Hyppää sisältöön

Yleiskirje A3/2021

25.3.2021

1. Palkantarkistukset 1.5.2021

Vuoden 2021 palkantarkistukset toteutetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisesti. Seuraavassa on selostettu palkantarkistusten toteuttamista palkkausjärjestelmittäin. Kussakin kohdassa on myös selostettu, mitä palkkoja Kirkon palvelukeskus (Kipa) tarkistaa seurakuntien puolesta ja keiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden uusista palkoista seurakunta on velvollinen ilmoittamaan Kipalle, jotta tarkistetut palkat saadaan maksuun.

1.1 Yleinen palkkausjärjestelmä

Yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen toteuttamisen.

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä ja suorituslisiä ei tarkisteta. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti KirVESTES:n liitteen 1 vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja 1.5.2021 lukien.

1.2 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen toteuttamisen. Yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi kuitenkin päättää tarkistaa ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella. Tällaiset tarkistukset seurakunnan on talletettava palkanlaskentajärjestelmäänsä Kipan täytäntöönpanoa varten.

Johdon palkkojen tarkistaminen 1.5.2021 ns. suoriutumisen arvioinnin perusteella on vaihtoehto yleiskorotukseen perustuvalle tarkistukselle. Siihen valmistautuminen on pitänyt aloittaa hyvissä ajoin, ja täytäntöönpanossa on pitänyt noudattaa KiT:n yleiskirjeessä A4/2020 annettuja ohjeita. Ohjeen mukaan päätöksen yleiskorotuksen korvaavasta peruspalkkojen tarkistamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Se on tehtävä niin, ettei KirVESTES 2020-2022 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä määrättyä tarkistetun palkan maksamisen aikarajaa ylitetä. Seurakunnan on myös huomioitava Kipan määrittelemät palkka-ajojen aikataulut ja talletettava palkantarkistusta koskeva tieto palkanlaskentajärjestelmäänsä Kipan täytäntöönpanoa varten.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.5.2021 lukien (KirVESTES liite 1). Jos seurakunta tarkistaa peruspalkkoja suoriutumisen arvioinnin perusteella 1.5.2021 lukien, sen tulee varmistaa, että viranhaltijan peruspalkka on silloinkin vähintään viralle vahvistetun K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruinen. Peruspalkka on tarkistettava alarajaan, jos se olisi jäämässä sitä pienemmäksi.

1.3 Tuntipalkkajärjestelmä

Tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä tarkistetaan 1,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Liitteen 1 tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita on tarkistettu vastaavasti. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen toteuttamisen.

1.4 Eräät muut palkat ja palkanlisät

Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 3.4-kohdan perusteella tarkistetaan 1,6 %:lla 1.5.2021 lukien mm. nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden sopimuksen mukaan määräytyviä palkkoja sekä eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita. Vastaavat tarkistukset on tehty liitteeseen 1 sisältyviin palkkoihin. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta tarkistuksen toteuttamisen.

1.5 Tarkistetun palkan maksaminen

Allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä edellytetään, että tarkistetut palkat maksetaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien, jollei ajankohdasta ole sovittu paikallisesti toisin. Jos koronavirusepidemian vuoksi kahden kuukauden aikarajasta ei voida pitää kiinni, maksetaan tarkistetut palkat heti, kun se on mahdollista.

Yleistyöaikajärjestelmän perusteella maksettavat työaikakorvaukset tulevat voimaan 1.5.2021 jälkeen alkavan työaikajakson alusta lukien.

2. Lomarahavapaasta sopiminen

Työnantajalla ja työntekijällä on voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimuksen 108 §:n mukaan oikeus sopia lomarahan tai sen osan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Seurakuntatyönantajia pyydetään kiinnittämään huomiota lomarahaa vapaaksi vaihdettaessa noudatettavaan aikatauluun: Vaihtamisesta on sovittava 108 §:n 2 momentin mukaan kyseisen lomarahan maksamisvuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tätä sopimusmääräykseen perustuvaa aikataulua on noudatettava myös Kipan palkanlaskentajärjestelmiin tehtävien merkintöjen osalta. Aikataulusta ei ole oikeutta poiketa koronatilanteenkaan vuoksi.

3. Koronarokotukset

Vastuu koronarokottamisesta on ensisijaisesti kunnilla. Kansallisen koronastrategian mukaan myös työterveyspalvelujen tarjoajat voivat rokottaa​. Rokotusaikataulu on kuitenkin aina kuntakohtainen, työterveyspalvelujen tarjoaja ei voi myöskään vaikuttaa rokottamisjärjestykseen tai rokotteiden saatavuuteen.

Kirkon työmarkkinalaitos pitää tässä tilanteessa tärkeänä, että seurakuntatyönantajat mahdollistavat henkilöstölleen pääsyn rokotuksiin työterveyshuollossa ilman ylimääräistä viivettä. KiT suosittaa, että työnantajat lisäävät koronarokottamisen jo nyt kuuluvaksi organisaation työterveyshuoltosopimukseen. Työnantaja voi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa myös pyrkiä tunnistamaan ja vertaamaan eri työtehtävien ja toimenkuvien koronaterveysriskejä ja valmistautua rokotusten porrastamiseen siten, että mahdolliset jälkioireet eivät johda samanaikaisiin sairauspoissaoloihin työyhteisöjen sisällä. Suositeltavaa on myös, että koronarokotukset annetaan käydä ottamassa työajalla.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Oili Marttila

 

Yleiskirje A3/2021