Hyppää sisältöön

Työsuojelun toimintaohjelma

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa laatimaan työsuojelun toimintaohjelman työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työsuojelun toimintaohjelma on työpaikan turvallisuusjohtamisen perusasiakirja. Se auttaa tehostamaan ennakoivaa työsuojelua ja kehittämään työoloja suunnitelmallisesti. 

Työsuojelun toimintaohjelman tulee kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Ohjelmaa varten työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Ohjelman laatimisvelvoite koskee kaikkia työnantajia. Työnantaja voi kuitenkin valita ohjelman laatimistavan. Apuna voi käyttää esimerkiksi työsuojeluhallinnon tai Työturvallisuuskeskuksen mallilomakkeita.

Toimintaohjelman tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi tulee ottaa huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. Näitä tavoitteita ja koko toimintaohjelmaa työnantajan on myös käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa Kirkon yhteistoimintasopimuksen edellyttämässä jatkuvassa yhteistoiminnassa. Siitä on informoitava työntekijöitä ja se on oltava työntekijöiden saatavilla helposti.

Johdon tulee seurata työsuojelun toimintaohjelman toteutumista. Ohjelma on pidettävä ajan tasalla tarkastelemalla sen sisältöä ja tavoitteita säännöllisin väliajoin tai olosuhteiden olennaisesti muuttuessa.

Työsuojelun toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää myös suunnitelma toimista naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi työpaikalla (tasa-arvosuunnitelma) sekä suunnitelma toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi (yhdenvertaisuussuunnitelma). Nämä suunnitelmat ovat lakisääteisiä työantajille, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.