Kirkkolainsäädännön kodifiointi

Kirkolliskokous on tehnyt valtioneuvostolle ehdotuksen uuden kirkkolain säätämiseksi. Hallituksen esitys kirkkolaiksi (HE 19/2019 vp) on eduskunnan käsiteltävänä Hallituksen esitys kirkkolaiksi (HE 19/2019 vp)   (Hallituksen esitys kirkkolaiksi (HE 19/2019 vp).pdf)

Päättäessään uudesta kirkkolaista kirkolliskokous päätti myös uudesta kirkkojärjestyksestä (kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksestä), joka tulee voimaan samasta ajankohdasta kuin uusi kirkkolaki. Samalla voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumotaan.

Uusissa säädöksissä kodifioidaan olemassa oleva kirkkolainsäädäntö niin, että sen sisältö säilytetään pääosin nykyisellään. Tavoitteena on ollut rakenteellisesti johdonmukainen ja käyttäjien kannalta selkeä säädöskokonaisuus. Uudistuksessa on otettu huomioon perustuslain ja muun lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet. Uudistuksen kodifiointiluonteen vuoksi siihen ei sisälly kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevia muutoksia. Muutenkin uudistus on pääasiassa lainsäädäntötekninen lukuun ottamatta eräitä kirkollishallinnon omista kehittämistarpeista johtuvia muutoksia.

Aiempia vaiheita

  • 2005 Aloite kirkkolainsäädännön kokonaisuudistukseksi
  • 2009 Kodifiointitoimikunnan mietintö, laaja lausuntokierros
    • Työ keskeytyi, koska vireillä oli useita laajoja lainsäädäntöhankkeita
  • 2014 Uusi työryhmämietintö
  • 2016 Lakiluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle
  • 2017 Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle (5/2017 Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistaminen
  • Lähetettiin lakivaliokuntaan (lakivaliokunnan mietintö 1/2018)
  • Kirkolliskokouksen päätös 16.5.2018 (kirkolliskokouksen ehdotus; perusteluosa, lakiehdotus)

 

Päivitetty