Hyppää sisältöön

Määrittelyjä pakeneva diakonia

Diakonia on vakiintunut Suomessa erottamattomaksi osaksi kirkollista sanastoa ja puhetta. Aiemmin saatettiin puhua mm. rakkaudenpalvelusta, kristillis-sosiaalisesta toiminnasta tai lyhyemmin kirkon sosiaalisesta toiminnasta. Diakonia-sanalla tarkoitetaan usein diakoniatyöntekijöiden työtä, mutta se on käsitteenä laajempi.

Diakoniasta on käyty viime aikoina varsin vilkasta keskustelua niin kirkkojen piirissä kuin akateemisesti. Itse diakonia-termi juontuu kreikan kielestä, ja sitä käytettiin tarkoittamaan yleensä palvelua ja palvelutehtävää (diakonein ’palvella’, diakonos ’palvelija’). Filologinen ja eksegeettinen lähitarkastelu on herättänyt tutkijoita kysymään, oliko varhaisissa seurakunnissa sellaista sosiaalis-karitatiivista diakonian virkaa kuin on tavallisesti ajateltu. (Ks. esim. Nordstokke 2011, 45–46, 65–75; Collins 2009). Suomalaisesta keskustelusta ks. Jolkkonen 2008, Kopperi 2009 ja Latvus 2009, 2010 ja 2011). Suomalainen keskustelu on osaltaan myös liittynyt pitkäkestoiseen kysymykseen diakonaatista. (Diakonian viran historiasta ja siitä käydystä keskustelusta ks. esim. Ahonen 1991; 2002; Pyykkö 2007; 2008; Repo 2006; Palvelijoiksi vihityt 2002; Diakoninvirka 2008 sekä uusin esitys ja Malkavaara 2015.)

Diakonia-käsitteen yhteyteen on liitetty erilaisia lisämääritteitä, joiden avulla on pyritty erottelemaan tai painottamaan joitain tehtäväalueita ja ulottuvuuksia. On puhuttu mm. karitatiivisesta (lähimmäisen hätää lievittävä), katekeettisesta (pedagoginen), liturgisesta, missionaarisesta (evankeliumia julistava), pastoraalisesta (sielunhoidollinen), yhteiskunnallisesta (sosiaalisesta, hädän yhteiskunnallisia syitä poistava) tai ekologisesta diakoniasta. (Ks. esim. Kansanaho 1960, 8–10; Kansanaho & Hissa 1979, 37, Veikkola 2002, 115–118.)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä diakoniatyöllä tarkoitetaan vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaista auttamista, jossa on mm. seuraavia ulottuvuuksia: hengellinen, henkinen, aineellinen, sosiaalinen ja terveydellinen toimintakyvyn tukeminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja diakoniakasvatus. (Ks. esim. Gothóni & Jantunen 2011, 114. Erilaisista diakoniakäsitteen määritelmistä ks. esim. Blennberger & Hansson 2008, 13–28; Blennberger 1989 & 2002; Elenius 2007.)

Kuten jo kirkkolaki ja kirkkojärjestys osaltaan osoittavat, diakonia yleisesti ja diakoniatyö erityisesti ovat vakiintuneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käytännön toimintaan ja teologianharjoitukseen. Samalla viimeaikainen keskustelu diakonian virasta osoittaa, miten hankalaa on esittää diakoniasta tarkkoja määritelmiä puhumattakaan teologisesti perusteltuja ja kestäviä ratkaisuja. Merkittävää on, että myös ekumeenisissa keskusteluissa diakonia nähdään nykyään elimellisenä osana kirkon missiota. 

Kalle Kuusimäki


 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki (652/2023) määrittelee kirkon perustehtävän seuraavasti: "Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.” (KL 1:2).

Kirkkolaissa määritellään seurakunnan osalta, mitä kirkon tehtävän toteuttaminen merkitsee käytännössä: "Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.”(KL 3:1).

Kirkkojärjestyksessä (657/2023) määritellään, mistä diakoniassa on kyse: ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin. Seurakunnan diakoniasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä.” (KJ 3:24). 

Tietoa diakoniasta -artikkeleissa käytettyä kirjallisuutta

Ahonen, Risto A.

1991              Diakonaatin uudistus. Diakonian viran kehittäminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja muissa luterilaisissa kirkoissa. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A Nro 56. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

2010              Käännyttämistä vai kääntymystä. Vallankäytön ja kristillisen todistuksen suhde. Helsinki: Suomen lähetysseura.

2011              Lähetyksen diakoninen luonne. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 257–265.

Arffman, Kaarlo

2002              Luterilaisen auttamisjärjestelmän reformi. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 157–186.

2007              Vanhurskauttamisen ja auttamisen suhde Saksan reformaatiossa. Julkaisussa Mikko Lahtinen, Terttu Pohjolainen & Tuulikki Toikkanen (toim.): Anno Domini 2007. Diakoniatieteen vuosikirja. 48–58.

2008              Auttamisen vallankumous. Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.

2009              Hyvinvointivaltion synty ja kerjäämisen katoaminen Pohjoismaista. Teoksessa Virpi Mäkinen & Anne Birgitta Pessi (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään. Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino. 173–206.

Beyreuther, Erich

1977              Uskon tekojen tieltä. Diakonian ja sisälähetyksen vaiheita uudella ajalla. Suom. Kai Selinheimo. 2. painos. Helsinki: Kirjaneliö.

Blennberger, Erik & Hansson, Mats J.

2008              Blennberger, Erik & Hansson, Mats J. (red.). Vad menas med diakoni? Teoksessa Diakoni: tolkning, historik, praktik. Stockholm: Verbum. 13–28.

Brodd, Sven-Erik

2002              Diakonia kirkkohistoriassa: viisi mallia. Teoksessa Mikko Lahtinen & Tuulikki Toikkanen (toim.) Anno Domini. 76–97.

Collins, John N.

2009              From διακονία to diaconia today. Historical aspects of interpretation. Teoksessa Diakonian tutkimus 2. 133–147.

Diakonia in Context

2009              Transformation, Reconciliation, Empowerment. An

LWF Contribution to the Understanding and Practice of Diakonia. Geneva,

Switzerland: The Lutheran World Federation.

Diakoniatyöryhmä 2

1985              Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kirkon diakoniatyön yhteistyön edistäminen. Diakoniatyöryhmä 2:n muistio. Työryhmämuistio 1985:10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Diakoninvirka

2008              Diakoninvirka. Kirkkohallituksen 15.8.2007 asettaman työryhmän mietintö. Sarja C 2009:9. Helsinki: Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto.

Elenius, Antti

2007              Avaran diakonian puolustus. Teoksessa Kari Latvus & Antti

Elenius (toim.): Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 158–176.

Gothóni, Raili & Jantunen, Eila

2010              Käsitteitä ja käsityksiä diakoniatyöstä ja diakonisesta työstä. Diakonia-

ammattikorkeakoulun julkaisuja A, Tutkimuksia, 25. Helsinki: Diakonia-

ammattikorkeakoulu. 57–59.

2011             Diakoniatyön käsitteitä. Teoksessa Diakonian tutkimus 2. 105–121.

Grönlund, Henrietta & Hiilamo, Heikki

2006              Diakoniatyö hyvinvointivaltion mittarina. Teoksessa

Elina Juntunen, Henrietta Grönlund & Heikki Hiilamo: Viimeisellä luukulla. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 2006:7. Helsinki: Kirkkohallitus. 29–50.

Hakala, Pirjo

2007             Sielunhoidon suuntaukset ja diakonia. Teoksessa Kari Latvus & Antti Elenius (toim.) Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 231–255.

Hakkarainen, Jarmo

2002              Ihmisrakkaus ja köyhät. Näkökulmia bysanttilaisen armeliaisuuden perintöön. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 66–86.

Hiilamo, Heikki

2005             Diakonia- ja yhteiskuntatyön kaksoisstrategia. Teoksessa Käytännöllinen teologia – teoriaa vai käytäntöä? Toim. Jaana Kivekäs. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 245. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. 62–71.

2010             Laman uhrien auttaminen diakoniatyössä 1990-luvulla. Julkaisussa Diakonian tutkimus 1. 7–26.

Huhta, Ilkka & Malkavaara, Mikko

2005              Suomen Kirkon Sisälähetysseuran historia. Vuodet 1940–2004. Helsinki: Kirkkopalvelut.

Häkkinen, Vesa

2007             Kansainvälisen diakonian teologia. Teoksessa Kari Latvus & Antti Elenius (toim.): Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 209–218.

Häkkinen, Sakari

2002              Juutalaiskristillisyyden kaita tie. Alkuseurakunnasta köyhiksi kerettiläisiksi. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 42–63.

Jolkkonen, Jari

2004             Uskon ja rakkauden sakramentti. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

2006             Onko köyhyys kohtalo vai valinta? Diakonian teologisia perusteita. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 112–132.

2008             Diakonian tehtävä ja virka. Kari Latvuksen tutkimuksen arviointia. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 170–178.

Juntunen, Elina

2006             Diakoniatyön taloudellinen apu ja viimesijaisen sosiaaliturvan aukot. Teoksessa Elina Juntunen, Henrietta Grönlund & Heikki Hiilamo: Viimeisellä luukulla. Tutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan aukoista ja diakoniatyön kohdentumisesta. Helsinki: Kirkkohallitus. 51–176.

2007          ”Koska se on muutakin kuin osto-osoitus”. Diakoniatyöntekijöiden taloudelliseen auttamiseen motivoivista tekijöistä. Diakonia tutkimus 2. 87-108.

2009           Diakoniatyö kartalle. Näkökulmia espoolaisen diakoniatyön nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. Tutkimuksia ja selvityksiä. 2009:1 Espoon seurakuntayhtymä.

2011           Vain hätäapua? Taloudellinen avustaminen diakoniatyön professionaalisen itseymmärryksen ilmentäjänä. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2011:3. Helsinki. Diss. Helsinki: Kirkkohallitus.

Juntunen, Elina & Grönlund, Henrietta & Hiilamo, Heikki

2006              Viimeisellä luukulla: tutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan aukoista ja diakoniatyön kohdentumisesta. Helsinki: Kirkkohallitus.

Jääskeläinen, Ilkka

2002              Diakoniatoiminnan muodot. Teoksessa Riitta Helosvuori, Esko Koskenvesa, Pauli Niemelä & Juhani Veikkola (toim.): Diakonian käsikirja. Helsinki: Kirjapaja. 194–196.

Kallunki, Valdemar

2009              Yhteistyötä herätyskristillisen ja kansankirkollisen jännitteessä – uskonnollinen ja yhteiskunnallinen toimintakenttä kuntayhteistyössä. Julkaisussa Diakonian tutkimus 1. 5–35.

2014              Yhteistyön kolmas polku – Palvelurooli kirkon yhteiskunnallisen aseman uudistajana. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 40.

Kansanaho, Erkki

1960              Sisälähetys ja diakonia Suomen kirkossa 1800-luvulla. Pieksämäki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura.

1964              Suomen Kirkon Sisälähetysseuran historia. Sortavalan aika 1905–1944. Helsinki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura.

Kansanaho, Erkki & Hissa, Pentti I.

1979              Palveleva kirkko. Diakonian oppikirja. Kolmas, uudistettu painos. Helsinki: Kirjaneliö.

Kirkko ja julkiset palvelut

2018              Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 71. Kirkko ja toiminta. Helsinki: Kirkkohallitus.

Kohti yhteistä hyvää

1999         Kohti yhteistä hyvää. Piispojen puheenvuoro hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Teoksessa Matti Heikkilä, Jouko Karjalainen & Mikko Malkavaara (toim.): Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalvelujen julkaisuja 5 (2000). Pieksämäki: Kirkkopalvelut. 313–342.

Kopperi, Kari

2007         Miksi rakastaa lähimmäistä? Teoksessa Kari Latvus & Antti Elenius (toim.): Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 142–157.

2009         Pitääkö diakonian ja diakonian viran perustua Raamattuun. Kommentti John N. Collinsin esitykseen ”Perustuuko diakonian virka väärinymmärrykseen”. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 156–158.

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

2018              Terhi Kaira ja Sami Lahtiluoma. Helsinki: Kuntaliitto.

Köyhyysongelman ratkaisua etsimässä

1998         Köyhyysongelman ratkaisua etsimässä. Nälkäryhmän kannanotto ja selvitys suomalaisesta köyhyydestä. Teoksessa Matti Heikkilä, Jouko Karjalainen & Mikko Malkavaara (toim.): Kirkonkirjat köyhyydestä. Pieksämäki: Kirkkopalvelut. 343–388.

Latvus, Kari

2009         Auttajan viran alkuperän uusi tulkinta. Teoksessa Kari Latvus & Antti Elenius (toim.): Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 52–82.

2010              Diaconal Ministry in the Light of Reception and Re-Interpretation of Acts 6. Did John Calvin Create the Social-Caritative Ministry of Diaconia? Julkaisussa Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. 1:1. 82–102.

2011              Karitatiivisen diakoniakäsitteen synty. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 164–188.

Latvus, Kari & Häkkinen, Sakari & von Weissenberg, Hanne

2010              Köyhien raamattu. Helsinki: Kirjapaja.

Lemmetyinen, Antti

2003              Ruokapankit kirkon diakoniatyön toimintamuotona. Teoksessa: Heikkilä, Matti; Karjalainen, Jouko & Malkavaara, Mikko (toim.): Kirkonkirjat köyhyydestä. Kirkkopalvelujen julkaisuja n:o 5. Pieksämäki: Kirkkopalvelut. 195–202.

Lähetys kontekstissa: Muutos, sovinto, voimaannuttaminen

2005              LML:n puheenvuoro ekumeeniseen keskusteluun lähetyksestä. Helsinki: Kirkkohallitus.

Malkavaara, Mikko

2000a            Yhteisvastuukeräyksen viisi vuosikymmentä. Teoksessa Mikko Malkavaara (toim.): Ei etsi omaansa. Tutkimuksia altruismista ja yhteisvastuusta. Pieksämäki: Kirkkopalvelut. 127–227.

2000b            Diakonian, teologian ja diakonian teologian murrokset. Teoksessa Matti Heikkilä, Jouko Karjalainen & Mikko Malkavaara (toim.): Kirkonkirjat köyhyydestä. Pieksämäki: Kirkkopalvelut. 17–57.

2002a            Sodasta laman kynnykselle. Köyhyys ja diakonia hyvinvointivaltiota rakennettaessa. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 221–260.

2002b            Nälkä ja köyhyys kirkon asiaksi. Näkökulmia laman ja markkinakilpailun aikaan. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 283–312.

2002c            Diakoniajärjestöt. Teoksessa Riitta Helosvuori, Esko Koskenvesa, Pauli Niemelä & Juhani Veikkola (toim.): Diakonian käsikirja. Helsinki: Kirjapaja. 294–316.

2007              Historiallinen näkökulma kansainvälisen diakonian teologiaan. Teoksessa Kari Latvus & Antti Elenius (toim.): Auttamisen teologia Kirjapaja: Helsinki 195–208.

2009              Den finländska diakonins historia och nuläge. Teoksessa Pia Kummel-Myrskog & Birgitta Sarelin & Sixten Ekstrand (red.): Där nöden är störst. En introduktion i diakoni ur finländsk synvinkel. Publikationer utgivna av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2009:1. Helsingfors:Kyrkostyrelsen. 30–80.

2015              Diakonia ja diakonivirka. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 26. Kirkko ja toiminta. Kirkkohallitus. Helsinki 2015.

Mannermaa, Tuomo

1991              Diakonian teologiaa vanhasta kirkosta reformaatioon. Teoksessa Kerttu Inkala (toim.): Hoivatkaa toinen toistanne. Diakonian teologian käsikirja. Pieksämäki: Kirjaneliö. 39–47.

1993              Paralleeleja. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 182. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura.

Mission in Context

2004              Mission in Context. Transformation, Reconciliation, Empowerment - An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission. Geneva, Switzerland: The Lutheran World Federation.

Moisio, Pasi, Karvonen, Sakari, Simpura, Jussi & Heikkilä, Matti

2008              Suomalaisten hyvinvointi 2008. Helsinki: Stakes.

Mustakallio, Hannu

2001              Palvelun poluilla Pohjois-Suomessa. Oulun diakonissakoti 1896–1916. Oulu: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö.

2002              Köyhät, sairaat ja kirkko. Suomalaista diakoniaa 1800-luvulta 1940-luvulle. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 197–220.

Nordstokke, Kjell

2011              Liberating Diakonia. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Palvelijoiksi vihityt

2002              Palvelijoiksi vihityt. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 2000 asettaman virkarakennekomitean mietintö. Sarja A 2002:1. Helsinki: Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto.

Pulma, Panu

1994              Vaivaisten valtakunta. Teoksessa Jouko Jaakkola, Panu Pulma, Mirja Satka & Kyösti Urponen (toim.): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. 15–70.

Pyykkö, Raija

2004              Valtion ja kirkon välissä: ammatillisen seurakuntadiakonian muotoutuminen. Teoksessa Lea Henriksson & Sirpa Wrede (toim.): Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus. 110–143.

2007              Yhdessä kirkon virassa? Diakoniatyön paikan määrittely kirkon virkarakennekeskustelussa. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 109–136.

2008              Hengellisen ja maallisen rajalla – kamppailut seurakuntien diakoniatyöntekijöiden sosiaalisesta ja kulttuurisesta toimialueesta diakonaattiprosessissa. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 107–136.

2011              Hengellisen ja maallisen rajalla - kamppailu seurakuntien diakoniatyöntekijöiden sosiaalisesta ja kulttuurisesta toimialueesta. Akta Universitatis Tamperensis 1670 (diss.). Tampere: Tampereen Yliopisto.

Raunio, Antti

1991              Kristityn elämä Jumalassa ja lähimmäisessä. Usko ja rakkaus Lutherin mukaan. Teoksessa Kerttu Inkala (toim.): Hoivatkaa toinen toistanne. Diakonian teologian käsikirja. Pieksämäki: Kirjaneliö. 48–65.

2002              Kristittyjen keskuudessa kenenkään ei pitäisi kerjätä. Köyhyyden ongelma Lutherin teologiassa. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 132–156.

2007              Järki, usko ja lähimmäisen hyvä. Tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teologian perusteista. Helsinki: STKS.

Repo, Matti

2006              Ekumeeninen diakonaattikeskustelu etenee. Julkaisussa Diakonian tutkimus 1. 52–73.

2007              Diakonian virka ekumeenisena haasteena. Teoksessa Kari Latvus & Antti Elenius (toim.): Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 122–139.

Ripatti, Jaakko

2007              Seurakunta kirkon mission kantajana. Julkaisussa Lahtinen, Terttu Pohjolainen & Tuulikki Toikkanen (toim.): Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja. 141–159.

Ryökäs, Esko & Tahvanainen, Jouko

2011              Diakonia paikkana – keskiajan ja Lutherin ”diakonia”-käsityksestä. Julkaisussa Diakonian tutkimus 2. 145–163.

Räisänen, Heikki

2002              Diakonia ja varhaisen kristinuskon leviäminen. Teoksessa Mikko Lahtinen &

Tuulikki Toikkanen (toim.): Anno Domini. Diakoniatieteen vuosikirja. 98–112.

2007              Raamattu, varhaiskirkko ja diakonia. Teoksessa Kari Latvus &

Antti Elenius (toim.): Auttamisen teologia. Helsinki: Kirjapaja. 37–51.

Saari, Juho

2008              Sosiaaliset innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos.

Vaajakoski: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Saraneva, Tapio

1991              Oikeudenmukaisuuden nälkä. Vapautuksen teologian haaste meille. Helsinki: Kirjapaja.

Sihvo, Jouko

1970              Yhteiskunnan muuttumisen vaikutus seurakuntasisaren työhön. Teoksessa Pentti I. Hissa. (Toim.): Diakonia ja muuttuva yhteiskunta. Helsinki: Kirkon diakoniatoimikunta. 46–55.

Sollamo, Raija

1991a            Luotu lähimmäisyyteen. Diakonian juuret Vanhassa testamentissa. Teoksessa Kerttu Inkala (toim.): Hoivatkaa toinen toistanne. Diakonian teologian käsikirja. Pieksämäki: Kirjaneliö. 11–24.

1991b            Lunastettu lähimmäisyyteen. Diakonia Uudessa testamentissa. Teoksessa Kerttu Inkala (toim.): Hoivatkaa toinen toistanne. Diakonian teologian käsikirja. Pieksämäki: Kirjaneliö. 25–35.

Uro, Risto

2002              Köyhät ja syrjäytyneet Uuden testamentin maailmassa. Teoksessa Virpi Mäkinen (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena. 22–41.

Urponen, Kyösti

1994              Huoltoyhteiskunnasta hyvinvointivaltioon. Teoksessa Jouko Jaakkola, Panu Pulma, Mirja Satka & Kyösti Urponen. Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. 163–260.

Waris Heikki

1948              Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. Helsinki: WSOY.

Veijola, Timo

2002              Diakonian juuret Raamatussa. Teoksessa Riitta Helosvuori &

Esko Koskenvesa & Pauli Niemelä & Juhani Veikkola (toim.): Diakonian käsikirja. Helsinki: Kirjapaja. 13–34.

Yeung, Anne Birgitta

2003              The Re-Emergence of the Church in the Finnish Public Life? Christian Social Work as an Indicator of the Public Status of the Church – Journal of Contemporary Religion 18:2. 197–211.

2007              Diakonia ristipaineiden aallokossa. Diakonian työnäky

ja suhde hyvinvointivaltioon. Diakonian tutkimus 1. 5–25.

Ota yhteyttä

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty