Apurahat

Kirkon tutkimus ja koulutus-yksikkö myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Yleistä apurahoista

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen tutkimusapurahojen haku vuodelle 2025 on avoinna 2.9.-27.9.2024. Suosituslausuntojen takaraja on kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

 

 

 

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahatyöryhmä käsittelee hakemukset hakuajan päätyttyä ja Kirkkohallituksen virastokollegio päättää jaettavista apurahoista marraskuussa 2024.

Apurahoja myönnetään vuosina 2022–2025 seuraaville painopistealueille:

 • Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa
 • Luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys
 • Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen
 • Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana
 • Ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys

 • Apurahoja myönnetään henkilökohtaiseksi apurahaksi, tutkimuskuluihin sekä ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin.
 • Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin, ei esimerkiksi pro gradu -töihin.
 • Hakijan jatko-opinto-oikeuden on oltava voimassa hakuajan päättymispäivänä.
 • Henkilökohtaisen verottoman apurahan kuukausittainen maksimimäärä määräytyy seuraavasti: ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle 1 500 €/kk, lisensiaatille 1 600 €/kk ja tohtorille 1 700 €/kk.
 • Sen lisäksi voidaan myöntää varoja lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen maksamiseen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät (ks. www.mela.fi). Jos tutkimus suoritetaan yliopiston laitoksella, hakijan tulee ilmoittaa, periikö laitos yleiskustannusosuuden.

Apurahan nostaminen

Apurahan voi nostaa aikaisintaan sinä vuonna, jolle se on myönnetty. Apuraha maksetaan Kirkon keskusrahastosta saajan ilmoittamalle pankkitilille. Alle seitsemän kuukauden apurahat maksetaan yhdessä erässä. Suuremmat apurahat maksetaan kahdessa erässä.

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Apuraha on saajalleen apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Apuraha, jota ei ole käytetty myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä, katsotaan peruuntuneeksi eli esim. vuodelle 2019 myönnetty apuraha on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Poikkeuksena ovat perhevapaat, jolloin apuraha on käytettävä kolmen vuoden kuluessa. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Apurahaa ja kokopäiväisestä työstä maksettavaa palkkaa tai toista apurahaa tai apurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti. Jaksolla, jolla apurahaa nostetaan, on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää (esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä) enintään 25 % kuukausittaisesta työajasta.

Apurahamme ovat verovapaita.

Verohallinnon päätöksen mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1 000 euroa vuodessa. Vuosittain tammikuussa annettavassa ilmoituksessa mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus,  apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä.

Sosiaaliturva

Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2009. Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, mikäli apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden työskentelyyn. Tällainen apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat yhteensä keskimäärin noin 15 % apurahan määrästä.

Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Pääsääntöisesti perusteena on koko myöntämämme apurahan määrä. Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Olemme velvollisia ilmoittamaan ja antamaan Melalle tarvittaessa lisätietoja myöntämistämme apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi

Matka-apurahat

Ulkomaille suuntautuvien matka-apurahojen hakeminen ei ole varsinaiseen hakuaikaan sidottu.

Matka-apurahojen myöntämisperiaatteet:

1. Tutkimusrahoitusta myönnetään hakemuksesta vain kiireellisiin vuoden varrella ilmaantuviin kirkon kannalta keskeisiin tutkimuksiin.

2. Matka-apurahojen tulee liittyä tutkimuksen tekemiseen.

3. Konferenssimatkojen tulee liittyä tutkimukseen ja hakijalla tulee olla esitelmä tai vastaava esitys konferenssissa.

4. Päivärahoja ei makseta.

Hakemuksesi käsitellään mahdollisimman nopeasti. Matka-apurahaa saanut on velvollinen tekemään vapaamuotoisen raportin viimeistään kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Raporttiin liitetään kuitit kuluista. Lisätietoja: johtaja Hanna Salomäki, hanna.salomaki@evl.fi.

HAE matka-apu rahaa tästä!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Tutkimusapurahaa voi hakea ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterintutkinto) suorittanut henkilö.
 • Tutkimusryhmät eivät voi hakea apurahaa.
 • Jos hakija on jatko-opiskelija, jatko-opinto-oikeuden on oltava voimassa hakuajan päättyessä.

Apurahoja myönnetään väitöskirja- ja lisensiaattitöihin, post doc -tutkimuksiin, tietokirjahankkeisiin sekä ylemmän pastoraalin tutkielmiin.

 • Haettaessa apurahaa tieteelliseen opinnäytetyöhön (väitöskirja tai lisensiaatintyö) vaaditaan opinnäytteen ohjaajan lausunto. Myös muita suosituslausuntoja voi liittää hakemukseen.
 • Suosituslausuntopyyntö tehdään hakemuksen yhteydessä.

Apurahaa haetaan työskentelyyn (kuukausisummat 1500 e / maisteri, 1600 e / lisensiaatti ja 1700 e / tohtori) sekä matkakuluihin ja muihin mahdollisiin tutkimuskuluihin.

Tutkimusapurahakaudella ei voi nostaa muuta apurahaa tai esim. aikuiskoulutustukea.

Tutkimusapurahakaudella ei voi työskennellä kokopäiväisesti palkkatyösuhteessa, mutta on mahdollista tehdä sivutoimista tai satunnaista palkkatyötä (max. 25 % kuukausittaisesta työajasta).

Takaisin sivun alkuun