Taloushallinnon ohjeet seurakuntatalouksille

Tässä julkaistaan Kirkkohallituksen hyväksymät taloushallinnon ohjeet seurakuntatalouksille.

Ohjeiden päivitystyö on käynnissä. Päivitetyt ohjeet pyritään julkaisemaan vuoden 2019 aikana.

Vuosien varrella kirkkolain ja -järjestyksen säädöksiin on tullut muutoksia. Lisäksi Kipan myötä osaan ohjeita tehtiin muutoksia, jotta kirjauskäytännöt olisivat seurakuntatalouksissa yhteneväiset. Osa ohjeista on päivittämättä, mutta niitä tulee kuitenkin pääsääntöisesti noudattaa.

Liitteet

  • Kirjausohje - tuloslaskelman tilit Tililuettelot ja kirjausohjeet otetaan käyttöön vaiheittain. Tilivuotta 2020 koskevassa talousarviossa käytetään uuden päivitetyn luettelon tilejä. Sellaiset tilinimimuutokset, joissa tilin sisältö ei oleellisesti muutu, tulevat voimaan toukokuussa 2019 ja koskevat koko tilivuotta 2019. Poistettavat tilit suljetaan 31.12.2019, eikä niitä sen jälkeen voi käyttää. Poistettavat tilit kuitenkin näkyvät vuoden 2019 tilinpäätöksen raporteilla normaalisti. Loputkin tilinimimuutokset tehdään Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään maaliskuussa 2020, kun viimeisetkin vuoden 2019 tilinpäätöslistaukset on tehty ja toimitettu seurakuntatalouksille.
  • Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15:2, 1 kohta)
  • Tilinpäätöksen laatimisohje (2007) Seurakuntatalouden tilinpäätös laaditaan tämän ohjeen mukaisesti. Tilinpäätöksen tulee olla valmis siten, että kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto voi allakirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä.
  • Poistolaskenta ja pysyvien vastaavien osakirjanpito (2005) Pysyvien vastaavien osakirjanpito, eli nk. käyttöomaisuuskirjanpito (KOM) tehdään Kipan järjestelmässä. Järjestelmä myös laskee poistot seurakuntatalouden antaman poistosuunnitelman mukaisesti.
  • Tuloslaskelman laatiminen (2009) Tuloslaskelma laaditaan tämän ohjeen mukaisesti.
  • Taseen laatiminen (2007) Tase laaditaan tämän ohjeen mukaisesti.
  • Rahoituslaskelman laatiminen (2009) Rahoituslaskelma laaditaan tämän ohjeen mukaisesti.
  • Kustannusten kohdentaminen Seurakuntatalouden kaikki kustannukset (välittömät ja välilliset) kohdennetaan aihetuttamisperiaatteen mukaan seurakunnan perustehtäville. Niitä ovat seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kirkonkirjojenpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden ylläpito.
  • Hoitosopimushatuojen ohje (v. 2005) Seurakuntatalous voi ottaa maksua vastaan hoitaakseen hautojen kukkaistutuksia ja muuta haudan hoitoa. Nämä varat on pidettävä erillän seurakunnan muista varoista.
  • Konsernitaseohje (2006) Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Sen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. (KJ 15:9,4) Seurakuntakonsernin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatiminen on vapaaehtoista.
Päivitetty