Kestävyysraportointimalli ohjaa seurakuntia kestävän kehityksen edistämiseen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko panostaa kestävän kehityksen edistämiseen. Malmin seurakunta ja Helsingin seurakuntayhtymä ovat kehittäneet Kirkkohallituksen kanssa mallin, joka tarjoaa tietoa ja tukea seurakunnille kestävyysraportoinnin laadintaa ja vaikuttavuuden arviointia varten. Mallista on koottu konkreettinen työkirja, joka opastaa kohta kohdalta, miten yksittäinen seurakunta voi rakentaa omaa kestävyysraportointiaan. 

Seurakuntien kestävyysraportointimalli perustuu YK:ssa sovittuun kestävän kehityksen globaaliin Agenda2030 -toimintaohjelmaan, joka sisältää 17 tavoitetta. Tavoitteina ovat mm. ”ei köyhyyttä”, ”ei nälkää”, ”terveyttä ja hyvinvointia”, ”sukupuolten tasa-arvo”, ”eriarvoisuuden vähentäminen”. Seurakunnat voivat valita näistä itselleen keskeisimmät tavoitteet, joihin seurakunta keskittyy. 

Kirkkohallituksen asiantuntija Liisa Björklundin mukaan kestävyystavoitteet kytkeytyvät läheisesti seurakunnan työhön, sillä kristityillä on erityinen tehtävä edistää inhimillistä ja koko luomakunnan hyvää ajasta iankaikkisuuteen. 
– Seurakunnilla on toimintansa puolesta paljon annettavaa kestävyyden edistämiseen. Tästä voitaisiin viestiä huomattavasti nykyistä enemmän ulospäin sekä seurakuntalaisille että suuremmalle yleisölle. Kuitenkin tarvitaan myös mittareita, joilla voidaan todentaa seurakunnan tavoitteiden toteutuminen. Kestävyysraportointimalli tarjoaa työkalun tavoitteiden konkretisoimiseen ja mittarit niiden seurantaan.  

Työkirjan avulla liikkeelle 

Työkirjaa seuraamalla seurakuntien on mahdollista tarkastella omalta osaltaan, miten toimia kestävän tulevaisuuden eteen sekä miten voidaan todentaa, kuinka paljon seurakunta edistää ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön kestävyyttä ja hyvinvointia. Seurakunnat voivat rakentaa oman mallinsa, miten keskeisimpiä tavoitteita seurataan ja kuinka toimintaa resursoidaan.

Seurakunnan kestävyysraportoinnin työvaiheisiin kuuluvat kestävyystavoitteiden merkityksen ymmärtäminen, johdon sitoutuminen, seurakunnan toiminnan kuvaaminen, kestävyystavoitteiden tunnistaminen ja kestävyysraportin laatiminen. Tarkoituksena on, että kestävyysraportointi tulee seurakunnan pysyväksi työkaluksi. 

Malmin pilotin kokemukset 

Kestävyysraportointimallia pilotointiin syksyllä 2023 Malmin seurakunnassa. Pilotti auttoi käymään seurakunnassa oleellisia keskusteluja tavoitteiden asettamisesta ja siitä, miten niiden toteutumista voidaan todentaa.  

Kestävä kirkko -raportointipilotointi tukee osaltaan Kirkko Helsingissä -strategiaa, jonka mukaan päätöksemme ja valintamme tukevat tulevien sukupolvien hyvää elämää. Strategiamme mukaan toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti kestävää – nämä ovat kaikki asioita, joita voidaan mitata ja raportoida kestävyysraportoinnin avulla. Kestävyysraportointi ja Kirkon ympäristödiplomityö tukevat myös toisiaan, Helsingin seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntija Elina Hienonen toteaa. 

Helsingin seurakuntayhtymän asiakkuusvastaava Tiina Haukijärvi oli pilotointiin tyytyväinen. 
– Seurakunnan työntekijät kokivat prosessin tuovan lisäarvoa heidän päivittäiseen työhönsä. Pilotti mahdollisti luontevan ja konkreettisen tavan linkittää kestävän kehityksen tavoitteet paikallisseurakunnan työyhteisön tavoitetyöskentelyyn ja työn arkeen. 

Kestävä kirkko 

Euroopan unioni on ottanut käyttöön Corporate Sustainability Reporting Directiven (CSRD) eli kestävyysraportointidirektiivin. Se velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan osana vuosikertomustaan. Direktiivi koskee suuryrityksiä eikä direktiivi velvoita kirkkoa kestävyysraportointiin. 

Kirkon Ovet auki -strategiassa kestävä kehitys on kuitenkin nostettu näkyvästi esiin: ”Tuemme seurakuntien ekologisesti, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa ja luomme siihen välineitä. Noudatamme omassa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.” Seurakuntien kestävyysraportointi antaa mahdollisuuden toimia systemaattisesti siten, että kestävä kehitys on osa seurakunnan toimintaa. Raportointi antaa myös vertailukelpoista tietoa kirkon eri organisaatioille kestävän kehityksen edistämisestä. 

– Kestävä elämäntapa motivoi yhä useampia kaupunkilaisia. Erityisesti nuoremmille sukupolville ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen on tärkeää. Kirkon edustamat kristilliset arvot voivat toimia moraalisen motivaation lähteenä ja antaa erityisen syyn toimia lähimmäistä ja luomakuntaa kohtaan kestävillä tavoilla, Liisa Björklund innostaa. 

Infotilaisuus seurakunnille kestävyysraportoinnin laadinnasta 

Seurakunnille pidetään ti 28.5.2024 klo 14.00–15.00 infotilaisuus, jossa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten seurakunta etenee kohti kestävyysraportointia. Lue lisää tilaisuudesta ja tule mukaan:
Infotilaisuus seurakunnille kestävyysraportoinnin laadinnasta ti 28.5.2024 klo 14.00–15.00 – Sakasti 

Lisätietoja: 

Kestävä seurakunta (linkki Sakastiin) 
Kestävä seurakunta 1.0 – Seurakunnan kestävyysraportoinnin työkirja (linkki työkirjaan) 

Lisätietoja Kestävä seurakunta 1.0 – Seurakunnan kestävyysraportoinnin työkirjasta ja toteutetusta pilotista: 

Liisa Björklund, asiantuntija / Kirkkohallitus, liisa.bjorklund@evl.fi 
Elina Hienonen, ympäristöasiantuntija/ Helsingin seurakuntayhtymä, elina.hienonen@evl.fi 
Tiina Haukijärvi, asiakkuusvastaava/ Helsingin seurakuntayhtymä, tiina.haukijarvi@evl.fi 

Takaisin sivun alkuun