Diakonia on kirkon perustehtävä ja tunnusmerkki

Diakonia on kristilliseen uskoon, rakkauteen ja ihmiskäsitykseen perustuvaa palvelu- ja avustustyötä. Sen tarkoituksena on tavoittaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, ja se tähtää vastuulliseen elämäntapaan sekä yhteiskunnan rakenteiden oikeudenmukaisuuteen.

Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

Kirkon yhteiskunnallinen työ liittyy vahvasti diakoniavastuuseen. Kirkko innostaa ja varustaa seurakuntia ja niiden jäseniä toteuttamaan lähimmäisenrakkautta ja edistämään ihmisarvoista elämää. Diakonia ei hoida vain yhteiskunnallisten epäkohtien seurausilmiöitä, vaan pyrkii vaikuttamaan myös niiden syihin. Se pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta ja luomakunnan eheyttä ja toimimaan ihmisarvoisen elämän edellytysten luomiseksi.

Kirkon diakoniatyö tarjoaa monipuolista apua ja tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin. Seurakuntadiakonian alueita ovat muun muassa vanhustyö, vammaistyö, perheiden tukeminen, mielenterveystyö, taloudellinen, henkinen ja hengellinen auttaminen, omaishoitajien, yksinäisten, syrjäytyneiden ja asunnottomien tukeminen sekä päihde- ja kriminaalityö.

Diakonian juuret ovat jo alkuseurakunnassa ja sen lähtökohtana ovat Jeesuksen opetukset sekä antama esimerkki. Yksi Jeesuksen esimerkeistä on kertomus laupiaasta samarialaisesta, jonka avulla Jeesus osoittaa lähimmäisenrakkauden tärkeyden ja toisen auttamisen riippumatta kansallisuudesta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä. Erityisesti suurimmassa hädässä olevat kuuluivat diakonian piiriin. Alkuseurakunnan diakonia keskittyikin erityisesti köyhien, sairaiden ja vankien auttamiseen.

Diakonia herättää myös kansainvälistä vastuuta. Kirkon ulkomaanavun ja lähetystyön puitteissa autetaan erityisesti köyhissä maissa olevia lähimmäisiämme ja edistetään kansainvälistä solidaarisuutta.


 

 Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa (KL 1, ' 2) on lueteltu ne tehtäväalueet, joilla kirkko toimii yhteiskunnassa: "Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi".

Kirkkojärjestys (KJ 4, ' 3) täsmentää diakoniaa seuraavasti: "Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta".

Päivitetty