Hyppää sisältöön

Sopimukset ja suositukset

Seurakunnan palveluksessa olevan henkilön palvelussuhteen ehdot määräytyvät joko virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkaehtosopimus

Virkaehtosopimuksella sovitaan viranhaltijain palvelussuhteen ehdoista. Sopimusvapaus on pääsääntö. Ne palvelussuhteen ehdot, joista ei voida virkaehtosopimuksella sopia, on määritelty laissa evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista.

Sopimuksenvaraisia ja ei-sopimuksenvaraisia asioita ovat pääsääntöisesti seuraavat:

Sopimuksenvaraiset asiat

 • Palkkaus
 • Luontoisetujen korvaukset (ei kuitenkaan vuokrat)
 • Työaika
 • Vuosiloma
 • Lomakorvaukset
 • Virkavapaus
 • Virkakustannusten korvaukset

Ei-sopimuksenvaraiset asiat

 • Viran perustaminen ja täyttäminen,
 • Viran uudelleenjärjestely ja lakkauttaminen
 • Viran kelpoisuusvaatimukset
 • Viranhaltijain velvollisuudet ja vastuu
 • Palvelussuhdeasuntojen vuokrat
 • Seurakunnan omaisuuden käyttäminen
 • Työnjohto ja sisäinen työnjako
 • Työmenetelmät
 • Eläkkeet

Kirkon virkaehtosopimus koskee kaikkia kirkon työnantajayksiköiden palveluksessa olevia viranhaltijoita. Yleisen virkaehtosopimuksen lisäksi voidaan solmia erillisiä virkaehtosopimuksia, jotka koskevat vain tiettyjä viranhaltijaryhmiä tai pelkästään yksittäisiä viranhaltijoita.

Työehtosopimus

Työehtosopimuksella sovitaan työsopimussuhteessa olevien henkilöiden palvelussuhteen ehdoista. Sopimusoikeus on työehtosopimusjärjestelmässä laajempi kuin virkaehtosopimusjärjestelmässä. Työehtosopimus voi siten sisältää määräyksiä, joista kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa on virkaehtosopimuksella kielletty sopimasta.

Suositussopimukset

Sopijaosapuolet antavat yhteisiä suosituksia asioista, joista ei voida sopia virka- ja työehtosopimuksin. Suositussopimusten käyttöön ottaminen riippuu, toisin kuin kysymyksen ollessa virka- ja työehtosopimuksista, seurakunnan omasta päätöksestä. Jotkut erillissopimuksista sisältävät sekä sopimus- että suosituselementtejä.