Pastoraalitutkinto syventää papin osaamista työssään

Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä.

Esite pastoraalitutkinnoista

Esitteeseen on koottu tietoa sekä pastoraalitutkinnosta että ylemmästä pastoraalitutkinnosta.

Pastoraalitutkintoa edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (Kirkkojärjestys 6:10).

Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditiota. Hän on perehtynyt kirkon työn eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tutkinnon opintokokonaisuuksia järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja tuomiokapitulit. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3–4 vuotta.

Pastoraalitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että pappi on sitä ennen vähintään kaksi vuotta

  • hoitanut papin- tai lehtorinvirkaa tai
  • toiminut teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa tai
  • ollut tuomiokapitulin oikeuttamana pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa
  • sekä että hän on käyttäytynyt moitteettomasti.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Se laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ordinaatiovalmennuksen päättyessä.

Tutkinto rakentuu kolmesta osasta

Pastoraalitutkinto jakautuu kolmeen osaan: tuomiokapitulin järjestämään ordinaatiovalmennukseen ennen pappisvihkimystä (3 op), paikallisseurakunnassa toteutuvaan työhön perehdyttämiseen (laajuutta ei määritellä opintopisteinä) sekä kahdeksaan opintokokonaisuuteen, joista kuusi on Kirkon koulutuskeskuksen (KK) ja kaksi hiippakuntien (hpk) vastuulla.

Kun pastoraalitutkinnon kaikki osiot on suoritettu, suorittajan tulee ilmoittautua tuomiokapituliin todistuksen saamista varten. Joissakin tuomiokapituleissa järjestetään erikseen publiikki, jossa tutkintotodistus annetaan. Lisätietoja käytännöistä antavat tuomiokapitulit.

Valmentava jakso

1. Ordinaatiovalmennus (hpk), 3 op

Perehdyttäminen

2. Perehdyttäminen (seurakunta), 0 op

Opintokokonaisuudet

3. Sana ja elämä (KK), 6 op
4. Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia (hpk), 6 op
5. Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä (KK), 4 op
6. Diakonia, missio ja globaali vastuu (KK), 5 op
7. Viestintä ja vuorovaikutus (KK), 3 op
8. Sielunhoito (KK), 4 op
9. Kristillinen kasvatus (KK), 4 op
10. Työyhteisö ja hallinto (hpk), 5 op

 

Sivun lyhytosoite: evl.fi/pastoraali

Päivitetty