Hyppää sisältöön

Yleiskirje 3/2023

4.12.2023

Kirkon palkkakilpailukykyratkaisu vuodelle 2024

1. Yleistä

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu palkkojen tarkistuksista vuodelle 2024 sekä eräistä teknisistä muutoksista sopimuksiin. Kirkon työmarkkinalaitos julkaisee alkuvuonna 2024 uuden sopimuskirjan sopimuskauden 2023-2025 loppuajalle. KirVESTES-kirjan internet versioon muutokset päivitetään myös.

Uusien virka- ja työehtosopimusten keskeinen sisältö on seuraava:

Palkkakilpailukykyratkaisun tarkoitus

Palkkakilpailukykyratkaisu perustuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2023–2025 allekirjoituspöytäkirjan 7 §:ään:

Pääryhmä jatkaa vuoden 2023 aikana vuonna 2022 sovittua työtään mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä ottaen huomioon palvelussuhteen ehdot laajasti. Mahdolliset jälkeenjääneisyyksien vaikutukset palkkaukseen neuvotellaan 30.11.2023 mennessä ja toteutetaan vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä.

Palkkakilpailukykyratkaisulla pyritään turvaamaan henkilöstön saatavuus seurakuntien tehtäviin ja toisaalta varmistamaan henkilöstön pysyvyys seurakuntien tehtävissä. Siinä on sovittu jo aiemmin sovitun 1.2.2024 voimaan tulevan 2,5 prosentin yleiskorotuksen lisäksi 1.9.2024 voimaan tulevista palkantarkistuksista sekä paikallisesti neuvoteltavasta järjestelyerästä, joka tulee voimaan 1.10.2024. Ratkaisu sisältää erityisesti yleisessä palkkausjärjestelmässä palkantarkistusten suuntausta vaativuusryhmiin, joissa on selvitysten perusteella arvioitu olevan eniten palkkakilpailukykyä koskevaa haastetta. Lisäksi paikallisella järjestelyerällä seurakunnat voivat itse suunnata varoja sellaisiin tehtäviin, joissa paikallisesti arvioidaan olevan eniten palkkakilpailukykyyn liittyviä haasteita.

Palkkakilpailukykyratkaisun kustannustasoa nostava vaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.2.2024 sekä 1.9.2024. Tämän lisäksi seurakunnille on annettu neuvoteltavaksi paikallisesti 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkojen tarkistamiseen. Sopimusratkaisun tarkempi sisältö on selostettu jäljempänä. Vuoden 2024 palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla on yhteensä noin 5,5 %.

Sopimuksen kustannusvaikutukset budjetoinnin näkökulmasta

Vuoden 2024 kustannuksiin vaikuttaa palkkaperintö vuodelta 2023. Lisäksi vuonna 2024 vuosittaiset palkkakustannukset kasvavat palkantarkistusten vuoksi:

  • Yleiskorotus 1.2.2024 vaikuttaa kustannuksiin 11 kuukautta.
  • Palkantarkistukset 1.9.2024 lukien vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 4 kuukautta.
  • Lisäksi palkkakustannuksia kasvattaa paikallisesti toteutettava järjestelyerä, joka tulee maksuun 1.10.2024 lukien ja vaikuttaa vuoden palkkakustannuksiin 3 kuukautta.

Nämä palkantarkistukset nostavat vuoden 2024 kuluessa palkkakustannuksia yhteensä noin 3,3 %, johon sisältyy myös jo aiemmin sovittu helmikuun 2024 yleiskorotus 2,5 %. 

Vuonna 2025 kustannuksiin vaikuttaa palkkaperintö vuodelta 2024. Palkkaperinnön aiheuttavat vuoden 2024 palkantarkistukset, jotka vaikuttavat vuonna 2025 koko vuoden. Vuoden 2024 tarkistuksista palkkaperintöä vuoden 2025 kustannuksiin muodostuu koko kirkon tasolla noin 2,2 %. Siten ilman muita muutoksia vuoden 2025 palkkakustannusten taso olisi noin 2,2 % korkeampi kuin vuonna 2024. On kuitenkin huomattava vuoden 2025 kustannuksia ajatellen, että sopimuskausi päättyy 28.2.2025, jonka yhteydessä neuvotellaan 1.3.2025 voimaan tulevista uuden sopimuskauden sopimusehdoista. Silloin mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset uudelle sopimuskaudelle voivat osaltaan korottaa vuoden 2025 kustannustasoa verrattuna vuoteen 2024.

2. Palkantarkistukset vuonna 2024

Seuraavassa on selostettu kirkon eri palkkausjärjestelmiin tehtävät palkantarkistukset 1.2.2024 ja 1.9.2024 sekä yleistä palkkausjärjestelmää koskevan paikallisen järjestelyerän toteuttaminen 1.10.2024 lukien. Näistä palkantarkistukset 1.2.2024 ja 1.9.2024 ovat luonteeltaan sellaisia, että Kirkon palvelukeskus Kipa voi toteuttaa tarkistukset seurakuntien puolesta eivätkä ne vaadi seurakunnilta toimenpiteitä Kipan suuntaan. Sen sijaan seurakuntien on ilmoitettava Kipalle paikallisesti neuvoteltavan yleisen palkkausjärjestelmään sovitun järjestelyerän mukaiset ratkaisut täytäntöönpantavaksi 1.10.2024 lukien. Järjestelyerän toteuttamisesta on tarkempi selostus jäljempänä kohdassa 2.2.

2.1 Palkantarkistukset 1.2.2024

Yleinen palkkausjärjestelmä

Yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoja tarkistetaan 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien.

Tämän lisäksi yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukon vähimmäismääriä tarkistetaan 1.2.2024 lukien 3,0 prosentilla. Viranhaltijan/työntekijän kokemuslisän on oltava kokemuslisävuosien mukaisesti 1.2.2024 lukien vähintään uuden taulukon mukainen kokemuslisä. Mikäli viranhaltijan/työntekijän kokemuslisä on kokemuslisätaulukon tarkistamisen jälkeen jo valmiiksi suurempi kuin tarkistetun taulukon mukainen kokemuslisän vähimmäismäärä, viranhaltijan/työntekijän kokemuslisää ei tarkisteta.

Suorituslisiä ei koroteta 1.2.2024.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.2.2024 lukien 2,5 %:n yleiskorotuksella.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.2.2024 lukien (KirVESTES liite 1).

Lisäksi K-hinnoitteluryhmistä on 1.2.2024 lukien poistettu hinnoitteluryhmä K 10. Hinnoitteluryhmässä K 10 olleet kirkkoherran virat on siirretty hinnoitteluryhmään K 20. Jos hinnoitteluryhmässä K 10 olleen kirkkoherran peruspalkka olisi yleiskorotuksen jälkeen pienempi kuin hinnoitteluryhmän K 20 vähimmäispalkka, peruspalkka tarkistetaan hinnoitteluryhmän K 20 vähimmäispalkkaan 1.2.2024 lukien.

Tuntipalkkajärjestelmä

Tuntipalkkaisten palkkahinnoittelun mukaan määräytyviä perustuntipalkkoja samoin kuin muita perustuntipalkkoja sekä tuntipalkkaisten lisiä tarkistetaan 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.2.2024 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Liitteen 1 tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita on tarkistettu vastaavasti.

Sanotusta 2,5 prosentin yleiskorotuksesta on poikkeuksena tuntipalkkahinnoittelun kokemuslisätaulukko, jonka vähimmäismääriä tarkistetaan 1.2.2024 lukien 3,0 prosentin korotuksella. Työntekijän kokemuslisän on oltava 1.2.2024 lukien uuden kokemustaulukon mukainen. Mikäli työntekijän kokemuslisä on kokemuslisätaulukon tarkistamisen jälkeen jo valmiiksi suurempi kuin tarkistetun taulukon mukainen kokemuslisä, työntekijän kokemuslisää ei tarkisteta.

Liitteestä 1 on poistettu urakkahinnoittelua koskeva maininta ilmeisen tarpeettomana. Urakoissa noudatetaan jatkossa niille paikallisesti sovittua hinnoittelua.

Eräät muut palkat ja palkanlisät

Liitteen 5 (nuoret ja oppisopimuskoulutukseen otettavat työntekijät) mukaisia palkkoja tarkistetaan palkkakilpailukykyratkaisun perusteella 1.2.2024 lukien 6,0 prosentilla. Vastaavat tarkistukset on tehty liitteeseen 5 sisältyviin palkkoihin. On huomattava, että näitä palkkoja ei tarkisteta enää 1.9.2024.

Liitteen 1 kohdissa 4 ja 5 sanottuja lisiä ja palkkioita tarkistetaan 2,5 prosentilla 1.2.2024 lukien (leirin johtajalisä, kokouspalkkiot, eräät keskusrahaston varoista suoritettavat palkkiot, mobiilitavoitettavuuskorvaus sekä ilta- ja yötyökorvaukset).

Sellaista muuta peruspalkkaa, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien.

Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien.

Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tarkistuu automaattisesti peruspalkan tarkistamisen seurauksena.

Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset sekä ns. ruokaraha

Ruokaraha (KirVESTES 221 §) tarkistetaan 30,00 euroon 1.2.2024 lukien.

Pääluottamusmiehelle, muulle luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia tarkistetaan 3,0 prosentilla 1.2.2024 lukien. Lisäksi työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvaustaulukosta poistetaan alin korvausluokka. Uusi työsuojeluvaltuutetun korvausta koskeva taulukko tulee voimaan 1.2.2024 (KirVESTES Liite 1). Tarkistetut korvaukset ovat KirVESTES:n liitteen 1 kohdassa 6.

Muut muutokset 1.2.2024

Sopimuksiin on tehty teknisiä lakiviittausten päivityksiä erityisesti uuden kirkkolain voimaantulon vuoksi. Lisäksi luottamusmiessopimuksen 8 § 3 momenttia on täsmennetty luottamusmiesehdokkaan suojan osalta.

2.2 Palkantarkistukset 1.9.2024

Yleinen palkkausjärjestelmä

Yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmiin 201-303 sekä 701-704 sijoitettujen viranhaltijoiden/työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 0,5 prosentin yleiskorotuksella 1.9.2024 lukien.

Yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmiin 401-603 sijoitettujen viranhaltijoiden/työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 3,0 prosentin suuntaamiserällä 1.9.2024 lukien.

Yleisen palkkausryhmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja on korotettu vastaavasti 1.9.2024 lukien (KirVESTES liite 1).

Kokemuslisiä tai suorituslisiä ei koroteta 1.9.2024.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.9.2024 lukien 3,0 prosentin yleiskorotuksella.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.9.2024 lukien (KirVESTES liite 1).

Tuntipalkkajärjestelmä

Tuntipalkkaisten palkkahinnoittelun mukaan määräytyviä perustuntipalkkoja samoin kuin muita perustuntipalkkoja sekä tuntipalkkaisten henkilökohtaisialisiä (Liite 1 kohta 2.3.) ja työolosuhdelisiä (Liite 1 kohta 2.4.) tarkistetaan 3,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.9.2024 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Liitteen 1 tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita on tarkistettu vastaavasti.

Tuntipalkkaisen kokemuslisää ei tarkisteta 1.9.2024.

Liitteestä 1 on poistettu urakkahinnoittelua koskeva maininta ilmeisen tarpeettomana. Urakoissa noudatetaan niille paikallisesti sovittua hinnoittelua.

Eräät muut palkat ja palkanlisät

Liitteen 5 (nuoret ja oppisopimuskoulutukseen otettavat työntekijät) mukaisia palkkoja ei tarkisteta 1.9.2024.

Liitteen 1 kohdissa 4 ja 5 sanottuja lisiä ja palkkioita tarkistetaan 0,5 prosentilla 1.9.2024 lukien (leirin johtajalisä, kokouspalkkiot, eräät keskusrahaston varoista suoritettavat palkkiot, mobiilitavoitettavuuskorvaus sekä ilta- ja yötyökorvaukset).

Sellaista muuta peruspalkkaa, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella 1.9.2024 lukien.

Sellaista lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella 1.9.2024 lukien.

Sellainen lisä, lisäpalkkio ja palkanlisä, joka määräytyy suhteessa viranhaltijan tai työntekijän peruspalkkaan, tarkistuu automaattisesti peruspalkan tarkistamisen seurauksena.

2.3 Paikallinen järjestelyerä 1.10.2024

Osana palkkakilpailukykyratkaisua on sovittu yleistä palkkausjärjestelmää koskevasta paikallisesta järjestelyerästä 1.10.2024 lukien. Järjestelyerän suuruus on 0,5 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville viranhaltijoille/työntekijöille vuonna 2023 maksetuista peruspalkoista. Kipa ilmoittaa alkuvuodesta 2024 kullekin seurakunnalle järjestelyerän määrittämisen pohjana olevan peruspalkkojen yhteenlasketun palkkasumman vuodelta 2023. Tästä palkkasummasta seurakunta laskee paikallisen järjestelyerän suuruuden kertomalla palkkasumman 0,5 prosentilla. Näin määritellyllä järjestelyerällä seurakunnat voivat itse suunnata tarkistuksia sellaisiin tehtäviin, joissa paikallisesti arvioidaan olevan eniten palkkakilpailukykyyn liittyviä haasteita. Paikalliset järjestelyeräneuvottelut ja niiden perusteella tehtävät päätökset peruspalkkojen tarkistuksista on tehtävä 31.8.2024 mennessä, jotta tarkistetut palkat saadaan maksuun 1.10.2024 lukien. Neuvotteluissa pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei ole mahdollista, työnantaja päättää, miten järjestelyerä kohdennetaan.

Kirkon pääsopijajärjestöt antavat seurakunnille 1.2.2024 mennessä yhteiset ohjeet järjestelyerän määrittämisestä, kustannusten laskemisesta sekä järjestelyerää koskevasta pääsopimuksen 13 §:n mukaisesta paikallisesta täytäntöönpanoneuvotteluprosessista.

Järjestelyerää voidaan käyttää vain yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkojen tarkistamiseen. Sillä ei voida tarkistaa kokemus- tai suorituslisiä tai muita lisiä tai palkkioita. Sitä ei voida käyttää myöskään kirkon muiden palkkausjärjestelmien mukaisten palkkojen tai muiden lisien tai palkkioiden tarkistamiseen (seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä, tuntipalkkajärjestelmä, liitteen 5 mukaiset palkat tai esimerkiksi luottamusmiehille tai työsuojeluvaltuutetulle maksetut palkkiot).

 

 

Työmarkkinajohtaja   Anna Kaarina Piepponen

 

Lakimies                      Timo von Boehm

 

Yleiskirje 3/2023