Hyppää sisältöön

Ydinosaaminen – osaamisen ydin

Ydinosaamisella tarkoitetaan sellaista tietojen ja taitojen soveltamista käytännön tilanteissa, josta tunnistaa ammattikunnan tai yhteisön edustajan.

Kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaaminen

Hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvausten lisäksi on laadittu kirkon hengellisen työn yhteinen ydinosaaminen.

Ydinosaamiskuvaukset ovat työvälineitä, kun seurakunnat

  • täsmentävät ja kehittävät työntekijöiden tehtäväkuvien sisältöjä
  • tekevät henkilöstön osaamiskartoituksia ja kehittämissuunnitelmia. 

Kuvaukset tukevat myös sekä tutkintotavoitteisen että täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

Kirkon alan ammateissa on paljon yhteisiä osaamisalueita yhteiskunnan muiden ammattiryhmien kanssa, mutta myös omaa erityistä eli ydinosaamista, josta työntekijän tunnistaa kirkon työntekijäksi. Kirkon hengellisen työn ammateissa on keskenään yhteistä osaamista, mutta kullekin ammatille voidaan kuvata oman osaamisen ydin.

Ydinosaamisen käsitteellä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavia asioita:

  1. eri ammattien yhteinen osaaminen (integroiva ydin)
  2. työssä tarvittavan teoreettisen tiedon olemus (teoreettinen ydin)
  3. käytännön työn kannalta keskeisin tieto, taito tai asenne (ammatillinen ydin)  
  4. ammatin välttämätön perusosaaminen (minimiydin).

Kirkon hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvaukset perustuvat lähtökohtaisesti kolmanteen eli ammatillisen ytimen määrittelyyn paitsi papin ydinosaamiskuvauksessa, jossa on kuvattu papin työn perusosaaminen. Kuvauksissa ydinosaaminen jaetaan neljään tai viiteen osa-alueeseen.

Kirkon eri ammattien ydinosaamiskuvaukset

Kirkon eri ammateista on yhteistyössä kouluttavien laitosten ja työelämän kanssa laadittu ydinosaamiskuvauksia. Seuraavat kuvaukset on hyväksynyt piispainkokous:

Oppilaitostyöntekijän ydinosaaminen on laadittu erikseen.

Hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvausten lisäksi on laadittu kirkon hengellisen työn yhteinen ydinosaaminen.

Kuvaus kertoo ammattikunnan osaamisalueista

Ydinosaamiskuvaukset on laadittu niin, että ne ovat luonteeltaan yhteenveto kyseisen ammattikunnan ydinosaamisesta sisältäen keskeiset osaamisalueet. Tarkoitus ei ole kuvata yksittäisen työntekijän osaamista. Jokaisella ammatin edustajalla on osaamista kaikista keskeisistä osaamisalueista, mutta kukaan ei hallitse kaikkea kuvattua osaamista.

Ammatillinen ydinosaaminen alkaa kehittyä peruskoulutuksen aikana. Se vahvistuu, syvenee ja laajenee työuran myötä työkokemuksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Ydinosaaminen vaihtelee ja painottuu eri tavoin erilaisissa työtehtävissä.

Ydinosaamisen lisäksi jokaisella ammattilaisella on myös erityisosaamista, joka syntyy työkokemuksen syvenemisen, erikoistumisen tai koulutuksen myötä.

Ydinosaamiskuvaukset huomioivat kehityssuunnat

Kuvauksissa osaaminen kuvataan kirkon työn näkökulmasta, vaikka koulutukset tuottavat pätevyyden myös yhteiskunnan tehtäviin. Kuvauksissa on otettu huomioon toimintaympäristöjen ja ammattien kehityssuunnat.

Ammattien ydinosaamiskuvausten lisäksi kaikille kirkon hengellisen työn ammateille on laadittu yhteinen ydinosaamiskuvaus. Kirkon hengellisen työntekijän yhteisessä ja ammattikohtaisissa ydinosaamiskuvauksissa on osittain sisällöllistä päällekkäisyyttä. Tämä on perusteltua siksi, että niitä käytetään yhdessä ja erikseen.

Ammattien ydinosaamiskuvaukset ja ammattijärjestöjen laatimat eettiset ohjeet liittyvät toisiinsa. Eettiset ohjeet kuvaavat ammattikunnan näkemystä ammatin arvopohjasta sekä arvo-osaamisesta ja antavat näkökulman ydinosaamiskuvausten tarkasteluun.

Päivitetty