat

Hiippakuntien ohjaus ja tuki seurakunnille ja rippikoulun opettajille on tärkeää. Hiippakunnissa toimivat rippikoulukonsultit ovat seurakuntien työntekijöitä; pappeja, nuorisotyönohjaajia, kanttoreita, diakoniatyöntekijöitä, lapsityönohjaajia ja lähetyssihteereitä.

He voivat käydä tapaamassa seurakuntien rippikoulutiimejä sekä ohjata suunnittelua tai vierailla rippikouluissa. Hiippakunnan tuomiokapituli myöntää kristillisille järjestöille luvat rippikoulun toteuttamiseen.

Rovastikunta

Rovastikunnallinen toiminta ja rovastikuntien kasvatusasioista vastaavat toimikunnat ja vastuuhenkilöt tarjoavat seurakuntien rippikoulutyölle yhteisen neuvottelu- ja toimintafoorumin. Joitakin rippikouluun liittyviä asioita on mielekästä hoitaa rovastikunnan yhteistyönä. Näitä ovat esimerkiksi isoskoulutus, erityisryhmien rippikoulut ja muut laajemmat rippikouluun liittyvät tapahtumat ja hankkeet.

Seurakuntayhtymä

Seurakuntayhtymien ohjaus on melko itsenäistä ja laaja-alaista. Usein yhtymällä on oma työntekijä rippikouluasioita varten.

Järjestöt

Kristilliset järjestöt, erityisesti Nuori Kirkko ry., antavat tukea paitsi oppi- ja koulutusmateriaalia tuottamalla niin myös muun muassa ohjaamalla, kouluttamalla ja kehittämällä työtä.

Yhteiskunnan asiantuntijatahot

Rippikoulu saa monimuotoista tukea myös yhteiskunnan asiantuntijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Eräs merkittävä rippikouluun vaikuttava taho on tiedotusvälineet. Ne rakentavat osaltaan yleistä ilmapiiriä ja antavat esille nostamilleen asioille julkisuutta - joskus myönteistä, joskus kielteistä.

Yhteydet kouluihin ja uskonnonopettajiin ovat hyvä apu rippikoulun taustatyöskentelyssä. Toimiva yhteistyö koulujen kanssa luo edellytyksiä rippikoulun luontevalle esilläololle rippikouluun hakeutumisen vaiheessa. Yhteistyö on myös sisältöjen ja toimintatapojen yhtyeensovittamista ja eriyttämistä. Lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi urheilujärjestöjen ja –seurojen kanssa.

Päivitetty