Hyppää sisältöön

Pastoraalitutkinto syventää ja laajentaa osaamista papin ja lehtorin työssä

Pastoraalitutkinto (40 op) on papin työuran alkuvaiheeseen tarkoitettu tutkinto, jonka tarkoituksena on kehittää osaamista seurakuntatyön näkökulmasta.

Tutkinto

 • syventää ja laajentaa papin ydinosaamista
 • vahvistaa pappisidentiteettiä
 • reflektiivistä työotetta ja
 • teologista ajattelua.

Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditiota. Hän on perehtynyt kirkon työn eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä. (Kirkon säädöskokoelma nro 170, 1 §.)

Pastoraalitutkinnon suorittamisaika on 3–5 vuotta. Kun pastoraalitutkinto on suoritettu, suorittajan tulee ilmoittautua tuomiokapituliin todistuksen saamista varten. Joissakin tuomiokapituleissa järjestetään erikseen publiikki, jossa tutkintotodistus annetaan. Lisätietoja käytännöistä antavat tuomiokapitulit.

Pastoraalitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että pappi on sitä ennen vähintään kaksi vuotta

 • hoitanut papin- tai lehtorinvirkaa tai
 • toiminut teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa tai
 • ollut tuomiokapitulin oikeuttamana pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa
 • sekä että hän on käyttäytynyt moitteettomasti.

Kirkkojärjestys (657/2023) 8. luku 11 § ja 12 § 

Tutkinnon rakenne

 • PT 1 Ordinaatiovalmennus (hpk, 3 op) toteutuu ennen pappisvihkimystä 
 • PT 2 Perehdytys seurakunnassa (0 op, kesto 6 kk)

Ordinaatiovalmennuksen ja perehdytyksen jälkeen tai niiden yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa. Tutkinnon suorittaja tallentaa HOPS:n ja siihen mahdollisesti tutkinnon suoritusaikana tulevat muutokset itse Peda.net-palveluun, johon hiippakuntadekaani antaa kirjautumiskoodin.

Opintokokonaisuudet

 • PT 3  Sana ja elämä (Kirkon tutkimus ja koulutus, TK), 6 op
 • PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia (hpk), 6 op
 • PT 5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä (TK), 4 op
 • PT 6 Diakonia, missio ja globaali vastuu (TK), 5 op
 • PT 7 Viestintä ja vuorovaikutus (TK), 3 op
 • PT 8 Sielunhoito (TK), 4 op
 • PT 9 Kristillinen kasvatus (TK), 4 op
 • PT 10 Työyhteisö ja hallinto (hpk), 5 op

Pastoraalitutkinnon uusi toteutussuunnitelma

Pastoraalitutkinnon uusi toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Siinä on päivitetty opintokokonaisuuksien osaamistavoitteita ja sisältöjä sekä luovuttu aiemmista A- ja B-suoritusvaihtoehdoista. Uudet henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) 1.6.2022 jälkeen tehdään uuden toteutussuunnitelman mukaisina.

Jokaisella opintokokonaisuudella on yksi toteutussuunnitelmaan merkitty toteutustapa. Lähtökohta on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Opintokokonaisuuden suoritusta voidaan poikkeuksellisesti, erityisistä osaamisperusteisista syistä, yksilöllistää. Yksilöllistämistä ei tehdä elämäntilanteeseen liittyvistä syistä.

Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu yksittäisen opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.

Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin

Pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuksiin PT 3 – PT 10 ilmoittaudutaan vuosittain kirkon henkilöstökoulutuskalenterin kautta 31.10. mennessä.

Vastuukouluttajien yhteystiedot

Alinna Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön pastoraalitutkinnon vastuukouluttajien yhteystiedot. Hiippakuntien vastuukouluttajien tiedot löytyvät koulutuskalenterista (koulutuskalenteri.evl.fi). PT 4 ja PT 10 opintokokonaisuudesta lisätiedot hiippakuntadekaanilta.  

Tutkinnon suorittamisen vaiheet

 

Ota yhteyttä

Kurssisihteeri
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkontutkimuksen ja koulutuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Mika Aspinen (TM) kouluttaa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Aspisella on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (kirkkovuosikalenterin rukoushetkien tekstit) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria. Hän on myös UT2020- ja VT2028-raamatunkäännöshankkeiden ekumeenisen ohjausryhmän jäsen.

kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Henri Järvinen (TM, Dipl. Spir.) toimii jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin kouluttajana. Henri vastaa jumalanpalveluksen, kirkollisten toimitusten, hengellisen työn kehittämisen ja laajasti nykyajan spiritualiteetin teemojen kouluttamisesta ja niihin liittyvien kysymysten edistämisestä. Hän on jäsenenä jumalanpalveluselämään ja spiritualiteettiin liittyvissä verkostoissa.

Henrillä on kouluttautunut erityisesti spiritualiteetin teologiasta, palvelumuotoilusta ja organisaatioiden kehittämisestä. Henri on myös joogaohjaaja, muusikko ja pappi. Hän on ollut mukana kehittämässä uusimpia hengellisyyden muotoja kirkossa (mm. Hiljaisuuden joogaa, kristillistä meditaatiota) ja kouluttamassa retriitinohjaajia ja hengellisiä ohjaajia. Henri on kiinnostunut erilaisten viisausperinteiden hengellisen elämän lähestymistavoista sekä sisäisen kokemuksen tarjoavasta kasvusta ja avautumisesta kohti aitoa olemista ja sielunrauhaa.

asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on koulutuspoliittisessa vaikuttamistoiminnassa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa.  Nämä toteutuvat verkostoyhteistyössä valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa.  Pesonen toimii Kirkkohallituksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.  

viestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

Päivitetty