Hyppää sisältöön

Koulutussuunnitelma

 

Koulutussuunnitelman avulla työnantaja huolehtii siitä, että työntekijöille tarjotaan suunnitelmallisesti koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.

Suunnitelman lähtökohtana ovat työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa.

Seurakunnan on laadittava Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa edellytetty koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20.

Myös tätä pienemmissä seurakunnissa koulutussuunnitelma voidaan laatia. Pakkoa siihen ei ole, mutta sitä tarvitaan mahdollista koulutuskorvausta haettaessa. Jos suunnitelmaa ei laadita, työnantajan on työntekijän sitä pyytäessä keskusteltava työntekijän kanssa tämän ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

Henkilöstön lukumäärää laskettaessa otetaan huomioon koko- ja osa-aikaiset työntekijät. Seurakuntayhtymää seurakuntineen pidetään yhtenä työnantajana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstön lukumäärä lasketaan seurakuntayhtymän tasolla ja että seurakuntayhtymä vastaa sopimuksessa edellytetyn koulutussuunnitelman olemassaolosta.

Ennalta laadittua koulutussuunnitelmaa edellytetään haettaessa Työllisyysrahastosta koulutuskorvausta.


Koulutussuunnitelman tulee sisältää

  • Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta 
  • Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 
  • Arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.  
  • Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
  • Kirjaus siitä, miten suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja seurata. 

Koulutussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon koko henkilöstö tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Tämä tarkoittaa ryhmittelyä henkilöstöryhmittäin tai pienempiin ryhmiin jaottelua silloin, kun se olisi tarkoituksenmukaista. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös määräaikaiset ja osa-aikaiset, joita ei voi asettaa muihin työntekijöihin nähden huonompaan asemaan vain palvelussuhteen kestoajan tai työajan pituuden suhteen, ellei toimintaa voida perustella asiallisilla syillä. Suunnitelmassa huomioon ottaminen ei tarkoita, että työnantajan on tarjottava koulutusta kaikille työntekijöille joka vuosi, vaan että koulutuspäätös tehdään kaikkia työntekijöitä koskevan arvion pohjalta.

Seurakunnan on suositeltavaa kiinnittää huomiota koulutussuunnitelman laatimisprosessiin.